ACTA PLE DEL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 10 de setembre de 2009

A C T A

ASSISTENTS:

Alcalde-President: Sr. Joaquim Mateu i Bosch

Regidors: Sr.  Ramon Martinez i Trill
  Sra. Montserrat Belmar i López
                  Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas
  Sr. Secundí López i Pousa
  Sr. Josep Pinto i Molina
                   Sr. Josep Pinsach i Riera
                                         
Secretària: Sra. Sandra Valldaura i Lacambra

A Aiguaviva, a deu de setembre de dos mil nou.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió ordinària convocada.

A dos quarts de nou, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 11 DE JUNY DE 2009

Vista l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 11 de juny de 2009

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l'acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach qui manifesta que com diu sempre que no aprova l’acta doncs creu que s’ha de fer ple cada mes i no cada tres mesos.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martinez qui manifesta que el seu grup no aprova l’acta, doncs només es recull les votacions  i no el que es diu.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundí López  qui manifesta que el seu grup

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, dos vots en contra dels regidors de AxC-PM i un vot en contra del regidor ERC-AM


2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 18 DE JUNY DE 2009

Vista l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 18 de juny de 2009

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l'acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach qui manifesta el mateix que en el punt anterior que no aprova l’acta doncs creu que s’ha de fer ple cada mes i no cada tres mesos.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martinez qui manifesta que emet el mateix vot que en el punt anterior, es a dir en contra.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundí López  qui manifesta que el seu grup

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, dos vots en contra dels regidors de AxC-PM i un vot en contra del regidor ERC-AM

3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 25 DE JUNY DE  2009

Vista l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 25 de juny de 2009

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l'acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach qui manifesta el mateix que en el punt anterior que no aprova l’acta doncs creu que s’ha de fer ple cada mes i no cada tres mesos.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martinez qui manifesta que s’ha de realitzar una esmena, en el punt d’elecció d’Alcalde, on es nomena la llista de candidats on diu”ERC-PM” ha de dir “ERC-AM”, emet el seu vot en contra com en el punt de l’ordre del dia anterior.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundí López  qui manifesta que el seu grup

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, dos vots en contra dels regidors de AxC-PM i un vot en contra del regidor ERC-AM

 

4.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 16 DE JULIOL DE 2009

Vista l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 16 de juliol de 2009

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l'acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach qui manifesta el mateix que en el punt anterior que no aprova l’acta doncs creu que s’ha de fer ple cada mes i no cada tres mesos.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martinez qui manifesta que emet el mateix vot que en el punt anterior, es a dir en contra

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundí López  qui manifesta que el seu grup

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, dos vots en contra dels regidors de AxC-PM i un vot en contra del regidor ERC-AM

5.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 30 DE JULIOL  DE 2009

Vista l'acta de la sessió extraordinària amb caràcter d’urgència celebrada el dia 30 de juliol de 2009

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l'acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach qui manifesta el mateix que en el punt anterior que no aprova l’acta doncs creu que s’ha de fer ple cada mes i no cada tres mesos.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martinez qui manifesta que emet el mateix vot que en el punt anterior, es a dir en contra

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundí López  qui manifesta que el seu grup

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, dos vots en contra dels regidors de AxC-PM i un vot en contra del regidor ERC-AM

 

6.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL.

Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual, ha dictat els següents decrets i resolucions:

Des del 119 al 196 de l’any 2009

Es pren coneixement i es ratifiquen per tots els membres assistents

7.-SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE LA COMISSIÓ DE FESTA PER FER FRONT A LA DESPESA DE LA CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Vist la sol·licitud de subvenció presentada per la comissió de festes, en el que sol·licita una subvenció de 448,33.- euros per fer front a la despesa de la contractació de la pòlissa de responsabilitat civil.

Vist l'informe favorable de la comissió de subvencions.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

Primer.- ATORGAR la subvenció sol·licitada per la Comissió de Festes.

Segon.- Procedir a l'anotació comptable corresponent.

Tercer.- AUTORITZAR el Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui de menester per portar a terme el següent acord.

Quart.- Donar trasllat del present escrit a la Comissió de Festes.

S’aprova per unanimitat

8.-SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE LA FUNDACIÓ ONCOLLIGA DE GIRONA

Vist la sol·licitud de subvenció presentada per la Fundació Oncològica de Girona per la realització de l’activitat 1ª Festa benèfica a Aiguaviva de la lluita contra el càncer, en el que sol·licita una subvenció de 2000.- euros per fer front a la despesa.

Vist l'informe de la comissió de subvencions, en el que s’acorda proposa al ple  de la corporació el següent:

“S'analitza la sol·licitud de subvenció  i s’acorda que conforme l’article 6 del reglament municipal de subvenció es proposi al Ple de la corporació atorgar la subvenció per l’import de 500 euros corresponent al 25% del cost total sol·licitat”.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

Primer.- ATORGAR la subvenció de 500 euros la Fundació Oncològica de Girona per la realització de l’activitat 1ª Festa benèfica a Aiguaviva de la lluita contra el càncer.

Segon.- Procedir a l'anotació comptable corresponent.

Tercer.- AUTORITZAR el Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui de menester per portar a terme el següent acord.

Quart.- Donar trasllat del present escrit a la Fundació Oncològica de Girona

S’aprova per unanimitat

9.-SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE LA COMISSIÓ DE FESTES PER FER FRONT A LA DESPESES DE LA FESTA MAJOR

Vist la sol·licitud de subvenció presentada per la comissió de festes, en el que sol·licita una subvenció de 6.000.- euros per fer front a la despeses de la Festa major exercici 2009.

Vist l'informe favorable de la comissió de subvencions.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

Primer.- ATORGAR la subvenció sol·licitada per la Comissió de Festes.

Segon.- Procedir a l'anotació comptable corresponent.

Tercer.- AUTORITZAR el Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui de menester per portar a terme el següent acord.

Quart.- Donar trasllat del present escrit a la Comissió de Festes.

S’aprova per unanimitat

10.-SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ SOL·LICITADA PER  L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL CANCER

Vist la sol·licitud de subvenció presentada per l’Associació contra el càncer

Vist l’informe favorable de la comissió de subvencions

Per part d'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD:

Primer.- ATORGAR una subvenció de 100 euros a l’Associació contra el càncer

Segon.- AUTORITZAR el Sr. Alcalde per executar el present acord

Tercer.- AUTORITZAR el Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui de menester per portar a terme el següent acord.

Quart.- DONAR trasllat del present escrit a l’Associació contra el càncer

S’aprova per unanimitat

11.-SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL D’AIGUAVIVA

Vist la sol·licitud de subvenció presentada per l’associació cultural d’Aiguaviva, en el que sol·licita una subvenció de 450.- euros per fer front a la despeses d’una xerrada amb el micòleg Enric Gràcia i un pica-pica.

Vist l'informe favorable de la comissió de subvencions, en el que es proposa al ple de la corporació el següent:

“... S'analitza la sol·licitud de subvenció  i s’acorda que conforme l’article 6 del reglament municipal de subvenció es proposi al Ple de la corporació atorgar la subvenció per l’import de 180 euros corresponent al 50% del cost total del pressupost presentat per l l’Associació cultural a nom de l’empresa Taleia cultura.”

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:

Primer.- ATORGAR la subvenció per l’import de 180 euros.

Segon.- Procedir a l'anotació comptable corresponent.

Tercer.- AUTORITZAR el Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui de menester per portar a terme el següent acord.

Quart.- Donar trasllat del present escrit a l’associació cultural d’Aiguaviva.

S’aprova per unanimitat

12.-DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A 2010.

Vist l’escrit de data 18 de juny de 2009, tramès pel Servei Territorial a Girona del Departament de Treball i Indústria, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es demana que el Ple de la Corporació assenyali la data de les dues festes locals del municipi per a l'any 2010.

Vist el calendari de l'any 2010, en el qual la diada de Sant Jaume s'escaurà en diumenge  i la de Sant Narcís en divendres.

Atès que aquestes dues diades són les que s'assenyalen habitualment com a festes locals del municipi.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació:

Primer.- APROVAR assenyalar com a festes locals per a l’any 2009, el dia 26 de juliol i el dia 29 d’octubre.

Segon.- Notificar el present acord a la Servei Territorial a Girona del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

S’aprova per unanimitat

13.-PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ ANY 2008

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2008, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.

El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de l’actual exercici.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2008 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 28 de maig de 2009. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 113, de data 15 de juny de 2009, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

FONAMENTS DE DRET

Cal tenir presents els articles del R.D.L. 2/2004 de 5 març, reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.

Per tant,

S’ACORDA:

Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2008.

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos.

Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2008 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina la normativa vigent.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor el Sr. Josep Pinsach per que emeti el seu vot, el Sr. Pinsach emet el seu vot en abstenció.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor el Sr. Ramon Martinez qui manifesta que el seu grup no participa en l’elaboració ni en l’execució del pressupost per això emet el vot en contra.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor el Sr. Secundí López qui emet el vot del seu grup a favor.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, dos vots en contra dels regidors de AxC-PM i un vot en abstenció del regidor ERC-AM

14.-APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PER A L’ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES RELACIONADES AMB EL PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL

Vist la proposta de conveni de delegació de competències, presentada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament d’Aiguaviva, de les competències que es relacionen a continuació:

a) el procés de preinscripció i admissió d’infants als centres sufragats amb fons públics.
b) la resolució dels expedients d’autorització, de cessament d’activitats , de modificació de l’autorització i de revocació de l’autorització de les llars d'infants privades.
c) el consell de participació de les llars d'infants. 

Vist el que estableix el Decret 282/2006, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres, on es preveu que es poden delegar als ajuntaments diverses competències.

Vist l’art. 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Per part d'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar el text del conveni de delegació de competències, a subscriure entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Aiguaviva.

Segon.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Tercer.- AUTORITZAR al Sr. Alcalde per executar el present acord.

Quart.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor el Sr. Josep Pinsach per que emeti el seu vot, el Sr. Pinsach emet el seu vot en abstenció.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor el Sr. Ramon Martinez qui emet el seu vot a favor 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor el Sr. Secundí López qui emet el vot del seu grup a favor.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, dos regidors de AxC-PM i un vot en abstenció del regidor ERC-AM

15.-APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’EMPRESA FORNELLS OLIVETS, S.L. I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA

Vist que l’empresa Fornells Olivet està interessada en instal·lar a la via pública, baranes per col·locar carros de la compra.

Per part d'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar el text del conveni a subscriure amb l’empresa Fornells Olivets, S.L

Segon.- AUTORITZAR al Sr. Alcalde per executar el present acord.

El Sr. Josep Pinsach abandona la sala a petició del Sr. Alcalde.

El Sr. Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Ramon Martinez per tal que emeti el vot del seu grup. El Sr. Ramon Martinez emet el vot a favor de la proposta i manifesta que segon consta en l’acta de la secció del ple de data 11 de juny de 2009, llegeix textualment “...el regidor el Sr. Pinsach manifesta que referent a la resolució 105/2009, es denega a Fornells Olivet la seva sol·licitud. Manifesta que quan es va entrar la sol·licitud a l’Ajuntament i la va ensenyar al tècnic, aquest va manifestar que no hi havia cap problema. Ell diu que creu que no es dóna perquè no li dóna la gana al Sr. Alcalde...” i pregunta   si era cert que li va donar o no la gana d’atorgar la llicència, doncs com justifica que ara es dóna.

El Sr. Alcalde li pregunta al regidor si s’ha fixat en qui va signar el Decret i qui els signa ara.

 El Sr. Alcalde manifesta que tot això que diu el Sr. Martinez son segons les seves interpretacions de les coses, però el tema en sí i les negociacions que va haver només les coneixen poques persones.

El Sr. Martinez manifesta que hi ha molts municipis que en solars privats posen aparcaments i creu que aquest ajuntament haurian de fer-ho, doncs creu que es un bon servei per la ciutadania i de fàcil fer.

El Sr. Alcalde manifesta que es el punt de vista del Sr. Martinez i l’invita  per tal que es posi en contacte amb els propietaris per tal d’arribar a un acord d’arrendament del solar a bon preu.

El Sr. Alcalde cedeix la paraula el  regidor el Sr. Secundí López per tal que emeti el vot del seu grup.

El regidor el Sr. Secundí  López  manifesta que vol aclarir que la negativa a la anterior vegada, va venir provocada  per el següent fets:

En una 1ª fase el tècnic, va analitza la proposta i no va veure bé on es volia col·locar, doncs incomplia la normativa. 

En una 2º fase es va demanar que es fessin uns canvis i aquests sembla que s’han fet.

El nostre grup no està en contra, si aquesta actuació es por interpretar diferent i la valoració en el plano no suposa un obstacle i si compleix la normativa. Nosaltres estem d’acord sempre que compleixi la normativa. En el seu dia es va comentar el tema amb la Diputació i no es va veure clar. Ara si es creu que es correcte doncs nosaltres votem a favor però, insisteixo, sempre que compleixi amb la normativa i es realitzi el mateix tracta per tothom.

L’Alcalde manifesta que aquest conveni te una durada de dos anys, es pot prorrogar però no hipoteca per sempre.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA i dels dos regidors de AxC-PM.

En aquest moment es requereix al Sr. Josep Pinsach als efectes que s’incorpori a la sessió del Ple.

16.- DELIMITACIÓ DE TERMES ENTRE VILABLAREIX I AIGUAVIVA

Vist l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Vilablareix  i Aiguaviva, per tal de donar conformitat a les operacions de delimitació entre els termes de Vilablareix i d’Aiguaviva, estesa el dia 22 de juliol  de 2009.

Atès que l’article 38 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, disposa que les operacions de delimitació, amb els seus documents complementaris, s’ha de sotmetre al ple de les corporacions locals afectades, per tal que s’acordi la seva aprovació amb el quòrum que fixa l’article 112.2 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya. (114.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord:

Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Vilablareix i Aiguaviva, per tal de donar conformitat a les operacions de delimitació entre els termes de Vilablareix i d’Aiguaviva, estesa el dia 22 de juliol de 2009.

Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a l’ajuntament de Vilablareix.

S’aprova per unanimitat

17.-DELIMITACIÓ DE TERMES ENTRE FORNELLS DE LA SELVA I AIGUAVIVA

Vist l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Fornells de la Selva i Aiguaviva, per tal de donar conformitat a les operacions de delimitació entre els termes de Fornells de la Selva i d’Aiguaviva, estesa el dia 22 de juliol  de 2009.

Atès que l’article 38 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, disposa que les operacions de delimitació, amb els seus documents complementaris, s’ha de sotmetre al ple de les corporacions locals afectades, per tal que s’acordi la seva aprovació amb el quòrum que fixa l’article 112.2 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya. (114.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord:

Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Fornells de la Selva i Aiguaviva, per tal de donar conformitat a les operacions de delimitació entre els termes de Fornells de la Selva i d’Aiguaviva, estesa el dia 22 de juliol de 2009.

Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i a l’ajuntament de Fornells de la Selva

S’aprova per unanimitat

18.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA SOL·LICITUD D’AJUDES PER A ESTUDIS, PER ALS VEÏNS D’AIGUAVIVA

Vist la necessitat de modificar les bases per a la sol·licitud d’ajudes per a estudis per als veïns d’Aiguaviva.

Vistes les bases que obren a l’expedient.

Atès que la comissió de subvencions en la sessió que va celebrar el passat 3 de setembre de 2009 proposa la ple el següent:

“S’estableix proposar les següents modificacions al Ple :

Primer:.- Atès que el municipi d’Aiguaviva actualment té servei de llar d’infancia. Es proposa modificar els import corresponents a les ajudes per a estudis dels fills amb els següents imports:


4.1- Ajudes per a estudis dels fills/es:

Tipus d’estudis(*)
Import màxim otorgat
Escoles bressols (0 a 3 anys)
100,00
Cicle d’educació Infantil (3 a 6 anys) 
100,00
Educació primària 
110,00
ESO, batxillerat o cicles formatius 
130,00
Estudis universitaris i cicles formatius de grau superior
150,00
 
Segon.- S’amplia el termini de presentació de les sol·licituds a 31 d’octubre de 2009

Tercer.- Modificar el punt 6, establint que la proposta de resolució de les subvencions es realitzarà per la Comissió de Subvencions.”

Vist el que estableix l’article 124 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR les bases que han de regir les sol·licituds d’ajudes per a estudis per als veïns d’Aiguaviva.

Segon.- PUBLICAR les bases en el Butlletí Oficial de la Província.

S’aprova per unanimitat

19.- MOCIÓ PEL SOTERRAMENT DE  LA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ

Vist la moció presentada per l’Associació de Municipis Ammat que es transcriu a continuació.

“L’estat actual de tramitació i execució del projecte de línia de molt alta tensió entre Sentmenat – Bescanó - Santa Llogaia - Baixas, comporta que una part estigui ja en construcció amb un traçat aeri fins Bescanó. Un acord polític entre els Estats Espanyol i Francès, farà soterrar en corrent continu el tram transfronterer, quedant pendent de definició el tram entre Bescanó i Santa Llogaia i el ramal de Riudarenes, tramitant-se actualment el projecte que en contempla un traçat  aeri.  
 
Que el concurs de tècnics independents és imprescindible per l’anàlisi dels motius i circumstàncies que puguin justificar la construcció de la línia i de l’avaluació de totes les alternatives possibles. Tan les tècniques com les de definició del tipus i formes del traçat.

Que després d’un acord polític per soterrar el tram transfronterer, i degut a  la severa afectació de la MAT sobre l’activitat socioeconòmica i sobre el medi natural, fan que l’opció del soterrament de la línia sigui la més justa i la que suposa un menor impacte sobre el territori.  I més, després  que estudis tècnics avalin la viabilitat tècnica i econòmica del soterrament.”

Que l’opció del soterrament de la MAT en el tram Bescanó- Santa Llogaia i el ramal de Riudarenes, és una opció tècnicament i econòmicament viable, tal com demostra l’estudi elaborat pel CILMA sobre la “ viabilitat de soterrament en corrent altern amb cable aïllat XLPE de la línia de molt alta tensió de 400 Kv doble circuit a les comarques de Girona (Tram Sta. Llogaia d’Àlguema . Bescanó i ramal de Riudarenes)”.

Per part de l’Alcaldia es proposta al ple de la corporació l’adopció del següent acord:

Primer.-L’Ajuntament d’Aiguaviva es posiciona públicament a favor del soterrament de la MAT i demana  la paralització immediata de la tramitació corresponent al projecte de línia de molt alta tensió  Bescanó - Santa Llogaia  i ramal de Riudarenes, mentre s’estigui debatent  l’opció del soterrament.
 
Segon.- L’Ajuntament d’Aiguaviva demana al Govern de l’Estat Espanyol i de la Generalitat,  l’ inici d’un procés d’anàlisi  conjuntament  amb les Administracions Locals, per determinar si el projecte de soterrament de la línia és viable i possible, doncs cap altra alternativa tècnica pot complir amb les necessitats de protecció de l’activitat socioeconòmica i del  medi natural dels municipis afectats.

Tercer.-Trametre aquest acord al Govern de l’Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’empresa Red Electrica de España. i a l’AMMAT.

S’aprova per unanimitat

20.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

No n’hi han

21.- INFORMACIONS ALCALDIA

L’Alcade informe  que ja funciona la llar d’infants.

L’Alcalde informe que ha arribat el projecte de l’aigua, manifesta que encara que hi ha consciència d’estalvi hi ha hagut dies que Aiguaviva ha estat en estat d’alerta, doncs l’empresa Bellsola gastava aigua del pou municipal i realitzen molta despesa.

L’Alcalde informe que ha arribat el CD del Pla territorial de la Província de Girona.

L’Alcalde informe que va tenir una reunió amb la Presidenta del Consell Comarcal del Gironès, la Sra. Cristina Alsina, en aquesta reunió es va tracta el tema de les deixalles.

L’Alcalde desitja a tothom una bona diada i una bona Festa major.

22.- PRECS I PREGUNTES.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Josep Pinsach.

Intervenció del regidor el Sr. Josep Pinsach:

* El regidor el Sr. Josep Pinsach pregunta si hi ha pressupost referent a l’obra de l’aigua.

L’Alcalde li explica el projecte i li manifesta que sí, que l’Agencia Catalana de l’Aigua va concedir una subvenció aquest ajuntament per l’import de 300.000 euros aproximadament i la resta provenen del conveni amb la Urbanització Can Garrofa,

El regidor el Sr. Josep Pinsach referent al mateix tema pregunta si s’ha signat el conveni i si s’ha atorgat la subvenció.  I li pregunta en quan temps s’ha de realitza l’obra

L’Alcalde li contenta que tan una cosa com l’altre varen passar per el ple. Referent al temps d’execució de l’obra l’Alcalde manifesta que està prevista en tres mesos.

* El regidor el Sr. Josep Pinsach pregunta si l’Escola Bressol compleix amb la normativa urbanística de la zona, doncs a les cases s’ha aplicat una altre normativa.
L’Alcalde manifesta que no es el mateix la normativa que s’aplica a les cases que als edificis públics i a més a més aquest projecte va ser aprovat pel ple de la corporació.

En aquest moment abandona el ple el regidor el Sr. Francesc Xavier Catañer  i Bohigas i la regidora la Sra. Montserrat Belmar i López

* El regidor el Sr. Josep Pinsach manifesta que la normativa del bar del polivalent  no permet fer vacances i el bar ha estat tancat 15 dies.

L’Alcalde manifesta que es van fer unes modificacions dins de les instal·lacions del bar, per això, es va tancar.

El Sr. Pinsach diu que s’hauria de revisar la normativa del bar.

L’Alcalde sol·licita que consti en acta que el Sr. Pinsach proposa fer una revisió de la normativa del bar del polivalent.

* El regidor el Sr. Josep Pinsach manifesta que si el consistori ha vist com han quedat les escales.

L’Alcalde manifesta que si que hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no.

* El regidor el Sr. Josep Pinsach manifesta que referent als decret sobre la liquidació de les taules i cadires, creu que això no es pagava fins l’any vinent.

L’Alcalde manifesta que el que no es pagava era l’ús de local per part de les entitats o persones que el venien utilitzant fins a la data.

* El regidor el Sr. Josep Pinsach manifesta que referent el decret de Rebrugent per urbanitzar els exterior de la llar d’infants

L’Alcalde manifesta que s’ha d’urbanitzar i per això s’ha fet

* El regidor el Sr. Josep Pinsach manifesta que referent el decret del parallamps vol saber on s’instal·la.

L’Alcalde manifesta que va al polivalent, que fent la llicència d’activitats del polivalent es va posa la deficiència del parallamps

* El regidor el Sr. Josep Pinsach manifesta que referent el decret de tres mosquiteres i una barana, que valen 3500 euros, manifesta que son molt cares i pregunta on van?

L’Alcalde manifesta que es el que val i que van ubicades a la llar d’infant, a la cuina.

* El regidor el Sr. Josep Pinsach manifesta que referent el decret de compra de dos impressores vol saber si estan subvencionades i on s’han ubicat.

L’Alcalde manifesta han estat subvencionades i que s’ha comprat una impressora i fax per les oficines de l’Ajuntament

* El regidor el Sr. Josep Pinsach manifesta que referent el decret que s’accepta un pressupost per aplanament del camp de futbol.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Pinto qui manifesta que en l’últim ple ja es va explicar que es faria aquesta actuació per potenciar l’esport. Es un camp de futbol 7 que està subvencionat per la Diputació de Girona.

El regidor el Sr. Pinsach  manifesta que s’haurien de gastar els diners en altres coses.

Intervenció del regidor el Sr. Ramon Martinez:

* Demana la paraula el regidor el Sr. Ramon Martinez qui manifesta, referent al tema del camp de futbol, que no es un camp de futbol es un camp de “baloncesto” i de “hambol” i manifesta que els camps de futbol es construeixen a les afores i no al mig d’una ciutat per altre banda sol·.licita que no es gastin més diner en aquest camp. I creu que seria mes convenien adquirir un cap d’un pagès i fer el camp en una zona fora del poble, doncs ón s’ha ubicat es un terreny d’alt cost.

El regidor el Sr. Pinto manifesta que aquest terreny es el que tenia l’ajuntament

* El regidor el Sr. Ramon Martinez manifesta que el polivalent es va pressuposts un cost i al final ha costat el doble que hi ha una mala gestió.

L’Alcalde manifesta que es falta d’experiència doncs a part de l’edifici es va haver d’urbanitzar tota la zona.

* El regidor el Sr. Ramon Martinez manifesta que per posar unes cortines exterior no era necessari donar vacances a la gent del Bar

L’Alcalde manifesta que ja s’ha comentat amb la intervenció del Sr. Pinsach

* El regidor el Sr. Ramon Martinez pregunta, referent al camp de futbol, si s’ha mirat la normativa , que no es pot fer?

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Pinto qui manifesta que està fet en un solar.

* El regidor el Sr. Ramon Martinez manifesta que el que vol saber es si es tirarà endavant aquest camp de futbol i sol·licita que no es gastin mes diners.

L’Alcalde manifesta que el que s’ha fet ha estat aplanar una zona que igualment s’havia d’aplanar i s’utilitza temporalment.

* El regidor el Sr. Ramon Martinez pregunta si Can Pons te llicència per tancar la casa.

L’Alcalde manifesta que si.

* El regidor el Sr. Ramon Martinez pregunta que com es que el veí de sota no se li va donar llicència per fer el mateix.

L’Alcalde manifesta que es un tema de propietat.
* El regidor el Sr. Ramon Martinez pregunta sobre si les activitats del fulletó corresponent a l’any 2009-2010 son gratuïtes.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Pinto qui manifesta que son activitats “externalitzades” i que quan s’inscrigui la gent es repartirà el preu.

El regidor el Sr. Ramon Martinez manifesta que no es pot cobrar sense l’aprovació d’un preu públic.

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint-i-tres hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.