EXTRACTE DE L'ACTA DEL PLE DEL 9 DE SETEMBRE DE 2010

EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2010

"...A Aiguaviva, a nou de setembre de dos mil deu

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, amb l’absència del regidor sr. Ramon Martínez Trill i la regidora sra. Montserrat Belmar López, -que s’incorpora en la deliberació del cinquè punt de l’ordre del dia-, per tal de celebrar la sessió ordinària convocada.

A dos quarts de nou del vespre, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 10 DE JUNY DE 2010

Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 10 de juny de 2010.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

[...]

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra  del regidor ERC-AM.

2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 22 DE JULIOL DE 2010

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 22 de juliol de 2010.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

[...]

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra  del regidor ERC-AM.

3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT CELEBRAT EL DIA 27 D’AGOST DE 2010

Vista l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada el 27 d’agost de 2010.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

[...]

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra  del regidor ERC-AM.


4.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL.

Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions:

Des del número 130/2010 fins el número 225/2010.

[...]

Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els assistents.


5.-ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

Vista la comunicació per part de la Direcció General de Recursos del sistema Educatiu del Departament d’educació en data 10 de juny de 2010 i registre d’entrada 737, en referència a la subvenció que, per al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les places de Llars d’infants de titularitat dels Ajuntaments, atorga anualment el Departament d’Educació.

Vista la resolució EDU/2267/2010, de 7 de juny, per la que s’atorguen subvencions a les Corporacions locals titulars de llars d’infants, pel curs 2009-2010.

Atès que d’acord amb aquesta resolució, per al pagament de la mateixa, és necessari l’acceptació per part del ple.

Atès que l’import de la subvenció, per a l’Ajuntament d’Aiguaviva (codi 17009394), és de 43.200€.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació:

Primer.- ACCEPTAR la subvenció de 43.200€, atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al finançament de la llar d’infants de titularitat municipal corresponent al curs 2009-2010.

Segon.- Notificar el present acord a la Direcció general de Recursos del sistema Educatiu, i facultar l’alcalde d’aquest Ajuntament per a que realitzi les actuacions necessàries per a fer efectiva la subvenció.

La proposta s’aprova per unanimitat. En aquest punt hi és present la regidora sra. Montserrat Belmar López.

6.- APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA, FORNELLS DE LA SELVA, QUART I VILABLAREIX, DE SUPORT A LA TASCA EDUCATIVA DE L’IES DE VILABLAREIX.

Vist el conveni marc de col.laboració entre l’Ajuntament d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Quart i Vilablareix, de suport a la tasca educativa de l’IES de Vilablareix.

Vist l’article 6 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, referent als convenis de col.laboració.

Atès el que disposen, entre d’altres, els articles 57 de la LRBRL (Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local) i l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).

Per part de la regidoria de Joventut es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR el conveni marc de col•laboració entre l’Ajuntament d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Quart i Vilablareix, de suport a la tasca educativa de l’IES de Vilablareix.

Segon.- FACULTAR a l’Alcalde, per a la firma del conveni i documents necessaris per fer efectiu el present acord.

Tercer.- COMPROMÍS de fer front a les despeses, de forma proporcional als estudiants d’Aiguaviva, que s’originin amb motiu d’aquest conveni.

Quart.- COMUNICAR la present resolució als Ajuntaments de Fornells de la Selva, Quart i Vilablareix.

La proposta s’aprova per unanimitat


7.- ACCEPTACIÓ CESSIÓ TRAM SOBRER DE LA CARRETERA GIV-5331 (DE L’N-156 A AIGUAVIVA), DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA A L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA i APROVACIÓ CONVENI REGULADOR.

Atès que en data 22 de juliol de 2010 per part de la Diputació de Girona s’ofereix la possibilitat de cedir a favor de l’Ajuntament d’Aiguaviva un tram sobrer de la carretera GIV-5331, de l’N-156 (Aeroport) a Aiguaviva, gestionada per dita Diputació, i que queda fora de l’àmbit de la carretera com a conseqüència d’unes millores en el seu traçat.

Vista la proposta de “Conveni entre la diputació de Girona i l’ajuntament d’Aiguaviva per a l’establiment de les bases per a la cessió a l’Ajuntament d’un tram sobrer de la carretera GIV-5331, de l’N-156 (Aeroport) a Aiguaviva”.

Vist que el tram sobrer es situa entre els punts quilomètrics 0+860 (límit del terme municipal) i 0+990 (accés al camí municipal a la urbanització Can Jordi).

Vist que en data 6 de setembre de 2010 s’emet informe dels Serveis Tècnics en relació al possible gravamen que pot suposar la cessió del tram sobrer.
Vist que existeix consignació suficient en el Pressupost municipal vigent per fer front al gravamen que pugui suposar la cessió del bé a l’Ajuntament.
Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació:

PRIMER.- Acceptar l’adquisició, de ple dret i a tots els efectes, del tram sobrer de la carretera GIV-5331, de l-N-156 a Aiguaviva, d’acord amb plànol que consta en l’expedient, que es troba a l’alçada del punts quilomètrics 0+860 i 0+990 i que té una àrea aproximada de 1.711,7m2.

SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona, a fi de procedir a la signatura del Conveni regulador proposat i les accions oportunes per a la formalització del present acord.

La proposta s’aprova per unanimitat.


8.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A 2011.

Vist l’escrit de data 30 de juny de 2010, i registre d’entrada núm.828, tramès pel Servei Territorial a Girona del Departament de Treball i Indústria, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es demana que el Ple de la Corporació assenyali la data de les dues festes locals del municipi per a l'any 2011.

Vist el calendari de l'any 2011, en el qual la diada de Sant Jaume s'escaurà en dilluns i la de Sant Narcís en dissabte.

Atès que aquestes dues diades són les que s'assenyalen habitualment com a festes locals del municipi.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació:

Primer.- APROVAR assenyalar com a festes locals per a l’any 2011, el dia 25 de juliol i el dia 29 d’octubre.

Segon.- Notificar el present acord a la Servei Territorial a Girona del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

...La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, la regidora de AxC-PM, i el vot en contra del regidor ERC-AM.

9.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA SOL•LICITUD D’AJUDES PER A ESTUDIS, PER ALS VEÏNS D’AIGUAVIVA

Vist la necessitat de modificar les bases per a la sol•licitud d’ajudes per a estudis per als veïns d’Aiguaviva.

Vistes les bases que obren a l’expedient.

Vist el que estableix l’article 124 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a bases reguladores per la concessió de subvencions.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR les bases que han de regir les sol•licituds d’ajudes per a estudis per als veïns d’Aiguaviva.

Segon.- PUBLICAR les bases en el Butlletí Oficial de la Província.

La proposta s’aprova per unanimitat


10.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA “PORTADA EN ALTA D’AIGUES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”

Atès que amb data 15 de març de 2010 pel sr. Alcalde s’acorda l’ incoació d’expedient per a la contractació de les obres de “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià, S.A a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”. Aprovat el projecte d’obres corresponent, efectuat el replantejament i existint la disponibilitat dels terrenys, s’incorpora a aquest expedient de contractació.

Ateses les característiques de les obres consistents en la realització d’una xarxa d’abastament d’aigua, construcció d’un dipòsit intermig per a la instal.lació d’un grup de bombeig i la connexió al dipòsit regulador d’Aiguaviva aprofitant la xarxa d’impulsió de Puigtorrat,  es considera que el procediment més adequat és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

Atès que amb data 15 de març de 2010 es va emetre informe d’intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.

Atès que amb data 15 de març de 2010 es va emetre informe per la secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que amb data 18 de març de 2010, per acord de ple s’aprovà iniciar l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposta.
Atès que amb data 15 de març de 2010, es redactà i incorporà a l’expedient el plecs de clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que amb data 18 de març de 2010, mitjançant acord plenari, s’aprovà l’expedient de contractació juntament amb els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte d’obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Així mateix,  s’autoritzà la despesa que suposa l’adjudicació.

Atès que amb data 1 d’abril de 2010 es publicà l’anunci de licitació per termini de vint dies naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el perfil de contractant del òrgan de contractació, amb la finalitat que els interessats presentessin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que amb data 10 de maig es constituí la mesa de contractació, i després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, aquesta realitzà proposta d’adjudicació a favor de XAVIER ALSINA, S.A.
Atès que amb data 22 de juliol de 2010, l’òrgan de contractació adjudicà provisionalment a favor de XAVIER ALSINA, S.A. el contracte d’obres consistents en la “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià, S.A a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”, pel preu de 434.076,43 euros i 78.133,75 euros d’IVA.
Atès que amb data 3 d’agost de 2010, l’adjudicació provisional es notificà a tots els licitadors i es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 147 de data 3 d’agost de 2010 i en el perfil de contractant del òrgan de contractació.
Atès que l’adjudicació provisional es notificà a l’adjudicatari XAVIER ALSINA, S.A., requerint-lo per tal que presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva.
Atès que amb data 10 d’agost de 2010, l’adjudicatari XAVIER ALSINA, S.A., constituí garantia definitiva per import de 21.703,82 euros i presentà els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’ establert en l’article 135.4 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació:

PRIMER. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’obres consistent en la “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià, S.A a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, aprovada per acord de ple de data 22 de juliol de 2010 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 147 de data 3 d’agost de 2010 i en el perfil de contractant del òrgan de contractació.

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 0.161.60903 del pressupost vigent de despeses.

TERCER. Notificar l’adjudicació definitiva als licitadors que no han resultat adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional prestada per aquests.
QUART. Notificar a XAVIER ALSINA S.A., adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-lo per a la signatura del contracte administratiu.
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres de la “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià, S.A a la canonada d’abastament d’Aiguaviva” en el perfil de contractant i BOP de Girona.

SISÈ. Formalitzat el contracte, s’ha de presentar pel contractista el pla de seguretat i salut de l’obra ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte per a la seva aprovació per l’ajuntament previ informe del coordinador de seguretat i salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit, es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.

SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector públic, de conformitat amb l’ establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

VUITÈ.- Sol.licitar, d’acord amb el Conveni de data 25 de maig de 2006 entre l’Ajuntament d’Aiguaviva i els propietaris del Sector Industrial Can Garrofa, l’abonament del 10% de la quantitat de 300.000€, un cop es realitzi la signatura del contracte administratiu de la present obra.

La proposta s’aprova per unanimitat.

11.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”.

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de l’obra “Piscina Municipal d’Aiguaviva”.

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 93, 94 i 122 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Atès que mitjançant acord de ple de 22 de juliol de 2010 s’aprovà l’expedient i plec de clàusules i obertura del procediment d’adjudicació del contracte d’obra “Piscina Municipal d’Aiguaviva”, així mateix es procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació.

Atès que amb data 4 d’agost de 2010 es publicà anunci de licitació per termini de 15 dies hàbils en el Butlletí de la Província de Girona, amb la finalitat que els interessats presentessin les seves proposicions.

Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient.

Atès que es constituí la mesa de contractació en data 27 d’agost de 2010, i aquesta,  realitzà una proposta d’adjudicació a favor de CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBÍ, S.L.U., examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb el que estableix l’article 135.3 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i a l’article 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per l’adjudicació del contracte.  

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació:

PRIMER: Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obra “Piscina Municipal d’Aiguaviva”, pel preu de 382.773,06 euros i 68.849,15 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, a CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBÍ, S.L.U., subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques.

SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat adjudicataris.
TERCER: Comunicar aquest acord a l’adjudicatari en virtut de l’article 135.4 de la Llei de contractes del sector públic.
L’adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició dels mitjans que s’haguessin compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 53.2 que li reclami l’òrgan de contractació, així com constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, llevat que s’estableixi una altra cosa als plecs.

QUART: Requerir a l’adjudicatari per a que el dia i hora que se li indiqui formalitzi el contracte administratiu corresponent.

CINQUÈ: Publicar el resultat de l’adjudicació provisional mitjançant anunci en el BOP i en el perfil de contractant.

SISÈ: Autoritzar el Sr. Alcalde-President d’aquest ajuntament per tots els tràmits legals necessari per dur a terme tot l’expedient de contractació fins a la seva adjudicació definitiva i posterior formalització contractual.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, del regidor d’ERC-AM, i l’abstenció de la regidora de AxC-PM.

12.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 7: REGULADORA DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.

Examinada l'Ordenança Municipal reguladora del servei d’abastament d’aigua potable; vista la proposta del concessionari Prodaisa; i d’acord amb l’increment de l’IPC.

Atès l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i serveis de les Entitats Locals.

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació del quadre de tarifes de la quota tributària per a l'exercici de 2011, segons el detall que segueix:

ANNEX DE TARIFES

 1. Drets de connexió:       367,31€

 2. Per cada m3 d'aigua consumit, s'estableixen els següents trams:

 ÚS DOMÈSTIC:
 Primer bloc: de 0 m3 a 15 m3 consumits mensuals 0,251821€/m3
 Segon bloc: de 16 m3 a 30 m3 "           "  0,317433€/m3
 Tercer bloc: més de 30 m3  "  "  0,448862€/m3

 ÚS INDUSTRIAL:
 Per cada m3 consumit:     0,503642€/m3
3. Quota del servei: per cada trimestre:   12,3489€ 
4. Conservació del comptador : per cada trimestre 2,211402€


SEGON.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per un termini de 30 dies hàbils, amb el benentès que, si no es presenta cap al•legació aquest acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-se seguidament el text íntegre de la modificació aprovada per a la seva eficàcia.


La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, el vot en contra de la regidora d’AxC-PM, i l’abstenció del regidor d’ ERC-AM.


13.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 6: REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.

Examinada l'Ordenança Municipal reguladora de la taxa pel servei de recollida de escombraries; vistos els costos del servei per l’exercici de 2011 i d’acord amb l’increment de l’IPC.

Atès l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i serveis de les Entitats Locals.

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació del quadre de tarifes per a l'exercici de 2011, segons el detall que segueix:

A)  1. Habitatge ubicat en zona rural         13,50 €/trimestre
 2. Habitatge ubicat en zona urbana         27,02 €/trimestre

B) Locals comercials:
1. Establiments d'alimentació          65,41 €/trimestre
2. Establiments de restauració          68,55 €/trimestre
3. Contenidors exclusius           494,65 €/trimestre
4. Altres locals industrials, mercantils o de serveis      33,69  €/trim.


SEGON.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per un termini de 30 dies hàbils, amb el benentès que, si no es presenta cap al•legació aquest acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-se seguidament el text íntegre de la modificació aprovada per a la seva eficàcia.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors de CIU, dos regidors del PIA, el vot en contra de la regidora d’AxC-PM, i l’abstenció del regidor d’ ERC-AM.


14.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

14.1 URGENT.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM. 14: DE POLICIA, BON GOVERN I DE CIRCULACIÓ.


Examinada l'Ordenança Municipal de policia, bon govern i de circulació.

Atès que s’han produït alguns episodis d’aparcaments en carrers de la població que dificulten l’operació de càrrega i descàrrega de comerços.

Vist el Reglament General de circulació, aprovat pel Real Decret 1428/2003, de 21 de novembre, que en el seu article 93 disposa que “el règim de parada i estacionament en vies urbanes es regularà per ordenança municipal, i podran adoptar-se les mesures necessàries per a evitar l’obstaculització del transit, entre aquestes, limitacions horàries de duració de l’estacionament...”

Vist el text articulat de la Llei sobre Transit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Real Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en la que el seu article 38.4 disposa que el “règim de parada i estacionament en vies urbanes es regularà per Ordenança Municipal, poden adoptar-se les mesures necessàries per evitar l’obstaculització del transit, entre aquestes, limitacions horàries de duració de l’estacionament,..”

Atès que la competència per a l'aprovació de les Ordenances és del Ple segons l'art. 22 d) de la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril) i l’art. 52 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord:

PRIMER.- Aprovar la urgència de la proposta.

SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació de la Ordenança municipal núm. 14, de policia, bon govern i de circulació, en els termes que figuren a continuació:


En l’article 44, que forma part del Capítol sisè, “estacionament”, s’afegeix un quart paràgraf amb la següent redacció.

4.- S’estableix un límit general de 72 hores d’estacionament del vehicle en el mateix lloc, a menys que el conductor o propietari ho justifiqui.

L’article 44, queda redactat de la següent forma:

1.- L’estacionament de vehicles, com a norma general, es farà en fila, és a dir, paral•lelament a la vorera, fins i tot als xamfrans. L’excepció a aquesta norma s’haurà de senyalitzar expressament.

2.- En els estacionaments amb senyalització als paviments, els vehicles es col•locaran dins del perímetre marcat.

3.- Els conductors hauran d’estacionar el seu vehicle de manera que no pugui posar-se en marxa ni  que altres persones puguin moure’l. Si no es prenen les precaucions adequades els conductors seran responsables de les infraccions que es produeixin.

4.- S’estableix un límit general de 72 hores d’estacionament del vehicle en el mateix lloc, a menys que el conductor o propietari ho justifiqui.


TERCER.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per el termini de trenta dies hàbils, amb el benentès que, si no es presenta cap al•legació aquest acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-ne seguidament el text íntegre de la modificació aprovada per a la seva eficàcia. Durant el període d’exposició pública, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes

La proposta s’aprova per unanimitat.


15.- INFORMACIONS ALCALDIA

[...]

16.- PRECS I PREGUNTES.

[...]


I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint-i-dos hores i trenta minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.