Convocatòria Ple Ordinari de setembre

ORDRE DEL DIA

 

1.       Aprovació de l'Acta de la sessió ordinària del  11 de juny de 2009.

2.       Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària-urgent del 18 de juny de 2009.

3.       Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària del 25 de juny de 2009.

4.       Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària del 16 de juliol de 2009.

5.       Aprovació de l'Acta de la sessió extraordinària del 30 de juliol de 2009.

6.       Coneixement dels decrets i resolucions dictats per l'Alcaldia des de la data de convocatòria de la sessió ordinària anterior.

7.       Sol·licitud de subvenció per part de la Comissió de festa per fer front a la despesa de la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil.

8.       Sol·licitud de subvenció per part de la Fundació Oncolliga de Girona .

9.       Sol·licitud de subvenció per part de la Comissió de Festa per fer front a la despesa de la Festa major.

10.   Sol·licitud de subvenció sol·licitada per l’associació contra el càncer

11.   Sol·licitud de subvenció per part de la l’Associació cultural d’Aiguaviva.

12.   Determinació de les dues festes locals per a 2010

13.   Proposta d’aprovació dels comptes generals de la corporació, any 2008

14.   Aprovació del conveni entre el Departament d’educació per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Aiguaviva per a l’assumpció de competències delegades relacionades amb el primer cicle de l’educació infantil.

15.   Aprovació del  text del conveni a subscriure entre l’empresa Fornells Olivets S.L. i l’Ajuntament d’Aiguaviva

16.   Delimitació de termes entre Vilablareix i Aiguaviva

17.   Delimitació de termes entre Fornells de la Selva i Aiguaviva

18.   Proposta d’aprovació de les bases per a la sol·licitud d’ajudes per a estudis, pels veïns d’Aiguaviva.

19.   Moció pel soterrament de la línia de molt alta tensió

20.   Assumptes d’urgència

21.   Informacions Alcaldia

22.   Precs i preguntes.

 

Aiguaviva, 8 de setembre de 2009

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde