ACTA PLE DEL 30 DE JULIOL DE 2009

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Data: 30 de juliol de 2009

A C T A

ASSISTENTS:

Alcalde-President: Sr. Joaquim Mateu i Bosch

Regidors:  Sr.  Ramon Martinez i Trill
  Sra. Montserrat Belmar i López
                 Sr. Secundí López i Pousa
  Sr. Josep Pinto i Molina
                  Sr. Josep Pinsach i Riera
                                         
Secretària en F.: Sra. Anna Serra i Simón

A Aiguaviva, a trenta de juliol de dos mil nou.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les vint i trenta-cinc, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.-APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 10 DE "ESCOLA BRESSOL D’AIGUAVIVA".

Vista la certificació núm. 10, corresponent al mes de juny de 2009, de l'obra titulada "ESCOLA BRESSOL D’AIGUAVIVA", per un import de 174.625,88 €, la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic Director Facultatiu de l'obra, per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti l'acord d'aprovar-la.

Sotmesa la proposta a votació aquesta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, el del regidor d’ERC-AM i el vot en contra dels dos regidors de AxC-PM.

2.-ADHERIR-SE AL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – DIPSALUT I ACCEPTAR LES SEVES CONDICIONS D’ADHESIÓ, AMB ELS DRETS I OBLIGACIONS ESMENTATS EN ELS MATEIXOS I QUE CONSTEN A L’EXPEDIENT
 
L’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut realitza funcions d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació, en relació a totes les competències que en matèria de salut pública tinguin atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent, en el marc de la protecció, la promoció i la prevenció.

En aquest sentit, el Catàleg de Serveis de Dipsalut és l’eina que permet concretar els serveis als municipis mitjançant diferents línies d’actuació que conformen les àrees d’activitat de l’Organisme.

L’adhesió al Catàleg de Serveis permet l’accés als diferents programes específics que donen cobertura a les competències municipals en salut pública i a les polítiques de promoció de la salut adreçades a col·lectius de risc.

L’adhesió és el requisit necessari per poder accedir als serveis que Dipsalut ofereix als municipis, requisit que, d’altra banda, no comporta cap tipus de cost econòmic. Cadascun dels programes d’actuació contemplats en el Catàleg de Serveis té, no obstant, condicions específiques per a la prestació dels diferents serveis que engloba l’esmentat Catàleg. Així doncs, per accedir als diferents programes d’actuació, el municipi haurà de complir les condicions concretes de cadascun d’ells.

Per tal de millorar l’aplicació de la normativa en matèria de salut pública, i vetllar així pel benestar dels seus ciutadans, l’Ajuntament d’Aiguaviva vista la iniciativa plantejada per Dipsalut, té la voluntat d’adherir-se al Catàleg de Serveis de Dipsalut per accedir a la prestació dels serveis que s’hi contemplen mitjançant cadascun dels diferents programes d’actuació.

ACORD:

PRIMER.- ADHERIR-SE al Catàleg de serveis de l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut i ACCEPTAR les seves condicions d’adhesió, amb els drets i obligacions esmentats en els mateixos i que consten a l’expedient.

SEGON.- NOMENAR al Regidor Sr. Secundí López i Pousa, i a la Secretària Sra. Sandra Valldaura i Lacambra com a interlocutors amb l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut.

TERCER.- FACULTAR l’Il·lm/a. Sr. Joaquim Mateu i Bosch alcalde, per subscriure els documents necessaris per l’efectivitat dels acords. 

QUART.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord a l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut per al seu coneixement i efectes.

El Regidor Secundí López i Pousa explica al assistents els beneficis d’adherir-se al catàleg de serveis del Dipsalut.
El regidor Josep Pinsach pregunta si les ajudes seran gratuïtes per la població. El Sr. López diu que potser dependrà de l’ajuda però que ara de moment és necessari adherir-nos-hi per llavors, al seu dia quan calgui, poder demanar les ajudes.

S’aprova per unanimitat.
3.-ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS D’AIGUAVIVA

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de gestió de la llar d’infants d’Aiguaviva.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 93, 94 i 122 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article 126 de la citada Llei. 

Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació.

D’acord amb l’article 138 de la Llei de contractes del sector públic l’adjudicació definitiva del contracte es publicarà al BOP quan la seva quantia sigui superior a 100.000 euros, segons disposa l’article 138.2.

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i a l’article 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per l’adjudicació del contracte.  

ACORDA

PRIMER: Adjudicar provisionalment el contracte per a l’adjudicació contracte de gestió de la llar d’infants d’Aiguaviva  a SILVIA VIDAL RUIZ  subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i a les propostes tècniques presentades pel licitador d’acord amb l’article 135.3 de la Llei de contractes del sector públic.

SEGON: Comunicar aquest acord a l’adjudicatari en virtut de l’article 135.4 de la Llei de contractes del sector públic, advertint-lo que l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans de que transcorrin quinze dies hàbils comptats  des del següent a aquell en què es publiqui aquella a un diari oficial o al perfil de contractant de l’òrgan de contractació. Les normes autonòmiques de desenvolupament d’aquesta Llei podran fixar un termini major, sense excedir el d’un mes.

Durant aquest termini, l’adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició dels mitjans que s’haguessin compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 53.2 que li reclami l’òrgan de contractació, així com constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, llevat que s’estableixi una altra cosa als plecs.
L’adjudicació provisional s’haurà d’elevar a definitiva dins dels deu dies hàbils següents a aquell en què expiri el termini assenyalat al paràgraf primer de l’article 135.1, sempre que l’adjudicatari hagi presentat la documentació assenyalada i constituït la garantía definitiva, en cas de ser exigible, i sense perjudici de l’eventual revisió d’aquella en via de recurs especial, conforme a allò disposat a l’article 37.

TERCER: Requerir a l’adjudicatari per a que el dia i hora que se li indiqui formalitzi el contracte administratiu corresponent.

QUART: Tornar la garantia provisional als licitadors, excepte la dipositada per l’empresa adjudicatària, que serà retinguda fis que es formalitzi el contracte.

CINQUÈ: Publicar el resultat del concurs al BOP.

SISÈ: Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i la resta de licitadors.

SETÈ: AUTORITZAR el Sr. Alcalde-President d’aquest ajuntament per tots els tràmits legals necessari per dur a terme tot l’expedient de contractació fins a la seva adjudicació definitiva i posterior formalització contractual

La Presidència explica que s’han presentat sis empreses al concurs, mitjançant procediment obert, per la gestió de la nova llar d’infants municipal. Un cop valorades les propostes,  segons els barems establerts en el Plec de Clàusules, per la Mesa de Contractació va resultar que hi havia tres empreses amb una puntuació molt ajustada entre elles, per això la Mesa també va valorar l’experiència, la proximitat de l’empresa guanyadora.

Sotmesa la proposta a votació el portaveu del grup AxC-PM diu que el seu grup considera que la llar d’infants hauria d’estar gestionada per l’ajuntament mateix.

L’alcalde li respon que de moment la concessió és per quatre anys i per tant no es descarta, si l’opció escollida no funciona, poder replantejar-ne la gestió. Actualment però s’ha cregut que és més viable adjudicar la concessió. 

Aquesta proposta  s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, el del regidor d’ERC-AM i el vot en contra dels dos regidors de AxC-PM.

4.-MODIFICACIÓ DE CRÉDIT Nº SC3/2009

Vista l’aprovació definitiva del Pressupost general municipal del 2009 de data 16 de juliol de 2009;

Vista la documentació justificativa que s’adjunta a l’expedient;

Vist l’informe del regidor de l’àrea d’Hisenda,  que manifesta la impossibilitat de demorar fins l’exercici següent la realització de la despesa detallada en els antecedents, i sent insuficient el crèdit per atendre-la i sol·licita la incoació del corresponent expedient de modificació de crèdit per  incorporació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit;

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de suplement de crèdit i crèdits extraordinàris, num: SC 3/2009 del pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb romanent de tresoreria general i el detall del qual és el següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
Denominació
Import
Org.
Fun.
Eco.


0
4320
60303
Portada en Alta aigua potable a Aiguaviva
48.790,83 €
0
4320
62520
Construcció polivalent
58.510,70 €
0
4320
62001
Carril bici
12.000,00 €
0
4322
61001
Zona verda Mas Aliu
10.077,46 €
0
1210
62600
Inversions en informàtica i noves tecnologies
4.655,06 €
0
4220
62215
Adequació guarderia
107.718,63 €

 

TOTAL
241.752,68 €CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida
Denominació
Import
Org.
Fun.
Eco.


0
4320
61022
Accessos polivalent
13.383,26 €
0
4420
62305
Escombradora carrers
76.560,00 €
0
4320
62305
Enllumenat zona verda Can Jordi
7.500,00 €

 

TOTAL
97.443,26 €FINANÇAMENT

SUPLEMENT DE CRÈDIT
FINANÇAMENT
Fonts de finançament

Import

 

Romanent de tresoreria afectat

????? €
Romanent de tresoreria general
X
241.752,68 €
Ingressos no previstos (b)

????? €
Majors ingressos (b)

????? €
Operació de crèdit

????? €
Anul·lació o baixa (a),(b)

????? €
Altres

????? €
TOTAL
241.752,68 €
CRÈDIT EXTRAORDINARI
FINANÇAMENT
Fonts de finançament

Import

 

Romanent de tresoreria afectat

????? €
Romanent de tresoreria general

97.443,26 €
Ingressos no previstos (b)

????? €
Majors ingressos (b)

????? €
Operació de crèdit

????? €
Anul·lació o baixa (a),(b)

????? €
Altres

????? €
TOTAL
97.443,26 €SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.

TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis de l’ajuntament.

Sotmesa la proposta a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, i el vot en contra dels dos regidors de AxC-PM i el vot en abstenció del regidor d’ERC-AM.

Sotmesa la proposta a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, i el vot en contra dels dos regidors de AxC-PM i el vot en abstenció del regidor d’ERC-AM

5.-MODIFICACIÓ DE CRÉDIT Nº SC4/2009

Vista la nova incorporació de personal eventual durant els mesos de juliol i agost per realitzar tasques de suport al personal de l’ajuntament;

Vist l’informe del regidor de l’àrea d’Hisenda,  que manifesta la impossibilitat de demorar fins l’exercici següent la realització de la despesa detallada en els antecedents, i sent insuficient el crèdit per atendre-la i sol·licita la incoació del corresponent expedient de modificació de crèdit per  incorporació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit,

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de suplement de crèdit i crèdits extraordinàris, num: SC 4/2009 del pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb romanent de tresoreria general i el detall del qual és el següent:


SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
Denominació
Import
Org.
Fun.
Eco.


0
1210
16000
Seguretat Social
2.772,00 €

 

TOTAL
2.772,00 €CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida
Denominació
Import
Org.
Fun.
Eco.


0
1210
13100
Personal laboral eventuals 
8.400,00 €

 

TOTAL
8.400,00 €FINANÇAMENT

SUPLEMENT DE CRÈDIT
FINANÇAMENT
Fonts de finançament

Import

 

Romanent de tresoreria afectat

????? €
Romanent de tresoreria general
x
               2.772,00€
Ingressos no previstos (b)

????? €
Majors ingressos (b)

????? €
Operació de crèdit

????? €
Anul·lació o baixa (a),(b)

????? €
Altres

????? €
TOTAL
2.772,00 €CRÈDIT EXTRAORDINARI
FINANÇAMENT
Fonts de finançament

Import

 

Romanent de tresoreria afectat

????? €
Romanent de tresoreria general
x
8.400,00 €
Ingressos no previstos (b)

????? €
Majors ingressos (b)

????? €
Operació de crèdit

????? €
Anul·lació o baixa (a),(b)

????? €
Altres

????? €
TOTAL
8.400,00 €
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.

TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat , resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis de l’ajuntament.

Sotmesa la proposta a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, i el vot en contra dels dos regidors de AxC-PM i el vot en abstenció del regidor d’ERC-AM

 


6.-EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÉDIT Nº 5/2009

Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de reconèixer i liquidar segons s’acredita en l’Informe de Regidoria de 24 de juliol de 2009.

Vist  l’informe de la Intervenció municipal de data 24 de juliol de 2009 en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a les esmentades obligacions  així com la idoneïtat del present procediment;

De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el qual estableix la competència del ple per l’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits;

Es proposa al Ple l’adopció dels següents,

A C O R D S

PRIMER.- Sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de la realització de despeses al marge del procediment legalment establert, aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 05/09 per un import total de 1802,00 €, el qual comprèn les següents despeses procedents d’exercicis tancats:

DATA
CONCEPTE
IMPORT
PARTIDA
22/01/2009
3r TRIM. XEC SERVEI 2008 CONSELL COMARCAL GIRONES
1.072,00
0.4530.46500
22/01/2009
4r. TRIM. XEC SERVEI 2008 CONSELL COMARCAL GIRONES
730,00
0.4530.46500
TOTAL RECONEIXEMENT
1.802,00
SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les partides pressupostàries dels pressupost vigent indicades en el quadre expressat a l’apartat anterior.
 
TERCER.- Procedir a la corresponent registre comptable i prosseguir  la tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions.

Sotmesa la proposta a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, i el vot en contra dels dos regidors de AxC-PM i el vot en abstenció del regidor d’ERC-AM

El regidor portaveu del grup AxC-PM demana fotocòpia dels les propostes número 4, 5 i 6.
La Presidència diu que un cop acabada la sessió se li entregaran les fotocòpies.

 

 

 

7.-MODIFICACIÓ DE FITXERS PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT I CREACIÓ DE NOUS FITXERS AMB DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE TITULARITAT D’AQUESTA CORPORACIÓ.

Fets

L’Ajuntament d’Aiguaviva requereix per a l’exercici de les seves funcions i el compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal dels habitants del municipi i d’altres persones amb les que es relaciona o a les que ofereix serveis, així com dades del seu propi personal.

La creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques per al tractament de dades té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició general publicada posteriorment en diari oficial.

Els fitxers es regiran per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu, règim local, així com per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta de normes legals i reglamentàries que els siguin aplicables.

Fonaments de dret

1.- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2.- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
3.- Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
4.- Reial decret 1.720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Aiguaviva l’adopció del següent:

Acord

PRIMER.- Efectuar els canvis indicats a l’annex I en la identificació i descripció de fitxers de titularitat de l’Ajuntament.

SEGON.- Aprovar, amb caràcter inicial, la creació d’un fitxer amb dades de caràcter personal de titularitat d'aquesta Corporació, la denominació i altres referències bàsiques del qual s’especifiquen a l’annex II.

TERCER.- Els fitxers es regiran per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu, règim local, així com per la Llei 10/2001 d’arxius i documents i la resta de normes legals i reglamentàries que els siguin aplicables.

QUART.- El responsable del tractament serà l’Ajuntament d’Aiguaviva, el qual adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades. Les mesures de seguretat s’apliquen en funció del nivell de seguretat de cada fitxer i resulten principalment de l’adopció a nivell intern d’allò que preceptua el Reial Decret 1.720/2007, de 21 de desembre, que aprovà el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. El detall d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta figura al Document de Seguretat de l’Ajuntament. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, els afectats podran adreçar-se a l’Ajuntament d’Aiguaviva. En els casos de fitxers que siguin objecte de tractament per part d’un concessionari a qui l’Ajuntament hagi adjudicat el servei, aquests drets es podran exercir igualment davant l’empresa o entitat adjudicatària.

CINQUÈ.- Es sotmet aquest acord d'aprovació inicial i el projecte de Disposició a informació pública. S’informarà mitjançant anunci que es publicarà al BOP de Girona per tal que les persones que es considerin afectades puguin presentar les al·legacions i reclamacions que creguin convenients.

SISÈ.- En cas de no presentació d’al·legacions durant el termini d’informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit.

SETÈ.- Un cop definitiu l'acord d'aprovació, es publicarà el text íntegre de la Disposició general aprovada al BOP i a la taula d'anuncis de la Corporació.

VUITÈ.- Trametre l’acord d'aprovació definitiva i la informació relativa als fitxers que es creen i suprimeixen a l’Agència Catalana de Protecció de Dades per a la inscripció dels esmentats fitxers al Registre de Fitxers.

Annex I. FITXERS JA EXISTENTS QUE ES MODIFIQUEN

Padró d’habitants:
- Cessions: s’elimina “Agència Estatal d’Administració Tributària” i “Seguretat Social”, de manera que la versió definitiva serà: Institut Nacional d’Estadística i altres administracions públiques en els casos autoritzats per normativa.
- Procedència: s’afegeix “d’administracions públiques”. La versió definitiva serà: del propi interessat o del seu representant legal, d’administracions públiques.

Gestió tributària:
- Cessions: s’elimina “Consorci de Recaptació Gironès – Pla de l’Estany”. La versió definitiva serà: Agència Estatal d’Administració Tributària i altres organismes públics esmentats a l’article 95 de la Llei General Tributària.
- Encarregat del tractament: indicar “XALOC – Xarxa Local de Municipis Gironins”.
- Procedència de les dades: afegir “d’administracions públiques” i “de registres públics”. La versió definitiva serà: del propi interessat o del seu representant legal, d’administracions públiques, de registres públics.
- Suport utilitzat: afegir “via telemàtica”. La versió definitiva serà: suport paper i via telemàtica.

Comptabilitat:
 - Nivell de seguretat: modificar-lo, de nivell “mitjà” a “bàsic”.

Gestió del personal:
 - Nivell de seguretat: modificar-lo, de nivell “alt” a “mitjà”.

Activitats culturals i de lleure:
 - Nom: canviar-lo per “Activitats culturals, educatives i de lleure”.
- Finalitat: modificar-la per “Inscripció i organització d’activitats culturals, educatives i de lleure, i tramesa d’informació”.
- Col·lectiu: modificar-lo per “Persones inscrites o interessades en activitats culturals, educatives i de lleure organitzades per la Corporació i, si és el cas, els seus representants legals”.
- Estructura: afegir-hi “signatura” i “dades bancàries”. La versió definitiva serà: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, signatura, data de naixement, activitat d’interès i ala que s’inscriu, dades bancàries.
- Cessions: indicar “bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals”.

Annex II. FITXER DE NOVA CREACIÓ

?Nom del fitxer Usuaris Llar d’infants
?Finalitat i usos Gestió de la Llar i organització dels seus serveis
?Persones o col·lectius afectats  Infants inscrits a la Llar i els seus pares o representants legals
?Procedència de les dades Del propi interessat o del seu representant legal
?Procediment de recollida de dades  Formularis, enquestes o entrevistes
?Estructura del fitxer i dades incloses  Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, signatura, imatge; dades de salut; data i lloc de naixement, dietes, dades de seguiment del comportament, dades familiars, llengua materna, nacionalitat, dades del lloc de treball
?Sistema de tractament Mixt
?Cessions No es preveuen
?Transferències internacionals No es preveuen
?Unitat responsable  Direcció Llar d’infants
?Nivell de seguretat Alt  


Sotmesa la proposta a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, el del regidor d’ERC-AM i l’abstenció  dels dos regidors de AxC-PM.

8.-MODIFICACIÓ MEMBRES COMISSIÓ DE SUBVENCIONS

Atès que el regidor el Sr. Ramón Martínez va manifestar la intenció de proposar un canvi en el representant del seu grup que forma part de la Comissió de Subvencions;

Vista la proposta de renúncia del regidor del grup AxC-PM, Sr. Ramón Martínez com a membre de la Comissió de Subvencions i la proposta de nomenament de la regidora del mateix grup Sra. Montserrat Belmar  i López;

Per tot això, es proposa el següent acord:

Primer.- Aprovar CESSAR el regidor el  Sr. Ramón Martínez i Trill com a  membre comissió de subvencions  i NOMENAR com a membre de la comissió de subvencions en  el seu lloc a la  regidora  Sra. Montserrat Belmar López.

Proposta que és aprovada per unanimitat.

El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a la regidora Sra. Montse Belmar en la seva nova funció dins la Comissió de Subvencions i seguidament desitja unes bones vacances a tots els assistents.

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les 21 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.