EXTRACTE DE L'ACTA DEL PLE DEL DIA 23 DE SETEMBRE de 2010

EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2010

"...
A Aiguaviva, a vint-i-tres de setembre de dos mil deu.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les dinou hores i quaranta minuts de la tarda, amb l’absència dels regidors sr. Ramon Martínez Trill sr. Josep Pinsach Riera, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:


1.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”.

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte de l’obra “Piscina Municipal d’Aiguaviva”.

Atès que amb data 20 de juliol de 2010 pel sr. Alcalde s’acorda l’ incoació d’expedient per a la contractació de les obres “Piscina Municipal d’Aiguaviva”. Aprovat el projecte d’obres corresponent, efectuat el replantejament i existint la disponibilitat dels terrenys, s’incorpora a aquest expedient de contractació.

Ateses les característiques de les obres.

Atès que amb data 20 de juliol de 2010 es va emetre informe d’intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.

Atès que amb data 20 de juliol de 2010 es va emetre informe pel secretari sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.

Atès que amb data 22 de juliol de 2010, per acord de ple s’aprovà iniciar l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposta.
Atès que amb data 20 de juliol de 2010, es redactà i incorporà a l’expedient el plecs de clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que amb data 22 de juliol de 2010, mitjançant acord plenari, s’aprovà l’expedient de contractació juntament amb els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte d’obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent. Així mateix,  s’autoritzà la despesa que suposa l’adjudicació.
Atès que amb data 4 d’agost de 2010 es publicà l’anunci de licitació per termini de quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el perfil de contractant del òrgan de contractació, amb la finalitat que els interessats presentessin les seves proposicions, així com en el DOGC número 5682 de data 30 de juliol de 2010.
Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que amb data 27 d’agost es constituí la mesa de contractació, i que aquesta realitzà proposta d’adjudicació a favor de CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBÍ, S.L.U.
Atès que amb data 9 de setembre de 2010, l’òrgan de contractació adjudicà provisionalment a favor de CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBÍ, S.L.U. el contracte d’obres consistents en la “Piscina Municipal d’Aiguaviva”, pel preu de 382.773,06 euros i 68.849,15 euros corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
Atès que amb data 14 de setembre de 2010, l’adjudicació provisional es notificà a tots els licitadors i es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 180 de data 17 de setembre de 2010 i en el perfil de contractant del òrgan de contractació en data 9 de setembre de 2010.
Atès que d’acord amb l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de contractes del Sector Públic, l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans de 15 dies hàbils comptats des del següent en el que es publiqui aquella en un diari oficial o en el perfil del contractant, quedant reduït el termini a  10 dies hàbils en el cas de tramitació urgent de l’expedient (art.96.2.b).
Atès que l’adjudicació provisional es notificà a l’adjudicatari CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBÍ, S.L.U, requerint-lo per tal que presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva.
Atès que amb data 21 de setembre de 2010, l’adjudicatari CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBÍ, S.L.U constituí garantia definitiva per import de 29.523,14 euros i presentà els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’ establert en l’article 135.4 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació:

PRIMER. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’obres consistent en la “Piscina Municipal d’Aiguaviva”, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, tramitació urgent, aprovada per acord de ple de data 9 de setembre de 2010 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 180 de data 17 de setembre de 2010 i en el perfil de contractant del òrgan de contractació en data 9 de setembre.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 0.342.62200 del pressupost vigent de despeses.

TERCER. Notificar l’adjudicació definitiva als licitadors que no han resultat adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional prestada per aquests.
QUART. Notificar a CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBÍ, S.L.U., adjudicatari del contracte, la present resolució i citar-lo per a la signatura del contracte administratiu.
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres de la “Piscina Municipal d’ Aiguaviva” en el perfil de contractant i BOP de Girona.

SISÈ. Formalitzat el contracte, s’ha de presentar pel contractista el pla de seguretat i salut de l’obra ajustat a l’estudi de seguretat i salut del projecte per a la seva aprovació per l’ajuntament previ informe del coordinador de seguretat i salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit, es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.

SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra de la regidora d’AxC-PM.


2.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N.022, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.

Examinada l'Ordenança Fiscal n.022, general de gestió, inspecció i recaptació.

Vista la comunicació per part de Xaloc de data 20 de setembre i registre entrada n.1232 en la que es recorda que si l’Ajuntament d’Aiguaviva desitja continuar amb els fraccionaments sense interessos dels rebuts domiciliats dels tributs de caràcter periòdic i d’import igual o superior a 90€, cal que la ordenança de gestió, inspecció i recaptació (o la pròpia del tribut) reguli aquesta possibilitat.

Vist que la ordenança en qüestió presenta disposicions susceptibles d’actualització, revisió i millora.

Atès l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i serveis de les Entitats Locals.

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord:

PRIMER.- Aprovar provisionalment les següents modificacions:

Article 2n.- Naturalesa i fonament de les Ordenances Fiscals Específiques

2n paràgraf: es suprimeix la referència al “Reglament General de la Inspecció de tributs, modificat pel Decret 1930/98, d’11 de setembre”, substituint-lo per “R.D. 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de les actuacions i dels procediments de gestió i inspecció tributària i del desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació de tributs”.


Article 9è, Successors del deute tributari:

2n paràgraf: “Quan els subjectes passius incursos en multa morin abans que sigui liquidada la sanció mitjançant acte administratiu ferm, els seus hereus o successors quedaran exonerats de l’esmentada responsabilitat sense perjudici de la sanció que se’ls pugui imposar, per la seva pròpia responsabilitat, quan no presentin els documents necessaris per a la liquidació o no satisfacin el pagament dintre dels quinze dies següents al requeriment que, amb tal objecte, els obligui l’Administració.”

Es modifica per: “Les sancions tributaries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques infractores”. 

Article 18è.-Liquidacions tributàries.
4t paràgraf:

“L’exposició al públic dels censos de contribuents, padrons, matrícules o registres, produirà, des del dia següent fins a l’acabament del termini establert a l’apartat 4 de ‘article 20è d’aquesta Ordenança, els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels interessats”

Es suprimeix el paràgraf.

Article 20è.- Padrons,  matrícules i registres.
Paràgraf 6è:
“Aprovació: Se sotmetran cada any al Ple els padrons fiscals de tributs de cobrament periòdic anual.
*La resta de padrons fiscals seran aprovats per Decret de l'Alcaldia, que, es reserva la competència en la resolució dels recursos presentats. Una vegada aprovats, s'exposaran al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, que tindrà els efectes de notificació col.lectiva de les liquidacions.”

Es suprimeix el paràgraf.


Article 25è.- Delegació per la gestió tributària.
“D'acord amb el què disposa l'article 7è de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, l'Ajuntament en Ple podrà delegar a la Comunitat Autònoma o a altres Entitats Locals, en què estigui integrada, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries regulades en la present Ordenança Fiscal.”

Es substitueix per:

“D'acord amb el què disposa l'article 7è de la RD Leg 2/2004, de 5 de març, l'Ajuntament en Ple podrà delegar a la Comunitat Autònoma o a altres Entitats Locals, en què estigui integrada, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries regulades en la present Ordenança Fiscal, en aquest cas, respecte les facultats i competències delegades, s’estarà al disposat en el conveni de delegació i es regiran per la normativa pròpia de l’ Ens delegat.”


Article 45è. Ajornaments i fraccions de pagament.

1. L'Administració municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes tributaris i no tributaris.
2. Les formes, condicions i els procediments per a atorgar els ajornaments i els fraccionaments seran les que estableix el Reglament General de Recaptació vigent i les altres normes que siguin d'aplicació.
3. En cas de la delegació de les facultats de gestió i recaptació, la competència per a atorgar ajornaments i fraccionaments de deutes a favor de la Corporació queda reservada a l'Ajuntament llevat que en l'acord de delegació es disposi expressament una altra cosa.
4. Aquells contribuents que facin ús de la domiciliació bancària prevista en l'article 41, podran acollir-se al pagament fraccionat i ajornat de les seves obligacions tributàries amb les següents condicions.
a) 1er termini.- D'un import equivalent al 60% del principal que es carregarà en el compte corrent o llibreta d'estalvi en què s'hagi domiciliat, amb una antel.lació no superior a 30 dies abans de la data en què finalitzi el període voluntari.
b) 2on. Termini.- D'un import equivalent al 40% restant del principal que es carregarà dins la primera quinzena d'octubre.
5. La modalitat de pagament fraccionat o ajornat, referit en el punt anterior, no meritarà els interessos establerts en l'art. 56 del RD 1684/90, Reglament General de Recaptació.
6. Per poder-se acollir al pagament fraccionat abans esmentat el deutor haurà de presentar la domiciliació bancària abans de 45 dies de la fi del període voluntari. En cas contrari, serà efectiva pel següent exercici.
7. Els rebuts que no tinguin un import superior a 5000 ptes. Estaran exclosos del pagament fraccionat, i per tant, es meritaran i cobraran íntegrament en el primer termini de pagament en voluntària.


Es substitueix l’article per el següent redactat:

1. L'Administració municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes tributaris i no tributaris.
2. Les formes, condicions i els procediments per a atorgar els ajornaments i els fraccionaments seran les que estableix el Reglament General de Recaptació vigent i les altres normes que siguin d'aplicació.
3. En cas de la delegació de les facultats de gestió i recaptació, la competència per a atorgar ajornaments i fraccionaments de deutes a favor de la Corporació queda reservada a l'Ajuntament llevat que en l'acord de delegació es disposi expressament una altra cosa.
4. De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals, es podrà concedir, dels tributs de cobrament periòdic i notificació col•lectiva, el fraccionament en dos terminis de pagament, sense interessos de demora. Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació respecte d’aquells tributs que tinguin aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs.

Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici als diferents conceptes tributaris que estableixin les ordenances municipals, respecte tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 €, sempre que el pagament dels quals estigui domiciliat.

Així mateix, les persones interessades que durant l’exercici en curs no ho tinguin domiciliat, es podran acollir a aquesta modalitat de fraccionament per aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 90 €, prèvia presentació de la corresponent sol•licitud en aquest sentit i de la domiciliació bancària del seu pagament. A aquests efectes, l’ esmentada sol•licitud s’haurà d’adreçar a l’Ajuntament titular de l’ ingrés o a l’òrgan en el que s’hagi delegat la gestió i recaptació del tribut, un mes abans que s’iniciï el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol•licitud tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.

La devolució d’una fracció comportarà la cancel•lació del fraccionament respecte del rebut de l’exercici en curs.
Si l’ incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en voluntària es facilitarà document de pagament pel total pendent que, es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l’esmentat període de pagament.
Si l’ incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l’endemà de l’esmentat incompliment.

 

SEGON.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per un termini de 30 dies hàbils, amb el benentès que, si no es presenta cap al•legació aquest acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-se seguidament el text íntegre de la modificació aprovada per a la seva eficàcia.

En aquests moments s’incorpora el sr.Pinsach a la sessió plenària.

[...]

 La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i les abstencios del regidor d’ERC-AM i de la regidora d’AxC-PM.

3.- DELEGACIÓ A DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) LA GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE LA TAXA D’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL.

Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), article 36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, (en endavant LRJAPPAC) estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres administracions poguessin sol•licitar per a l’eficaç exercici de les seves competències.

Atès que en matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.

Vista la complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara la a bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de delegació previstos en la legislació.

Atès que es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.

D’acord amb l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la llei 57/2003.

Per part de la regidoria d’Hisenda es proposa al Ple que adopti el següent acord:


PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen:

TIPUS D'INGRÉS GESTIÓ INSPECCIÓ RECAPTACIÓ
      Voluntària Executiva
TAXA D’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL. 
TIPUS D'INGRÉS (Voluntària Executiva) GESTIÓ  INSPECCIÓ RECAPTACIÓ
      X      X  X  X
        

L’ esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 23 de gener de 2007 i formalitzada en conveni subscrit en data 27 de febrer de 2007.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
 
SEGON. La present delegació tindrà una vigència de quatre (4) anys. Transcorregut aquest termini inicial, la delegació es prorrogarà tàcitament  d’any en any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.

TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.

QUART.  Per realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona, amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una certificació que s’adjuntarà a l’esmentat conveni com annex.

SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació de la delegació conferida.

SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial  de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
 
VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.


ANNEX I

La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic inclou, a títol enunciatiu i no limitador, les següents funcions:


• Delegació de la gestió, recaptació i inspecció de la taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

La delegació conferida és integral, de manera que inclou tant la gestió com la recaptació i la inspecció i implica l’exercici de les funcions següents:

1. Revisió de les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris.
2. Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives per determinar els
deutes tributaris.
3. Expedició de documents cobratoris.
4. Pràctica de notificacions de les liquidacions.
5. Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
6. Dictar la provisió de constrenyiment.
7. Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
8. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
9. Qualificació de les infraccions i imposicions de sancions tributàries.
10. Realització d’actuacions de comprovació i investigació en l’àmbit de la Inspecció tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
11. Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
12. Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
13. Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la gestió integral de la taxa, que engloba la gestió, recaptació en voluntària i executiva, i la inspecció tributària.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i les abstencions del regidor d’ERC-AM i de la regidora d’AxC-PM.


I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i deu minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.