Convocatòria Ple Ordinari de 12 de Juny de 2008

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari celebrat el dia 13 de març de 2008.
 2. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari celebrat el dia 10 d’abril de 2008.
 3. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari celebrat el dia 29 d’abril de 2008.
 4. Coneixement dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de la data de la convocatòria anterior fins a la data de la convocatòria actual.
 5. Proposta d’aprovació definitiva del conveni urbanístic de la Junta de Compensació del Pla parcial del Sector Industrial Can Garrofa d’Aiguaviva.
 6. Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del Sector Can Garrofa d’Aiguaviva.
 7. Proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual de les normes subsidiàries d’Aiguaviva (Sector Norfrisa).
 8. Aprovació inicial del padró corresponent a la taxa de manteniment de cementiri.
 9. Sol·licitud de subvenció per part de l’Ampa del CEIP Vilademany.
 10. Sol·licitud de subvenció per part de l’Ampa del CEIP Vilademany.
 11. Sol·licitud de subvenció per part de l’Associació de dones actives d’Aiguaviva.
 12. Sol·licitud de subvenció per part de l’Ampa del CEIP Vilademany.
 13. Sol·licitud de subvenció sol·licitada per l’escola CEIP  Vilademany.
 14. Sol·licitud de subvenció sol·licitada per l’escola CEIP  Vilademany.
 15. Sol·licitud de subvenció sol·licitada per la Fundació esclerosis múltiple.
 16.  Aprovació inicial del projecte de l’obra titulada “Projecte constructiu de la xarxa d’abastament d’aigua potable a la zona de la Granja i Can Prats al T.M. d’Aiguaviva (Gironès)”.
 17. Plec de clàusules econòmic-administratives particulars que ha de regir la contractació amb mes d’un criteri d’adjudicació per procediment obert de l’explotació del bar-restaurant situat al Centre Polivalent d’Aiguaviva situat al C/ Pou del Glaç.
 18. Assumptes d’urgència
 19. Informacions Alcaldia
 20. Precs i preguntes.

 Aiguaviva, 10 de juny de 2008

Secundí López Pousa,

Alcalde