Convocatòria Ple Ordinari de 10 de maig de 2007

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’Acta del Ple ordinari celebrat el dia 12 d’abril de 2007.

2.- Aprovació de l’Acta del Ple extraordinàri celebrat el dia 27 d’abril de  2007.

3.- Aprovació de l’Acta del Ple extraordinàri celebrat el dia 29 d’abril de  2007.

4.- Decrets i Resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.

5.-  Aprovació de factures.

6.- Llicències d’obres.

7.- Llicències d’activitats.

8.- Sol·licitar i acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Cooperació esportiva

9.-Aprovació de la certificació núm. 11 de "Centre Polivalent d’Aiguaviva".

10.-Aprovació de la certificació núm. 3 de "Urbanització de la zona verda de Can Jordi 1ª fase".

11.-Aprovació de la certificació núm. 1 de "Arranjament coberta Ca la Neus".

12.-Aprovació de l’acta de preus contradictoris

13.- Subvencions

14.- Proposta d’aprovació del número de policia del carrer Can Corretger del municipi d’Aiguaviva

15.- Proposta d’aprovació del modificat del projecte Centre Polivalent d’Aiguaviva

16.- Adjudicació del contracte d’execució de l’obra titulada “Adequació Carrer St. Josep de Mas Aliu, fase 1ª zona de jocs i illetes entrada carrer”.

17.- Assumpte urgents.

18.-Informacions Alcaldia

19.-Precs i preguntes.

 

Aiguaviva, 8 de maig de 2007.

Secundí López Pousa,

Alcalde