SESSIO EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA

ORDRE DEL DIA:

1.COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SUBVENCIONS

2.PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE CELEBRACIÓ DE LES JUNTES DE GOVERN

3.CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,  NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS 

4.NOMENAMENT DE TRESORER

5.DIETES A L’ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ DE SUBVENCIONS

6.DIETES A L’ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde

Aiguaviva, 10 de juliol de 2009