Convocatòria sessió constitutiva de la corporació

ORDRE DEL DIA:

1. Constitució de la Mesa d’Edat (art. 195.2 LOREG i 37.2 ROF)
2. Comprovació de les credencials.
3. Jurament o promesa del càrrec per part dels regidors (arts. 195.2 LOREG i 37.2 ROF).
4.Declaració de constitució de la Corporació.
5. Elecció de l’Alcalde.
6. Jurament o promesa de l’Alcalde i presa de possessió, en el seu cas.

Aiguaviva, 8 de juny de 2011

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde en Funcions