EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2010

EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2010

"...A Aiguaviva, a nou de desembre de dos mil deu

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió ordinària convocada.

A dos quarts de nou del vespre, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2010

Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 9 de setembre de 2010.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

[...]

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i vots en contra dels dos regidors d’ AxC-PM i el del regidor d’ERC-AM.


2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2010

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 23 de setembre de 2010.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

[...]

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i vots en contra dels dos regidors d’ AxC-PM i el del regidor d’ERC-AM.

3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2010

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 7 d’octubre de 2010.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

[...]

 L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i vots en contra dels dos regidors d’ AxC-PM i el del regidor d’ERC-AM.


4.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2010: SORTEIG MESA ELECTORAL.

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 4 de novembre de 2010, en motiu del sorteig de la mesa electoral.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

[...]

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU,i dos regidors d’ AxC-PM i el vot en contra del regidor d’ERC-AM.


5.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2010: PRESSUPOST 2011.

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 4 de novembre, en motiu del pressupost per al 2011.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

[...]

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i vots en contra dels dos regidors d’ AxC-PM i el del regidor d’ERC-AM.


6.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL.

Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions:

Des del número 225/2010 fins el número 302/2010 (2 de desembre de 2010).

[...]

Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part dels dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i no es pren coneixement pels dos regidors d’ AxC-PM i el regidor d’ERC-AM.


7.-APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ, PLEC DE CLÀUSULES I OBERTURA PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE OBRA “ADEQUACIÓ CARRER SANT JOSEP DE MAS ALIU”:

Vista l’aprovació inicial del projecte “Adequació Carrer Sant Josep de Mas Aliu” en data 9 de setembre de 2010 per part de la Junta de Govern i l’aprovació definitiva en data 4 de novembre pel mateix òrgan.

Vist que és un projecte inclòs en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2011, i el total de la subvenció, segons comunicació del Departament de Governació i Administracions Públiques, en data 22 de juliol de 2010 (r.e. nº 926) és de 110.000€.

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment obert.

Vistos els informes units a l’expedient emesos pel Secretari-Interventor, i per part dels serveis tècnics sobre la compatibilitat urbanística de la obra projectada.

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 195.561,02€ (IVA 18% inclòs).

Atès que donada la característica de l’obra es considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article 93 i en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda a la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i a l’article 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següents ACORDS:

Primer: APROVAR l’expedient de contractació pel procediment obert del contracte d’obra titulada “Adequació Carrer Sant Josep de Mas Aliu”, APROVAR i PUBLICAR el plec de clàusules administratives particulars, en la forma legalment prevista.

Segon: Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte de les obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.

Tercer: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP, al DOGC i al perfil de contractant de l’òrgan de contractació.

Quart.- Condicionar l’adjudicació de l’obra a la prèvia modificació de crèdit oportuna per cobrir la totalitat de la despesa de 195.561,02€, un cop vigent el pressupost per a l’exercici 2011.

Cinquè.- Comunicar als Serveis Territorials a Girona del Departament de Governació i Administracions Públiques, la intenció de l’Ajuntament d’Aiguaviva d’avançar la licitació de les obres referents al PUOSC 2011.

[...]

La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU i el regidor d’ERC-AM, i els vots en contra dels dos regidors d’ AxC-PM.


8.- APROVACIÓ ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DEL RÈGIM JURÍDIC DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA:

Vist el text d’Ordenança General Reguladora del Règim Jurídic de les Subvencions atorgades per l’ajuntament d’Aiguaviva.

Atès que es creu necessari l’aprovació d’una norma municipal que estableixi el marc general per a la tramitació de les subvencions, d’acord amb les Bases específiques del pressupost i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament que la desenvolupa, amb la fi de proporcionar una major seguretat jurídica per als habitants d’Aiguaviva.

Atès el que dispoden els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,

Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el nou text d’Ordenança General Reguladora del Règim Jurídic de les Subvencions atorgades per l’ajuntament d’Aiguaviva.

SEGON.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’ esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte».

[...]

La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, l’abstenció del regidor d’ERC-AM, i els vots en contra dels dos regidors d’ AxC-PM.

9.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

9.1.- URGENT: APROVACIÓ CONVENI DE CESSIÓ GRATUITA DE 1 PARC DE SALUT A L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA:

Atès que en data posterior a la convocatòria del present ple ordinari Dipsalut ha tramès a l’Ajuntament la proposta de conveni de cessió gratuïta de 1 parc de salut a l’Ajuntament d’Aiguaviva, i han manifestat la urgència en fer arribar les còpies signades.

Atès que Dipsalut, en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la salut Pm01 “Parcs urbans de salut i itineraris saludables”, fruit de la intenció de Dipsalut en promoure l’activitat i l’exercici físic creant una xarxa de parcs urbans i itineraris saludables a la demarcació de Girona.

Vist que la sol.licitud d’un parc urbà de salut inclou la cessió de l’equipament, el manteniment, la higienització i la dinamització de parcs urbans de salut.

Vist que Dipsalut potenciarà el coneixement i l’ús dels nous equipaments de salut amb la realització de dinamitzacions. S’entenen com a dinamitzacions les sessions d’exercici programades i dirigides per n professional de la salut i/o l’esport realitzades als parcs urbans de salut.

Atès que l’Ajuntament d’Aiguaviva, en data 30 de juliol de 2009 per mitjà d’acord de Ple, es va adherir al Catàleg de serveis de Dipsalut 2009-2010.

Atès que l’ajuntament d’Aiguaviva en data 14 de setembre de 2010, va presentar la sol.licitud per a la instal.lació al sector industrial Casa Nova situat al límit amb el vial que connecta al carrer de Sant Josep amb el carrer Puigtorrat, d’un parc de salut del model A, del programa Pm01 “Parcs urbans i itineraris saludables”.

Vist el text del conveni proposat per Dipsalut, en el que s’estableix els termes i condicions de la cessió gratuïta a l’ajuntament d’Aiguaviva d’1 parc de salut del model A, de 8 aparells, tal i com es detalla en el text del mateix.

Atès el que disposen, entre d’altres, els articles 57 de la LRBRL (Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local) i l’article 52.2 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR la urgència de la present proposta d’acord.

Segon.- APROVAR el conveni de Cessió gratuïta de 1 Parc Urbà de Salut a l’Ajuntament d’Aiguaviva.

Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde, per a la firma del conveni i documents necessaris per fer efectiu el present acord.

Quart.- COMUNICAR la present resolució a DIPSALUT.

S’aprova la urgència de la proposta per unanimitat.

[...]

La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, l’abstenció dels dos regidors d’ AxC-PM i el vot en contra del regidor d’ERC-AM.

10.- INFORMACIONS ALCALDIA

[ ...]

11.- PRECS I PREGUNTES.

[...]

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint-i-una hores i quaranta minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.