EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2010

EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2010

"...A Aiguaviva, a vint-i-tres de desembre de dos mil deu

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les dinou hores i trenta cinc minuts de la tarda, amb l’absència del regidor sr. Josep Pinsach Riera, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:


1.- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL N.09 REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.


Atès que en data 7 d’octubre de 2010, mitjançant acord plenari es va aprovar provisionalment l’ordenança 09 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

Vist que durant el termini d’exposició al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província número 211, de data 4 de novembre de 2010, de l’acord d’aprovació provisional d’ordenança s’han presentat al.legacions, en data 22 de novembre de 2010 (i registre entrada 1601), per part de Maria Teresa Arcos Sánchez, en representació de la mercantil REDTEL, “Asociación de operadores de telecomunicaciones”.

Vist l’informe redactat pel senyor Josep Viella i Massegú, Advocat, i traslladat per XALOC a aquest Ajuntament, en relació a les al.legacions presentades per REDTEL, en el que es conclou la desestimació d’aquestes.

Atès el que disposa els articles 15-27 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Atès el que disposa l’article 22.2.d) de la LRBRL (Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local).

Per part de la regidoria d’Hisenda es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- DESESTIMAR les al.legacions presentades per REDTEL, Asociación de Operadores de Telecomunicaciones.

Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT, un cop resoltes les reclamacions presentades, la redacció definitiva de l’ordenança fiscal n.09 Reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

Tercer.- PUBLICAR l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança fiscal n.09 Reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, aplicant-se a partir de la data que assenyala la citada ordenança.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a aquelles persones que haguessin presentat al.legacions durant el període d’informació pública.

[...]

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de dos regidors del PIA, dos regidors de CIU, i el vot en contra dels regidors d’AxC-PM.

2.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA I VILABLAREIX, EN MOTIU DE L’OBRA “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

Vistes les obres delimitades en el projecte “Portada en Alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià a la Canonada d’Abastament d’Aiguaviva”, d’àmbit supramunicipal, i sent Vilablareix un dels municipis afectats.

Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Vilablareix de data 30 d’abril de 2010,en el que en les seves conclusions insten a les parts a concretar les escomeses domiciliaries i a definir el pas pel territori de Vilablareix mitjançant un conveni.

Atesa l’aprovació definitiva del projecte d’obres referit, en sessió plenària de data 13 de maig, a on s’estimen les al•legacions presentades en l’informe per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Vilablareix i s’insta a les parts a concretar les condicions mitjançant un futur conveni.

Vist l’article 6 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, referent als convenis de col•laboració.

Atès el que disposen, entre d’altres, els articles 57 de la LRBRL (Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local) i l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR el conveni de col.laboració interadministrativa entre els Ajuntaments de Vilablareix i Aiguaviva, en motiu de l’obra “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”.

Segon.- FACULTAR a l’Alcalde, per a la firma del conveni i documents necessaris per fer efectiu el present acord.

Tercer.- COMUNICAR la present resolució a L’Ajuntament de Vilablareix.

La proposta s’aprova per unanimitat.


3.- APROVACIÓ RENOVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECIÓ DE LA SALUT ENTRE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT i L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA.

Atès que en sessió de ple extraordinari de data 8 d’octubre de 2009, s’aprovà el conveni d’encàrrec de la prestació de serveis de protecció de la Salut entre l’agencia de protecció de la salut i l’Ajuntament d’Aiguaviva.

Vist que dit conveni finalitzarà en data 31 de desembre de 2010, i entenent que és favorable per l’Ajuntament la seva renovació fins a 31 de desembre de 2012.

Atès que l’Agència de Protecció de la Salut té l’objectiu d’integrar tots els serveis i les activitats referits a la protecció de la salut que són competència de la Generalitat i coordinar-los amb la resta d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les persones.

Atès el que disposen, entre d’altres, els articles 57 de la LRBRL (Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local) i l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR el text de la renovació del conveni d’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut entre l’Agència de protecció de la Salut i l’Ajuntament d’Aiguaviva.

Segon.- FACULTAR a l’Alcalde, per a la firma del conveni i documents necessaris per fer efectiu el present acord.

Tercer.- COMUNICAR la present resolució a l’Agència de Protecció de la Salut.

La proposta s’aprova per unanimitat.


I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i cinquanta minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.