PLE CONSTITUTIU D'11 DE JUNY DE 2011

A Aiguaviva, a onze de juny de dos mil onze.

A la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Aiguaviva, essent les 12 hores, en compliment d’allò disposat a l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985 del règim electoral general (LOREG) i a l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre (ROF), concorren degudament convocats els regidors electes, i que són:

Sr. JOAQUIM MATEU BOSCH; SR. JUST GARCIA MARCOS; SRA. MARTA VIVES ALBERTÍ; SR. FRANCESC XAVIER CASTAÑER I BOHIGAS; SR. SECUNDÍ LÓPEZ POUSA; SR. JOSEP PINTO MOLINA; SR. JOSEP PINSACH RIERA.

Constitueixen un total de 7 regidors electes, i per tant compleixen la majoria de regidors electes exigits a l’article 195.4 de la L.O. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,  que  es reuneixen amb objecte de celebrar la sessió pública de constitució de l’Ajuntament, donant fe de l’acte el Secretari de l’Ajuntament.

1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT:

Oberta la sessió, per part del Secretari es procedeix a cridar els regidors electes de major i menor edat dels presents a l’objecte de formar la Mesa d’Edat segons estableixen els preceptes abans citats, corresponent la designació al Sr. Joaquim Mateu Bosch i la Sra. Marta Vives Albertí, els qui passen a ocupar els llocs destinats a l’efecte, quedant constituïda la Mesa d’Edat per les següents persones:

- Sr. Joaquim Mateu Bosch, regidor electe de major edat.
- Sra. Marta Vives Albertí, regidora electe de menor edat.
- Sr. Ignasi Prádanos Duran, Secretari de la Corporació.

2.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS:

Constituïda la Mesa d’edat, el Sr. Secretari dóna lectura als noms i cognoms dels senyors regidors electes que assisteixen a la sessió, procedint-se per la Mesa d’Edat a examinar les credencials presentades.

Seguidament el President de la Mesa d’Edat sol.licita als regidors electes presents a l’acte que manifestin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda a la seva proclamació.
Cap regidor manifesta res al respecte, per la qual cosa la Mesa d’Edat considera que no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.


3.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC PER PART DELS REGIDORS (ART. 195.2 LOREG I 37.2 ROF):

A continuació es posa en coneixement dels regidors electes concurrents que, de conformitat amb l’article 108.8 de la LO 5/1985, en el moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició de regidors, han de jurar o prometre acatament a la Constitució així com complimentar els demés requisits previstos a les Lleis o Reglaments respectius pel que d’acord amb l’article 1 del RD 707/1979, de 5 d’abril, se’ls formula pel Secretari de l’Ajuntament, a cadascun dels candidats electes, la següent pregunta:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb lleialtat al Rei, així com guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”

Resposta:

- SR.JUST GARCIA MARCOS: HO PROMETO.
- SR. FRANCESC XAVIER CASTAÑER I BOHIGAS: HO PROMETO.
- SR. SECUNDÍ LÓPEZ POUSA: HO PROMETO.
- SR. JOSEP PINTO MOLINA: HO JURO.
- SR. JOSEP PINSACH RIERA: HO PROMETO.
- SRA. MARTA VIVES ALBERTÍ: HO PROMETO.
- SR. JOAQUIM MATEU BOSCH: HO PROMETO, PER IMPERATIU LEGAL.


4.-DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ:

Una vegada finalitzat l’acte de promesa o jurament del càrrec, la Mesa d’edat declara constituïda la Corporació.

5.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE:

En compliment de l’article 196 de la LO 5/1985 del règim electoral general, poden ser candidats a Alcalde els srs regidors que encapçalen les corresponents llistes i que són:

- PIA (PARTIT INDEPENDENT AIGUAVIVA): sr. Joaquim Mateu Bosch.
- CIU (CONVERGÈNCIA I UNIÓ): Sr. Secundí López Pousa.
- UPA-AM (UNITS PER AIGUAVIVA-ACORD MUNICIPAL): Sr. Josep Pinsach Riera.

Seguidament es procedeix a l’ elecció de l’Alcalde mitjançant el sistema de votació secreta.
Els srs. Regidors van essent cridats per la Mesa d’Edat dipositant mitjançant paperetes secretes el seu vot a la urna que s’ha preparat a l’efecte. Acabada la votació, la Mesa d’Edat procedeix a dur a terme l’escrutini que dóna el següent resultat:

-Vots emesos: 7
-Vots vàlids: 7
-Vots blancs: 0
-Vots nuls: 0

Els vots vàlids es distribueixen de la següent manera:
-Sr. Joaquim Mateu Bosch: 4 vots.
-Sr. Secundí López Pousa: 2 vots.
-Sr. Josep Pinsach Riera: 1 vot.

Havent obtingut la majoria absoluta dels vots el candidat Sr. JOAQUIM MATEU BOSCH, qui encapçala la llista presentada per PIA (PARTIT INDEPENDENT AIGUAVIVA), de conformitat amb l’establert a l’article 196 de la LO 5/1985, la Mesa d’Edat el declara Alcalde Electe de l’Ajuntament d’Aiguaviva.


6.- JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ.

Acte seguit, es posa en coneixement dels assistents que, de conformitat amb allò disposat a l’article 18 del RDL 781/1986, i 40.2 del ROF en el moment de la presa de possessió i per adquirir la plena condició del càrrec d’Alcalde/ssa el candidat electe ha de jurar o prometre el càrrec amb subjecció a la fórmula establerta a l’article 707/1979 pel que es formula al candidat electe la següent pregunta:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb lleialtat al Rei, així com guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”

El sr. Joaquim Mateu Bosch respon “ho prometo, per imperatiu legal”.

El sr. Alcalde convida a que intervinguin i facin ús de la paraula els srs. Regidors que encapçalen les llistes que han obtingut representació en aquest Ajuntament.


INTERVENCIÓ SR. PINSACH:
 
En primer lloc, felicita al nou Alcalde. Seguidament, comenta que si les coses es fan ben fetes tindrà el seu suport. Aquests quatre anys creu que seran difícils i entre tots s’ha de tirar endavant, deixant les rancúnies existents.
Per altra banda, vol destacar un fet que valora com a poc afortunat que va succeir la nit de les eleccions, quan un membre de la llista del PIA va trucar a les 2/3 del matí a un membre de la seva llista per “felicitar-lo” pels resultats.
Acaba repetint l’enhorabona.


INTERVENCIÓ SR. LÓPEZ POUSA:
En primer lloc felicita a l’Alcalde i al PIA. El poble ha parlat, afegeix, d’una manera clara. La majoria és una cosa bona pel poble, i que un grup pugui demostrar el que es pot fer. Les aliances, a vegades són difícils.
Per altra banda, comenta, que la oposició serà una oposició coherent, en una línia de treball malgrat el moment difícil en el que ens trobem. Ens adherim, comenta, als joves que es manifesten per molts de pobles i ciutats del país.
Acaba reiterant la felicitació, esperant col.laborar en les coses bones que es facin i mostrant-se ferms en les que no ho siguin pel poble.


INTERVENCIÓ SR.ALCALDE:

Inicia dient que fa 12 anys que es seu com a regidor en la sala, i que es troba feliç, no només pels resultats.
El PIA va néixer com a alternativa, i després d’anys d’oposició i Alcaldia compartida ara tenen la majoria. Està feliç, afegeix, pel fundador, Pere Oliveres, que està present a l’acte.
Mostra el seu agraïment a 219 persones que han donat el seu suport, també a l’equip de persones que l’han acompanyat i figuren en la llista.
S’ha de ser valent, comenta, per anar a una llista no recolzada per partit polític.
Per altra banda, la majoria absoluta, diu, representa tranquil·litat, en canvi, els pactes sempre poden representar algun plànol electoralista.
No poden fer el que volen, per això hi ha una oposició que podria dir “de luxe”, afegeix.
Comenta, pel que fa al sr.Pinsach i el sr.López Pousa la seva condició de regidors des de fa anys i d’antics Alcaldes, i que saben com funcionen les coses. Per la seva part, del sr. Pinto diu que mai ha estat a l’oposició però que farà una gestió eficient.

Aquesta experiència, comenta, contrasta amb en Just i la Marta, que són persones que han col.laborat amb il·lusió i ganes de treballar, i demana confiança i paciència per a ells, afegint que tindran tot el suport de tot el personal de l’Ajuntament.

Per últim, conclou dient que seran equip de govern i Alcalde de tothom, invitant a que els veïns comuniquin els suggeriments per millorar la tasca del dia a dia, i agraint la presència de la gent.

I, sense que hi hagi més assumptes a tractar, essent les dotze hores i vint minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.