Convocatòria Ple Extraordinari, 9 d'octubre de 2008

ORDRE DEL DIA:

 1. Modificació de l’Ordenança fiscal núm 1: Impost sobre activitats econòmiques.
 2. Modificació de l’Ordenança fiscal núm 6: Reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries.
 3. Modificació de l’Ordenança fiscal núm 7: Reguladora del servei d’abastament d’aigua potable.
 4. Aprovació de preus per a la prestació del servei d’aigua potable que regiran durant l’any 2009 al municipi d’Aiguaviva.
 5. Proposta de l’Alcaldia per a procedir a l’aprovació inicial del Pla d’acció local per a la sostenibilitat del municipi d’Aiguaviva.
 6. Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Sector Industrial Can Garrofa.
 7. Aprovació provisional de la modificació puntual del de les normes subsidiàries d’Aiguaviva Sector Norfrisa.
 8. Aprovació de la llista de preus del bar restaurant del centre Polivalent d’Aiguaviva.
 9. Acceptació de la subvenció concedida pel departament de Governació i administracions públiques per l’execució de l’obra titulada “Escola bressol Aiguaviva”.
 10. Encàrrec de la direcció de l’obra i de la coordinació de seguretat i salut de l’obra titulada “Escola Bressol Aiguaviva”.
 11. Encàrrec de la coordinació de seguretat i salut de l’obra titulada “Arranjament de la coberta de Ca la Neus”.
 12. Sol·licitud de declaració d’exempció de l’impost municipal de vehicles de tracció mecànica.
 13. Proposta d’acord extrajudicial.

Aiguaviva, 7 d’octubre de 2008

Secundí López Pousa,

Alcalde