EXTRACTE DE L'ACTA DEL PLE DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2010

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2010

"...
A Aiguaviva, a quatre de novembre de dos mil deu

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les dinou hores i trenta minuts de la tarda, amb la presència de tots els regidors a excepció de la sra. Montserrat Belmar López, que s’incorpora a les dinou hores i trenta cinc minuts, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2011, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL

Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Ajuntament per l’exercici de 2011 i l’expedient instruït a l’efecte que s’acompanya de les preceptives Bases d’execució, i la plantilla de personal.

Atès que el pressupost figura equilibrat en els seus estats de despeses i d’ingressos.

Atès que el procés per la seva formació ha respectat la tramitació exigida pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord següent: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’ajuntament d’Aiguaviva per a l’exercici de 2011.

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal que es detalla en l’ esmentat pressupost i que compren els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

QUART.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, en compliment del que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.

CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 150 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

SISÈ.- Trametre un exemplar de l’expedient als òrgans de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

[...]

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i trenta minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.