Ple Extraordinari, 24 d'octubre del 2008 a les 21,30 hores

ORDRE DEL DIA:

  1. Encàrrec de la direcció de l’obra, programa de qualitat  i la coordinació de seguretat i salut de l’obra titulada “Arranjament de la Coberta de Ca la Neus”
  2. Aprovació de la certificació núm. 2 de l’obra titulada “Escola Bressol d’Aiguaviva”
  3. Aprovació del Pla de Protecció Civil (INUNCAT, NEUCAT)
  4. Aprovació del text refós referent a la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Aiguaviva Sector Can Jeroni.
  5. Aprovació text refòs de la Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Can Jeroni del municipi d’Aiguaviva
  6. Aprovació inicial del projecte d’Urbanització del Sector Can Jeroni del municipi d’Aiguaviva.
  7. Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del Sector Can Jeroni del municipi d’Aiguaviva.