ACTA PLE ORDINARI DE L'1 DE SETEMBRE DE 2011

A les 19 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 14 DE JULIOL DE 2011.

Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 14 de juliol de 2011.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Pinto, qui manifesta que no aprova l’acta, sol.licitant la celebració d’un ple cada mes.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Castañer, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Garcia, qui manifesta que aprova l’acta.

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora Sra. Vives, qui manifesta que aprova l’acta.

El sr. Alcalde manifesta que aprova l’acta.

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i el vot en contra d’un regidor de CIU.


2.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL.

Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions:

Des del número 216/2011 (8 de juliol de 2011) fins el número 253/2011 (26 d’agost de 2011).

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Pinto, qui manifesta que pren coneixement dels decrets i resolucions, afegint respecte els següents decrets el que es resumeix a continuació:

N. 247/2011; que ha vist que s’ha fet expedient d’explotació del bar en procediment negociat sense publicitat i pregunta quanta gent del poble fou invitada. El sr. Alcalde respon que 4, i que 10 persones en total foren invitades. Afegeix que 2 persones han presentat proposta, i que la idea és que ja estigui en marxa al voltant de la festa major.

N.238/2011; expedient de crèdit, comenta que no hi ha cap llista adjunta, tal i com disposa el decret. El sr.Alcalde li respon que se li mostrarà l’expedient i que un altre ocasió, amb marge suficient, se li buscarà.

N.237/2011; referent a targetes de visita. El sr. Alcalde respon que se’n van fer de noves per la nova composició de l’equip de govern, que en el seu dia es va comunicar, que si en volen ho sol.licitin.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Castañer, qui manifesta que pren coneixement dels decrets i resolucions.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Garcia, qui manifesta que pren coneixement dels decrets i resolucions.

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora Sra. Vives, qui manifesta que pren coneixement dels decrets i resolucions.

El sr. Alcalde manifesta que pren coneixement dels decrets i resolucions.

Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els regidors.


3.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.5 OBRA “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”.


Vista la certificació d’obra número 5, corresponent al mes de juny de 2011, de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”, per un import de 57.306,38€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la certificació núm.5 de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA” per un import de 57.306,38€ (Iva 18% inclòs).

SEGON.- Disposar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i als organismes interessats.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor sr. Pinto, qui pregunta si li pot donar informació de la 2a fase, si té idea de quan pujarà. El sr. Alcalde respon que el cost d’aquesta fase no pot ser superior a la totalitat, que s’han presentat alguns pressupostos, i que creu que s’haurà de fer un pressupost ajustat a la realitat. Si ho ha de fer una altra empresa, afegeix, “ho farem”.

El sr. Pinto finalment manifesta que ho aprovaran, però insistint en que es tinguin en compte les despeses.


La proposta s’aprova per unanimitat.


4.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.6 OBRA “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

Vista la certificació d’obra número 6, corresponent al mes de juny de 2011, de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 144.521,19€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la certificació núm.6 de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 144.521,19€ (Iva 18% inclòs),

SEGON.- Disposar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i als organismes interessats.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor sr. Pinto, que demana com està la situació de les subvencions, a la que sr. Alcalde respon que no han pagat res, i el sr. Pinto contesta que ha fet gestions (amb ACA) i no estan per la “feina”.
A continuació es tracta el conveni de Can Garrofa, on el sr. Alcalde comenta que se’ls hi va posar en coneixement l’opinió del grup CIU i que ha comunicat al sr. Secretari per reiterar la reclamació de pagament.

Seguidament el sr. Pinto manifesta que a CIU li preocupa que no s’ha fet el nomenament de qui representa a l’Ajuntament a la Junta de Compensació de Can Garrofa, però que no té problema en que sigui el sr.Alcalde.

Pregunta al sr.Alcalde quan acabarà l’obra, a la que respon que no sap quan de temps, que serà quan tinguem el certificat final d’obra i la recepció de l’obra.

La proposta s’aprova per unanimitat.


5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A LA SOL.LICITUD D’AJUDES PER A ESTUDIS ALS VEINS D’AIGUAVIVA. CURS ESCOLAR 2011-2012.


Vistes les bases que obren a l’expedient, i atès que, un cop realitzada la pertinent publicació, la campanya inicialment finalitzava el 28 d’agost.

Entenent que aquest termini dificulta que els peticionaris puguin aportar alguns dels documents requerits ja que no ha iniciat el curs acadèmic.

Vist el que estableix l’article 124 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a bases reguladores per la concessió de subvencions.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR establir en el punt cinquè de les bases que han de regir les sol·licituds d’ajudes per a estudis per als veïns d’Aiguaviva, que la campanya estarà oberta fins el 30 de setembre de 2011, aquest dia inclòs.

SEGON.- Sotmetre la present modificació a informació pública en la forma legalment prevista.

La proposta s’aprova per unanimitat.


6.- RESOLUCIÓ CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ BAR-RESTAURANT SITUAT AL CENTRE POLIVALENT D’AIGUAVIVA.

Atès el contracte especial administratiu per a l’explotació d’un bar-restaurant social situat al Centre Polivalent, carrer Pou del Glaç d’Aiguaviva i la gestió del centre Polivalent, servei de consergeria i neteja, vigent amb la empresa CASTAÑO PARRA SC, amb CIF J55014658.

Vist el decret d’Alcaldia núm. 97/2011, de data 14 d’abril, i notificat a l’interessat en data 19 d’abril, per la que es requereix a “Castaño Parra, S.C.” que procedeixi al pagament a favor de l’ajuntament d’Aiguaviva de la quantitat total de 8.874,99€ en concepte de consum elèctric entre els mesos de desembre de 2008 a febrer de 2011.
Vist l’article XIII, 1a, A) del plec de clàusules econòmico-administratives particulars que regeixen el contracte, i que el seu penúltim apartat, transcriu: “La resolució del contracte serà procedent i extingirà la concessió en algun dels supòsits següents:
1.- (...)
2.- L’endarreriment de més de 30 dies en el pagament del cànon i altres càrrecs procedents, sens perjudici del seu cobrament per la via executiva.”
Vist l’article XIII. 1a, B) del plec de clàusules econòmico-administratives particulars que regeixen el contracte, en el que es concreta: “Quan es el contracte es resolgui per culpa del contractista li serà confiscada la garantia definitiva i, si l’import d’aquesta no arriba a cobrir els danys i perjudicis ocasionats, el contractista haurà d’abonar la diferència”.
Atès el que disposa l’article 89 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic, pel que fa a l’execució de la garantia, i la procedència del procediment administratiu de constrenyiment quan no és suficient per cobrir les responsabilitats a que s’afecta.
Atès el que disposa l’article 97 de la llei 30/1992, de 23 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, pel que respecta a constrenyiment sobre el patrimoni.
Atès que CASTAÑO PARRA SC ha presentat la renúncia a la concessió en data 1 d’agost de 2011, registre d’entrada n.791, i ha procedit a retirar el conjunt de mobles i estris que van aportar inicialment.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació:

PRIMER.- RESOLDRE el contracte especial administratiu per a l’explotació d’un bar-restaurant social situat al Centre Polivalent, carrer Pou del Glaç d’Aiguaviva i la gestió del centre Polivalent, servei de consergeria i neteja vigent amb la empresa CASTAÑO PARRA SC, amb CIF J55014658.

DEIXAR SENSE EFECTE la concessió i el plec de clàusules economico-administratives particulars que el regien.

SEGON.- Incautar la garantia definitiva amb l’efecte de respondre al deute pendent.

TERCER.- Requerir el pagament de les quantitats pendents fins a 31 de juliol de 2011, advertint que posteriorment, en cas d’impagament en el període voluntari, es procedirà a donar compliment a la via de constrenyiment administratiu.

QUART.- Notificar l’acord als interessats.

El sr. Alcalde fa us de la paraula per comentar que ha tingut converses amb l’empresa, més una part que l’altre. Es volia arribar a un acord, i es va intentar arribar a un acord en la valoració del mobiliari de la seva inversió, i es va fer un càlcul en aplicació de l’amortització del PGC, però després una de les parts de la societat implicada va dir que no.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor sr. Pinto, que diu que en opinió seva i de CIU, vol desitjar sort a la gent que ho portava. Afegeix que no funcionava bé, i que varen fer un escrit fa un any alertant de la situació, i que li agradaria que la persona que ho faci tingui més sort.

El sr. Alcalde manifesta que coincideix en el desig als futurs concessionaris.

La proposta s’aprova per unanimitat.


7.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA N.38 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL:

Examinada l'Ordenança n.38 reguladora del preu públic per la utilització de locals de titularitat municipal.

Amb la intenció d’adaptar les seves disposicions a la organització municipal vigent.

Atès l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i serveis de les Entitats Locals.

Atès l’article 47 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que disposa que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord de fixació dels preus públics és el ple de la Corporació, sens perjudici de les facultats de delegació conforme l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local.

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança n.38 reguladora del preu públic per la utilització de locals de titularitat municipal , en els termes que figuren a continuació:

L’apartat quart de l’article 4t,  conté la següent redacció:

“Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, els preus de la cessió d’ús dels nous locals que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern Local de forma que es cobreixin, com a mínim, els cost dels mateixos.”

L’apartat quart de l’article 4t, quedarà redactat de la següent forma:

“Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, els preus de la cessió d’ús dels nous locals que l’Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas pel ple municipal de forma que es cobreixi, com a mínim, el cost dels mateixos.”


SEGON.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per un termini de 30 dies hàbils, amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-se seguidament el text íntegre de la modificació aprovada per a la seva eficàcia.


La proposta s’aprova per unanimitat.

8.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS CÍVICS, ESPORTIUS, CULTURALS DE TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA.

Examinada el Reglament d’ús i funcionament dels equipaments cívics, esportius, culturals de titularitat de l’ajuntament d’Aiguaviva, publicada la seva aprovació definitiva en el BOP de Girona n.125 de data 30 de juny de 2008.

Amb la intenció de millorar i d’adaptar el seu redactat a la pràctica d’activitats que es desenvolupen en la sala polivalent, i de cara al millor manteniment de les instal.lacions.

Atès que la competència per a l'aprovació de les Ordenances i reglaments és del Ple segons l'art. 22 d) de la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril) i l’art. 52 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació del Reglament d’ús i funcionament dels equipaments cívics, esportius, culturals de titularitat de l’Ajuntament d’Aiguaviva , en els termes que figuren a continuació:

L’article 13, que forma part del Capítol cinquè, “Fiances”, conté la següent redacció:

“L’import de la fiança dipositada serà el 300 euros per l’activitat concreta que es realitza.”

L’article 13, queda redactat de la següent forma:

“L’import de la fiança dipositada serà el que s’acordi per l’Alcalde-President mitjançant resolució en cada cas concret i cobrirà, com a mínim, les despeses previstes per la neteja de les dependències municipals sol.licitades.”

L’article 30, que forma part del Capítol VII, “Conservació de les instal.lacions”, conté la següent redacció:

“Les responsabilitats a que es refereixen els articles 36 i 3è seran tramitades i executades per via administrativa”

L’article 30 queda redactat de la següent forma:

“Les responsabilitats derivades de l’aplicació de les disposicions d’aquest Reglament seran tramitades i executades per via administrativa.”

L’article 37, que forma part del Capítol VI, “Disposicions Finals”, conté la següent redacció:

“La interpretació del present reglament i tot allò no previst en aquesta normativa d’ús serà competència directa de la Comissió de Govern municipal per decidir-ne la resolució”

L’article 37 queda redactat de la següent forma:

“La interpretació del present reglament i tot allò no previst en aquesta normativa d’ús serà competència de l’Alcalde-President mitjançant resolució justificada a tal efecte”

      
SEGON.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per el termini de trenta dies hàbils, amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-ne seguidament el text íntegre de la modificació aprovada per a la seva eficàcia. Durant el període d’exposició pública, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes

El sr. Alcalde fa us de la paraula per comentar que no es feia efectiva la possibilitat d’ imposar la fiança de 300€, afegint que el bar hauria de fer tota la neteja, però que el bar no ho ha de suportar tot, i que fa referència a casos com la calçotada, la quina de nadal,..
Es tindrà en compte les hores de l’activitat i la brutícia que s’hi pugui generar.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor sr. Pinto, que diu que s’absté.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i l’abstenció del regidor de CIU.


9.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

9.1.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

Vista la comunicació per part de la Direcció General de centres públics del Departament d’educació en data 27 de juliol de 2011 i registre d’entrada 788, en referència a la subvenció que, per al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les places de Llars d’infants de titularitat dels Ajuntaments, atorga anualment el Departament d’Ensenyament.

Vista la resolució de 20 de juliol de 2011, per la que s’atorguen subvencions a les Corporacions locals titulars de llars d’infants, pel curs 2010-2011.

Atès que d’acord amb aquesta resolució, per al pagament de la mateixa, és necessari l’acceptació per part del ple.

Atès que l’import de la subvenció, per a l’Ajuntament d’Aiguaviva (codi 17009394), és de 45.500€.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació:

PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció de 45.500€, atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al finançament de la llar d’infants de titularitat municipal corresponent al curs 2010-2011.

SEGON.- Notificar el present acord a la Direcció general de Centres Públics-Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics, i facultar l’ Alcalde d’aquest Ajuntament per a que realitzi les actuacions necessàries per a fer efectiva la subvenció.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor sr. Pinto, que sol.licita al regidor d’hisenda que es busqui el destí de “compres” que ha fet l’Ajuntament i que van “cap a la llar”. El sr. Pinto afirma que ell dóna la informació, que no “està denunciant res”, i que no pot assegurar o confirmar en detall les compres.
El sr. Mateu contesta que podria ser la inauguració que es va fer, on l’Ajuntament va pagar la neteja i el “pica-pica”.


La proposta s’aprova per unanimitat.


10.- INFORMACIONS ALCALDIA

L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple:

*15 de juliol: Assistí a la Diputació de Girona on va tenir lloc l’elecció del nou president d’aquest organisme.

*22 de juliol: Torneig Gamper al Camp Nou de Barcelona.

*27 de juliol: Assistí a la inauguració de l’exposició i entrega de premis Ambissist.

*27 de juliol: Assistí a la inauguració del nou rentat de cotxes “Fundació Ramon Noguera” a Bescanó.

*31 d’agost: Participa en la visita que ha realitzat l’Alcalde de Flaçà a la Llar d’infants.

L’ Alcalde fa ús de la paraula per comunicar el que es detalla seguidament:

-Mosquit Tigre: està proliferant. Hi ha trampes posades i Dipsalut està alerta. Adverteix que a vegades ensulfaten durant la matinada.

-Bar polivalent: Diu que ja s’ha parlat bastant, que es va invitar a 10 persones que varen mostrar interès i que s’han presentat 2 propostes, i que en breu s’adjudicarà.

-Festa Major: Aprofita per convidar els presents.


11.- PRECS I PREGUNTES.

Intervencions del regidor Sr. Pinto

*Tema que li preocupa, afirma, és el de l’aparelladora, M.Àngels. Ella, diu, va col.laborar en portar 30 i pico expedients al Cadastre de Xaloc per regularitzar IBI. Treballava 2 dies a la setmana, després un dia i ara no hi ha compromís. Per tant, a l’Ajuntament no hi consta cap aparellador per tal de fiscalitzar i controlar; “havia fet un gran treball”, era un treball “recuperatiu”, comenta el sr. Pinto. Demana que es recuperi almenys una vegada a la setmana, cada dos o si cal, un cop al mes. En Pere, afegeix, no és aparellador.
A CiU, comenta, li ha sabut malament, a menys que fos qüestió de problemes personals. Li pregunta al sr. Alcalde que hi pensa fer.

El sr. Mateu li respon al sr. Pinto que ell ja treu les seves pròpies conclusions, afegint que la sra. M.Angels sabia per a que se la va contractar. Quan hi havia molta construcció, el sr. Magret feia tota la feina. El sr. López Pousa el va fer plegar, pel que fos. El sr. Mateu diu que “va quedar fotut” per la forma en que es va procedir a fer efectiu aquest cessament. El sr. Lopez Pousa va contractar a en Lluís, arquitecte del poble. Aquest sr., afegeix, feia menys hores però es van incrementar. Es van rebre queixes perquè era primmirat i posava pegues. Es va buscar una altra persona per llicències de primera ocupació i que no poses molts problemes que allarguessin més del necessari els expedients. Feia feina que en Lluís havia deixat de fer.
Ara, diu, no hi ha feina, va baixar la feina, es va reduir a un cop per setmana i ho va entendre. Durant dos anys. Tampoc hi ha feina, i comenta que li va dir (a l’alcalde) que no sabia que fer. Se li va dir que, es comptaria amb ella per una altra ocasió. En Lluís, afirma, pot assolir la feina d’abans, Mª Àngels no tenia feina que fer, no hi ha vincle ni cap problema personal.

El sr. Pinto respon que ell ha dit que si és per tema de treball ho discutirà i que si és personal, no ho discutirà. Per altra banda, que no fa 2 anys que es va passar de 2 dies a 1 dia, que fa un any o menys. Segueix dient que ella ha regularitzat una part important, i que per exemple, amb la planta asfàltica, no ho hauríem vist. Conclou dient que no estan d’acord i que com a mínim, vingui un cop al mes.

El sr. Alcalde respon que ell no ha dit que estigués contenta (en no venir més), que ha dit que ella va entendre la situació.

*Activitats polivalent: Comenta el sr. Pinto que ha treballat moltíssim des de que es va fer el polivalent, que es va trobar un centre gran que no valia per res sense activitats, i que en 3 o 4 anys havia moltíssimes activitats. L’activitat de gimnàstica de manteniment funcionava molt bé. Ha vist, diu, que ja no es fa, i que ha rebut queixes dels veïns. Demana al regidor Garcia que s’ho replantegi, i que es tingui en compte que hi havia 50 i pico persones apuntades.

El regidor sr. Garcia li respon que no s’ha tret res, que el manteniment es continua fent, i que s’ha compactat en una empresa. S’ha creat un “pack” per poder fer qualsevol activitat. S’ha ampliat la oferta.

El sr. Pinto respon que ha treballat amb EsportFit i que creu que s’ha equivocat. Que era un gimnàs itinerant i que la probablement es trobarà amb poca gent apuntada. Li demana al regidor sr. Garcia que ho reconsideri.

El sr. Garcia respon que potser l’error ha estat no explicar el canvi, però la gent que ha parlat han respòs positivament. El problema, afirma, és d’horaris i que faran el que digui la gent. El professor, diu, farà el que la gent vulgui i demani.

*Permuta Casanova: Creu que l’ajuntament s’ha equivocat i demana que es plantegi una compensació per l’ajuntament, ja que s’ha beneficiat a l’empresa. Li demana al sr. Alcalde que es negociï un incentiu, una compensació econòmica, per l’ajuntament. Proposa, en aquest sentit, que es podria fer un conveni.

El sr.Alcalde respon que ja s’ha parlat del tema de la permuta, que el terreny és tant bo un com l’altre i que no demanaran impost revolucionari a l’empresa. Si l’empresa es pot quedar serà millor per la llicència, IAE, ...

El sr. Pinto demana que el tracte sigui igual per a tots els empresaris, i que es crea un precedent de permuta sense valoració.

El sr. Alcalde conclou dient que tractarà a les empreses per igual, i que vol ajudar a les empreses dins la legalitat.


I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i trenta-cinc minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.