ACTA PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 16 DE JULIOL DE 2009

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Data: 16 de juliol de 2009

A C T A

ASSISTENTS:

Alcalde-President: Sr. Joaquim Mateu i Bosch

Regidors: Sr.  Ramon Martinez i Trill
  Sra. Montserrat Belmar i López
                  Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas
  Sr. Secundí López i Pousa
  Sr. Josep Pinto i Molina
                   Sr. Josep Pinsach i Riera
                                         
Secretària: Sra. Sandra Valldaura i Lacambra

A Aiguaviva, a setze de juliol de dos mil nou.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A dos quarts de nou del vespre, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1 - COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SUBVENCIONS

En Joaquim Mateu i Bosch  Alcalde-President de  l'Ajuntament  d’Aiguaviva,  de conformitat amb el funcionament de l’ajuntament, exposa al Ple la necessitat  de procedir  a realitzar un canvi amb els membres de la comissió de subvencions.

Per tot això, es proposa el següent acord:

Aprovar CESSAR el regidor el  Sr. Jose Pinto i Molina com a  membre  de  la comissió de subvencions  i NOMENAR com a membre de la comissió de subvencions en  el seu lloc el regidor el Sr. Secundí López i Pousa.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach qui emet el seu vot a favor de la proposta.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martinez qui manifesta que el vot del seu grup es abstenció i manifesta que en el cas del seu grup el representant es ell i voldria que es modifiques per la Sra. Montserrat Belmar  i López .

L’Alcalde manifesta que es realitzarà el mes aviat possible, en el primer ple que es celebri.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Secundí López i Pousa qui emet el  vot del seu grup a favor de la proposta.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, el vot favorable de dos regidors del PIA , un vot favorable del regidor d’ERC-AM i dos vots en abstenció dels regidors de AxC-PM.

2- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE CELEBRACIÓ DE LES JUNTES DE GOVERN

Atès que per qüestions d’organització administrativa seria convenient establir el dia i hora de celebració de les Juntes de Govern Local.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció de l’acord d’establir com a dia de celebració de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern Local els dijous de cada catorze dies a les 18 hores. En el cas que sigui festiu es celebrarà el dijous següent  que sigui hàbil. En el mes d’Agost no es celebraran Juntes de Govern Local. La  primera es celebrarà el 23 de juliol de 2009.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach qui emet el seu vot en abstenció.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martinez qui manifesta que el vot del seu grup es abstenció.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Secundí López i Pousa qui emet el  vot del seu grup a favor de la proposta.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos vots favorables dels regidors del PIA,  dos vots en abstenció dels regidors de AxC-PM i un vot en abstenció del regidor d’ERC-AM.

3.-CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,  NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS   

Es posa en consideració del Ple, dels Decrets de l’Alcaldia de 9 de juliol de 2009 que es transcriuen a continuació:

“DECRET DE L’ALCALDIA 148/2009
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL


En  Joaquim Mateu i Bosch  Alcalde-President de  l'Ajuntament  d’Aiguaviva, de conformitat amb el que disposa l’article 41 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, i l’art. 54.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

HE RESOLT:

Primer.-  CESSAR tots els membres de la Junta de Govern Local 

Segon.- NOMENAR com a membres de la Junta de Govern Local  el regidor el Sr. Secundí López i Pousa i el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas.

Tercer.- De  la present resolució se'n donarà compte al Ple  de  la corporació en la primera sessió que celebri, notificant-la a  més personalment als designats i es publicarà en el Butlletí  Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present resolució.

Així ho mana i signa l'Alcalde, a Aiguaviva el nou de juliol de dos mil nou”


“DECRET DE L’ALCALDIA 149/2009
NOMENAMENT DE 1er i 2on TINENT D’ALCALDE

En  Joaquim Mateu i Bosch  Alcalde-President de  l'Ajuntament  d’Aiguaviva, de conformitat amb el que disposa l’article 46-1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,

HE RESOLT:

Primer.-  CESSAR el  1er  i 2n Tinent d’Alcalde

Segon.- NOMENAR 1er Tinent d’Alcalde al  Regidor següent:

1r. Tinent d’Alcalde:  Secundí López i Pousa 
Al Tinent d’Alcalde com a tal, el correspondrà substituir a aquesta  Alcaldia  en la totalitat de les seves  funcions en els casos  d'absència,  malaltia  o impediment  que  l'impossibiliti per a l'exercici  de  les  seves atribucions.

Tercer.- NOMENAR  2on Tinent d’Alcalde al Regidor següent:

2on. Tinent d’Alcalde: Xavier Castañer Bohigas 
Al 2on Tinent d’Alcalde com a tal, el correspondrà substituir a aquesta  Alcaldia  en la totalitat de les seves  funcions en els casos  d'absència,  malaltia  o impediment  que  l'impossibiliti per a l'exercici  de  les  seves atribucions al 1er Tinent d’Alcalde

Quart.- De  la present resolució se'n donarà compte al Ple  de  la corporació en la primera sessió que celebri, notificant-la a  més personalment als designats i es publicarà en el Butlletí  Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present resolució.

Així ho mana i signa l'Alcalde, a Aiguaviva el nou de juliol de dos mil nou”

“DECRET DE L’ALCALDIA 150/2009
REGIDORIES

En  Joaquim Mateu i Bosch  Alcalde-President de  l'Ajuntament  d’Aiguaviva de conformitat amb el que disposa l’article 43 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,

HE RESOLT:

Primer.-  Adscriure els regidors a les següents àrees deixant sense efectes les regidories establertes anteriorment

Regidor: Sr. Josep Pinto i Molina
ÀREA  HISENDA, CULTURA (COMPARTIDA), GENT GRAN (COMPARTIDA) ESPORTS, JOVENTUT I FESTES .

    Regidor: Sr. Secundí López i Pousa
ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS (COMPARTIDA), ÀREA SANITAT, SERVEIS SOCIALS, GENT GRAN (COMPARTIDA), CULTURA (COMPARTIDA).

    Regidor: Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas
ÀREA MEDI AMBIENT, OBRES I SERVEIS (COMPARTIDA), CAMINS, REPRESENTANT  ADF.

Regidor: Alcalde
ÀREA GOVERNACIÓ, EDUCACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA  (NOVES TECNOLOGIES,COMERÇ,TURISME.

Segon.- De  la present resolució se'n donarà compte al Ple  de  la corporació en la primera sessió que celebri, notificant-la  més personalment als designats.

Així ho mana i signa l'Alcalde, a Aiguaviva el nou de juliol de dos mil nou”

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach qui manifesta que pren coneixement.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martinez qui manifesta que el seu grup no pren coneixement.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Secundí López i Pousa qui manifesta que pren coneixement.

Es pren coneixement per part dels dos regidors de CIU, dels dos regidors del PIA i del regidor d’ERC-AM i no es pren coneixement per part dels dos regidors de AxC-PM.

4.-NOMENAMENT DE TRESORER

En  Joaquim Mateu i Bosch  Alcalde-President de  l'Ajuntament  d’Aiguaviva,  proposa al Ple  de  la  Corporació, prendre el següent ACORD:

Designar al regidor Sr. Josep Pinto i Molina Tresorer  de l'Ajuntament.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA , dos vots en abstenció dels regidors de AxC-PM i el vot en abstenció del regidor d’ERC-AM.

5.-DIETES A L’ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ DE SUBVENCIONS

Es proposa establir la quantia de 30 euros en concepte de dietes d’assistència efectiva a la comissió de subvencions.

El Sr. Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach qui manifesta que creu que les subvencions es podrien debatre directament en la sessió del Ple. Emet el seu vot a favor.

El Sr. Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martinez qui manifesta que conforme va dir en la sessió del Ple celebrada el dia 21 de juny de  2007, es una comissió que es crea sense cap sentit, per això el nostre vot es abstenir-nos

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA , el vot  a favor  del regidor d’ERC-AM i dos vots en abstenció dels regidors de AxC-PM.

6.-DIETES A L’ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Es proposa establir la quantia de 30 euros en concepte de dietes d’assistència efectiva a la comissió especial de comptes.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA ,  dos vots favorables dels regidors de AxC-PM i el vot en abstenció del regidor d’ERC-AM.

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint-i-una hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.