EXTRACTE DE L'ACTA DEL PLE DEL 27 D'AGOST DE 2010

EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL 27 DE AGOST DE 2010

"...
A Aiguaviva, a vint-i-set d’agost de dos mil deu

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària urgent convocada.

A les tretze i quaranta cinc hores de la tarda, amb l’absència del regidor sr. Ramon Martínez Trill, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA.

Atès que l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua referent a la modificació pendent d’aprovació en la proposta número 2, que fou sol.licitat en data 8 de juliol de 2010 (registre sortida n.520) no ha arribat fins dijous dia 26 d’agost , després que aquesta agència informés a l’Ajuntament d’Aiguaviva mitjançant comunicació en data 9 d’agost de 2010, que el canal telemàtic seria l’únic i exclusiu per tramitar les sol•licituds d’informe de planejament urbanístic, fet que endarrerí la tramitació.

Atès que l’objectiu de la present convocatòria és accelerar en el possible la tramitació tendent a obtenir un terreny d’equipament amb la superfície suficient per poder acollir una nova escola pública d’una sola línia.

Es proposa per part de l’Alcaldia al Ple l’adopció del següents ACORD:

PRIMER.- Ratificar la urgència del ple extraordinari.

La proposta s’aprova per unanimitat.


2.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS PLANS PARCIALS “RESIDENCIAL INDUSTRIAL BELLSOLÀ” I “CAN GARROFA”:

Vista la aprovació inicial de la modificació puntual dels plans parcials “ Residencial industrial Bellsolà” i “Can Garrofa”, mitjançant acord plenari en data 10 de juny de 2010.

Atès que s’ha exposat al públic mitjançant edicte en el DOGC número 5683 de data 2 d’agost de 2010, en el BOP de Girona número 118 en data 21 de juny de 2010, i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament pel termini d’un mes a partir de la publicació al BOP, no havent-se produït al•legacions o reclamacions.

Vistos els informes favorables dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, el Servei Territorial de Carreteres i l’Agència Catalana de l’Aigua. Per altra banda, es va fer tramesa de la documentació oportuna a la direcció General d’Aviació Civil en data 21 de juliol de 2010 (Registre entrada subdelegació del govern), superant, a dia d’avui, el termini d’un mes per la emissió d’informe.

Atès l'article 83 i 85 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2005.

Vist l’article 52.2.c de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual dels Plans Parcials “Residencial Industrial Bellsolà” i “Can Garrofa”.

SEGON.-  TRAMETRE el present acord juntament amb el projecte degudament diligenciat, i l’expedient administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona per tal que procedeixi a l’aprovació definitiva.

La proposta s’aprova per unanimitat.


I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les tretze i cinquanta minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.