ACTA PLE EXTRAORDINARI DEL 25 DE JUNY DE 2009


SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Data: 25 DE JUNY DE 2009

A C T A


REGIDORS ASSISTENTS:

Sr. Ramon Martinez i Trill
Sra. Montserrat  Belmar i López
Sr. Joaquim Mateu i Bosch
Sr. Francesc Xavier Castañer i  Bohigas
Sr. Secundí López Pousa
Sr. Jose Pinto i Molina
Sr. Josep Pinsach i Riera

A Aiguaviva, el vint-i-cinc de juny  de dos mil nou a la  Sala  d'Actes de l'Ajuntament, essent les divuit hores, es reuneixen en sessió pública els senyors expressats al marge, per tal de procedir a l’elecció d’alcalde conforme el que s’estableix a l’article 195 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General, i el 40.5 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats Locals, aprovat pel Reial Decret  2568/1986, de 28 de novembre.

Actua de Fedatària la Secretària habilitada Sra. Sandra Valldaura i Lacambra, que dóna fe d'aquesta Acta.

1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT

Declarada oberta la sessió, la Secretària cridar els regidors de major i de menor edat dels presents a l’objecte de formar la Mesa d’Edat,  integrada pels elegits de major i menor edat presents en l’acte, i essent Secretaria la de la corporació, segons disposa l’art. 195.2 de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny, quedant constituïda la Mesa d’Edat per

MESA D’EDAT
President:

* Sr. Joaquim Mateu i Bosch d’edat, regidor electe assistent de major edat.
* Sra. Montserrat Belmar i López regidora electe assistent de menor edat

Tot seguit el Sr. President de la mesa d’edat sol·licita a la Secretària que procedeixi a la lectura dels article 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de  juny, de règim electoral general

2.- ELECCIÓ D'ALCALDE

Tot seguit, es procedeix a l’elecció d’alcalde d’acord amb el procediment establert a l’article 196 de la Llei orgànica de règim electoral general i que poden ser candidats els regidors electes que encapçalen les corresponent llistes electorals.

Posteriorment  i a requeriment de la presidència de la mesa d’edat, es presenten com a candidats a Alcalde els regidors que tot seguit s’indiquen, prèvia renuncia del Sr. Secundí López i Pousa del Partit Convergència i Unió, i que encapçalen llurs corresponents llistes

CANDIDATS
LLISTA  ELECTORAL
RAMON MARTINEZ I TRILL
AxC-PM
JOAQUIM  MATEU I BOCH
PIA
JOSEP PINSACH I RIERA
ERC-AMSeguidament es procedeix a realitzar la votació secreta, s’efectua dipositant en l’urna una papereta per a cada regidor i regidora, i un cop tots han votat, voten finalment els membres de la mesa d’edat.

Efectuada la votació, pels Regidors, i realitzat l'escrutini, és produeix el següent resultat:

CANDIDATS
VOTS OBTINGUTS
RAMON MARTINEZ I TRILL
2
JOAQUIM  MATEU I BOCH
4
JOSEP PINSACH I RIERA
1Essent el nombre de vots dels regidors, el de set, ha  obtingut la majoria absoluta el Sr. Joaquim Mateu i Bosch d’acord amb l’article 196 de la Llei Orgànica núm. 5/1985 de 19 de juny

A la vista del resultat de l'escrutini, la Presidència de la Mesa d'Edat,  proclama  Alcalde electe de l'Ajuntament d’Aiguaviva el Sr. Joaquim Mateu i Bosch,  que  encapçala  la   llista   presentada per el Partit Independent per Aiguaviva (PIA)

Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 40.2, del  Reglament d'Organització,  Funcionament  i Règim Jurídic  de  les  Entitats Locals, per la Presidència de la Mesa d’Edat es cedeix la paraula el Sr. Joaquim Mateu i Bosch a fi i efecte que procedeixi amb el jurament del càrrec atorgat.

El Sr. Joaquim Mateu i Bosch manifesta:

PER IMPERATIU LEGAL PROMETO  PER LA MEVA CONSCIÈNCIA  I  HONOR  COMPLIR FIDELMENT  LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA AMB  LLEIALTAT AL CAP DE L’ESTAT, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNY

La presidència de la Mesa li fa el lliurament de l’atribut d’autoritat com a Alcalde d’Aiguaviva i cedeix la presidència a l’Alcalde, amb la qual cosa queda declara dissolta la Mesa d’Edat,

El Sr. Joaquim Mateu i Bosch assumeix la Presidència  i cedeix un torn d’intervencions per tal que el representant de cada llista pugui expressar el sentit de la seva votació.

Intervé el Sr. Josep Pinsach dona la enhorabona al Sr. Joaquim Mateu i Bosch pel seu recent nomenament i li desitja molta sort i que tiri endavant el poble com crec que ho farà.

El Sr. Ramón Martinez i Trill  manifesta que no te res a dir.

Intervé el Sr. Secundí López i Pousa i li desitja molta sort i li atorga tot el suport, que pot comptar amb ells per tirar endavant aquest projecte i espera que la feina continuï endavant.

Intervé el Sr. Alcalde i manifesta que aquest nomenament és conseqüència d’un pacte, per això, en principi creu que no hi haurà grans canvis, manifesta que s’està parlant d’un relleu. Explica que tenen un programa i que han de vetllar per dur-lo a terme i sobre tot, per què el poble d’Aiguaviva vagi bé . Manifesta que tots son els mateixos, no hi haurà canvis importants en el fons, doncs tots estant disposats a que el poble vagi bé. L’Alcalde diu que te el convenciment, que tots estant a l’ajuntament, sense cap interès econòmic sinó amb la finalitat de portar a terme el millor, pel futur d’Aiguaviva. Continua dient que un ajuntament es com una empresa familiar, la direcció de personal, projectes... per això vol fer les seves fites i que creu que aquí -la seva opinió personal-, no hi ha consciència política, doncs, explica que  les primeres eleccions només hi havia una llista, després va donar-se diferents rivalitats que van donar lloc a una sèrie d’enfrontaments personals i això va portar a que es formessin varies llistes. És necessari tenir diàleg. Manifesta que s’ha de tenir en compte que l’oposició està formada per ex-alcaldes. En altres ajuntament hi ha una comissió, que estudia els temes i que arriba a consens. Diu que li agradaria implantar aquest sistema i arribar a consens amb els diferents projecte, o almenys que s’escoltin les propostes. Això és el que li agradaria encara que és conscient que no es pot obligar a ningú a comparèixer a les reunions, però almenys ho vol intentar

L’Alcalde manifesta que el poble d’Aiguaviva son tots, i que els que estan al govern es per que els ha tocat, manifesta que no es un càrrec vitalici, per això, creu que s’ha d’escoltar al poble i tenir en compte el poble. Ell creu que s’ha de fer el que la majoria de la gent vol.

L’Alcalde dóna les gràcies a tothom per la seva assistència i manifesta que creia que no vindria ningú per l’hora i  per l’evidència del canvi.

L’Alcalde reitera les gràcies per l’assistència.

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les divuit hores i vint minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, la Secretària, en dono fe.


L’Alcalde      La Secretària
Joaquim Mateu i Bosch     Sandra Valldaura i Lacambra