EXTRACTE DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 13 DE MAIG

"...A Aiguaviva, a tretze de maig de dos mil deu

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les dinou hores de la tarda, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2010, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL

Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Ajuntament per l’exercici de 2010 i l’expedient instruït a l’efecte que s’acompanya de les preceptives Bases d’execució, i la plantilla de personal.

Atès que el pressupost figura equilibrat en els seus estats de despeses i d’ingressos.

Atès que el procés per la seva formació ha respectat la tramitació exigida pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord següent: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’ajuntament d’Aiguaviva per a l’exercici de 2010.

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal que es detalla en l’ esmentat pressupost i que compren els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

QUART.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, en compliment del que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.

CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

SISÈ.- Trametre un exemplar de l’expedient als òrgans de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

[...]

2.- APROVACIÓ EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT REJ02/2010


Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de reconèixer i liquidar segons s’acredita en l’informe de Regidoria de 26 d’abril de 2010;

Vist  l’informe de la Intervenció municipal de data 27 d’abril de 2010 en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a les esmentades obligacions  així com la idoneïtat del present procediment;

De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el qual estableix la competència del ple per l’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits;

Es proposa al Ple l’adopció dels següents, ACORDS


PRIMER.- Sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de la realització de despeses al marge del procediment legalment establert, aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 02/2010 per un import total de 55.954,06€, el qual comprèn les següents despeses procedents d’exercicis tancats:
 [...]

SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les partides pressupostàries del pressupost 2010 definitivament aprovat  indicades en el quadre expressat a l’apartat anterior.
 
TERCER.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir  la tramitació ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions.

[...]


3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE L’OBRA TITULADA “PORTADA EN ALTA D’AIGUES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA DE L’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

Vist el Projecte de l'obra titulada “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià, S.A. a la canonada de l’abastament d’Aiguaviva”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell comarcal del Gironès.

Atès que es una obra d’interès pel municipi d’Aiguaviva, que les obres consisteixen en  la realització d’una xarxa d’abastament d’aigua, construcció d’un dipòsit intermig per a la instal.lació d’un grup de bombeig i la connexió al dipòsit regulador d’Aiguaviva aprofitant la xarxa d’impulsió de Puigtorrat.

Atès que el pressupost d’execució de contracte és de 795.706,53€ (IVA 18% inclòs), fet que determina la competència del Ple segons l’article 52 de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Atès que l’aprovació inicial del projecte va tenir lloc mitjançant edicte en el BOP de Girona en data 30 de març de 2010, i que s’ha donat compliment al termini d’exposició amb la presentació d’un informe per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Vilablareix. En aquest, es conclou que cal aclarir per una banda com es concreten les escomeses domiciliàries, i per altra banda definir el conveni pel pas d’un servei pel territori de Vilablareix.

Atesa la valoració per part de Jordi Güell i Camps, redactor del projecte, en data 5 de maig de 2010, respecte les al.legacions presentades per l’Ajuntament de Vilablareix.

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte d'obres denominat “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià, S.A. a la canonada de l’abastament d’Aiguaviva”, redactat per l’enginyer Jordi Güell Camps, dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès, estimant les al.legacions presentades en l’informe per part dels serveis tècnics de l’ajuntament de Vilablareix, instant a les parts a concretar-ne les condicions mitjançant un futur conveni.

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i al Tauler d’anuncis de l'ajuntament d'Aiguaviva.

TERCER.- Comunicar la present resolució a l’ajuntament de Vilablareix.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, dos vots a favor dels regidors de AxC-PM i l’abstenció del regidor d’ ERC-AM.


4.- DEROGACIÓ REGLAMENT DE SUBVENCIONS I ANUL.LACIÓ COMISSIÓ DE SUBVENCIONS:

Atès el Reglament Municipal de Subvencions que fou aprovat en sessió plenària de data 14 d’abril de 2004, i que contemplava, en el seu article quart, la creació de la comissió d’estudi de les subvencions, com a òrgan encarregat d’emetre informe corresponent, previ a l’aprovació per Ple.

Entenent que no és la millor eina per articular l’atorgament de subvencions; per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment la derogació del Reglament de subvencions.

SEGON.- Sotmetre la derogació del reglament esmentat a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de l' última publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, i el taulell d'edictes de la Casa consistorial, perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient a Secretaria de l'Ajuntament, i fer les al•legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.

En el supòsit que es presentin reclamacions o al•legacions, aquestes hauran de ser resoltes pel Ple de l'Ajuntament. En cas contrari, l'acord d'aprovació inicial de la derogació del reglament esdevindrà definitiu, sense necessitat de nou acord.

TERCER.- La derogació tindrà efecte en la data que resulti aprovada definitivament per l'Ajuntament, publicades en el Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

S'aprova per unanimitat.

5.- MODIFICACIÓ ACORD CELEBRACIÓ JUNTES DE GOVERN:

Atès l’acord de ple en data 16 de juliol de 2009 en la que s’establí com a dia de celebració de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern Local els dijous de cada catorze dies a les 18 hores, no celebrant Juntes de Govern Local el mes d’agost i celebrant la mateixa el dijous següent en cas de dies festius.

Atès les potestats d’autoorganització de les Entitats Locals conferides per la normativa vigent, i vist el Real Decret 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i funcionament  de les Entitats Locals.

Vist que el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals disposa, en el seu article 112.3 que correspon a l’Alcalde o President, fixar, mitjançant decret, el dia i hora en que es celebri la sessió ordinària.

Atès que per qüestions d’organització s’entén que seria adient una major flexibilitat alhora de celebrar les sessions de la Junta de Govern, i que aquestes no hagin de tenir lloc imperativament els dijous; per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Establir la celebració de les juntes de govern, en sessió ordinària, com a màxim període entre aquestes, quinze dies hàbils, no havent-la de celebrar forçosament els dijous.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU i el regidor d’ERC-AM, i dos vots en contra dels regidors de AxC-PM.

6.-MOCIÓ ADHESIÓ A LA CAMPANYA “A TAULA, EN CATALÀ”

Atès que en  moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, begudes refrescants, cervesa, vi i cava que se serveixen en els bars, menjadors i actes institucionals o d’entitats que es fan a Catalunya, no estan etiquetades en català.

Atès que l’etiquetatge en català es troba en una situació que no li pertoca, tant pel que fa al nombre de parlants, en estatus d’oficialitat, com de vitalitat de la llengua.

Atesa la responsabilitat dels ajuntaments en salvaguardar els drets dels ciutadans davant el tracte que reben de les empreses, considerant l’ús del català com a mostra de respecte a l’entorn cultural i social, i a la llengua pròpia del país dels consumidors potencials.

Atès que l’article 30.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística exposa que les empreses públiques de les corporacions locals, i també les seves empreses concessionàries quan gestionen o exploten el servei concedit, han d’emprar normalment el català en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin.

Atès que l’article 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix que les corporacions locals han de fomentar la imatge pública i l’ús del català i poden establir bonificacions i exempcions fiscals per als actes relacionats amb la normalització i el foment de l’ús de la llengua catalana.
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Que l’Ajuntament d’Aiguaviva es posicioni a favor de fomentar l’avenç de l’ús social del català en els àmbits competencials del seu municipi respecte a l’etiquetatge en català.

SEGON.- Que l’Ajuntament d’Aiguaviva a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció es comprometi a consumir totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes.

TERCER.- Que en tots els organismes que depenen de l’Ajuntament d’Aiguaviva (policia local, escoles, oficines de turisme, hospitals, instal•lacions esportives, etcètera) es consumeixi, a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció, totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes.
 
QUART.- Traslladar aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya i a l’entitat Plataforma per la Llengua perquè l’Ajuntament d’Aiguaviva s’adhereixi a la campanya A Taula, en català.

[...]

La proposta no s’aprova, amb el vot desfavorable de dos regidors de CIU, dos regidors de AxC-PM i el regidor d’ERC-AM, i l’abstenció dels dos regidors del PIA.


7.- APROVACIÓ PROJECTE ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SOL NO URBANITZABLE: GAS NATURAL; XARXA D’ALIMENTACIÓ A L’ERM – APB/ MPB FORNELLS DE LA SELVA.

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals en data 30 de desembre de 2009.

Atesa la tramitació que disposa l’article 48 de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 1/2005, i l’informe favorable de data 11 de febrer de 2010 emès pels serveis tècnics municipals.

Atès que, des del punt de vista tècnic, es pot considerar l’obra descrita en el projecte com a actuació d’interès públic d’acord amb el contingut de l’article 47.4.d del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Vist que segons l’article 48 de la Llei d’urbanisme de Catalunya, els projectes d’actuacions específiques d’interès públic a que es refereix l’article 47.4, si no estan incloses en un pla especial urbanístic, han de ser sotmesos a informació pública per l’ajuntament, per termini d’un mes.

Atès que correspon a l’Ajuntament l’aprovació prèvia d’aquests projectes, mentre que l’aprovació definitiva correspon a la Comissió territorial d’urbanisme, que l’ha d’adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta l’expedient complet.

Atès que l’aprovació definitiva dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic no incloses en un pla especial urbanístic és requisit per a poder tramitar les llicències o autoritzacions municipals relatives a l’actuació.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR PREVIAMENT el projecte per les instal.lacions de “Gas Natural” Xarxa d’alimentació a l’ERM-APB/MPB de Fornells de la Selva.

SEGON.- Sotmetre a informació pública, durant un període d' un mes l'esmentat projecte, mitjançant anuncis que es publicaran en el B.O.P., i en un dels diaris de major circulació de la demarcació de Girona, així com el taulell d’anuncis de la Corporació.

TERCER.- Trametre l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme, per a la seva aprovació definitiva, un cop acabat el termini d’exposició pública, en cas que no s’hagin produït al.legacions.

La proposta s’aprova per unanimitat.

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint-i-una hores i quaranta minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.