EXTRACTE DE L'ACTA DEL PLE DEL DIA 7 D'OCTUBRE DE 2010

"...

A Aiguaviva, a set d’octubre de dos mil deu

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les dinou hores i deu minuts de la tarda, amb l’absència de la regidora sra. Montserrat Belmar López, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL “RESIDENCIAL INDUSTRIAL BELLSOLÀ”.

Vista la aprovació inicial de la modificació puntual dels plans parcials “Residencial industrial Bellsolà” i “Can Garrofa”, mitjançant acord plenari en data 10 de juny de 2010.

Atès que s’ha exposat al públic mitjançant edicte en el DOGC número 5683 de data 2 d’agost de 2010, en el BOP de Girona número 118 en data 21 de juny de 2010, en el Punt Diari de data 5 d’agost del 2010 , en l’espai web de l’Ajuntament, i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament pel termini d’un mes, no havent-se produït al•legacions o reclamacions.

Atesa l’aprovació provisional conjunta de les modificacions puntuals dels plans parcials “Residencial Industrial Bellsolà” i “Can Garrofa” acordada en data 27 d’agost de 2010.

Atès que segons ofici de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 14 de setembre i referència 2010/042250/G requereixen la tramitació diferenciada per a cada modificació puntual.

Atès que no s’ha produït cap modificació substancial sinó només la separació dels expedients.

Atès que segons la Disposició Addicional desena del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística s’amplien en un mes en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost.

Atès l’article 82 i 87 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).

Vist l’article 52.2.c de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla Parcial “Residencial Industrial Bellsolà”.

SEGON.-  TRAMETRE el present acord juntament amb el projecte degudament diligenciat, i l’expedient administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona per tal que procedeixi a l’aprovació definitiva.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, dos regidors d’AxC-PM, i l’abstenció del regidor d’ERC.


2.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL “CAN GARROFA”.

Vista la aprovació inicial de la modificació puntual dels plans parcials “ Residencial industrial Bellsolà” i “Can Garrofa”, mitjançant acord plenari en data 10 de juny de 2010.

Atès que s’ha exposat al públic mitjançant edicte en el DOGC número 5683 de data 2 d’agost de 2010, en el BOP de Girona número 118 en data 21 de juny de 2010, en el Punt Diari de data 5 d’agost del 2010 , en l’espai web de l’Ajuntament, i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament pel termini d’un mes, no havent-se produït al•legacions o reclamacions.

Atesa l’aprovació provisional conjunta de les modificacions puntuals dels plans parcials “Residencial Industrial Bellsolà” i “Can Garrofa” acordada en data 27 d’agost de 2010.

Atès que segons ofici de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 14 de setembre i referència 2010/042250/G requereixen la tramitació diferenciada per a cada modificació puntual.

Atès que no s’ha produït cap modificació substancial sinó només la separació dels expedients.

Atès que segons la Disposició Addicional desena del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística s’amplien en un mes en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost.

Atès l’article 82 i 87 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).

Vist l’article 52.2.c de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla Parcial “Can Garrofa”.

SEGON.- TRAMETRE el present acord juntament amb el projecte degudament diligenciat, i l’expedient administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona per tal que procedeixi a l’aprovació definitiva.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, dos regidors d’AxC-PM, i l’abstenció del regidor d’ERC.


3.- DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL N.09, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VÍA PÚBLICA I APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL N.09 REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.

Vista l’ordenança fiscal n.09, reguladora del preu públic per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.

Atès l’acord de delegació a Diputació de Girona (XALOC) de la Gestió, Inspecció i Recaptació de la Taxa d’aprofitament especial de domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, aprovat en sessió plenària del 23 de setembre de 2010.

Entenent que aquesta delegació s’ha d’articular en una normativa actualitzada a les necessitats actuals.

Vistos els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableixen el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Atès que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Atès que així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Vist l’informe tècnic - econòmic al qual fa referència l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de l’aprofitament especial del domini públic local en el supòsit que origina la imposició de taxa.

Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:

PRIMER.- DEROGAR l’Ordenança fiscal núm. n.09, reguladora del preu públic per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, vigent l’exercici 2010 i APROVAR PROVISIONALMENT el nou text d’Ordenança fiscal reguladora de la taxa esmentada per a l’exercici 2011 i següents en els termes que s’estableixen a l’ordenança tipus aprovada per la Diputació de Girona i que ha estat objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província.”

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal Aprovada durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,  l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.

TERCER. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, relatiu a l’aprovació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici  2011, i el text  íntegre de l’Ordenança seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, el vot en contra de dos regidors d’AxC-PM, i l’abstenció del regidor d’ERC.


I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i trenta minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.