Convocatòria Ple ordinari de novembre 2011

ORDRE DEL DIA:

 

1.      Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 13 d’octubre de 2011.

2.      Aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària de 24 d’octubre de 2011. Sorteig Mesa Electoral.

3.      Aprovació de l’Acta de la sessió extraordinària urgent de 9 de novembre de 2011.

4.      Coneixement de decrets i resolucions dictats per l’Alcaldia des de la data de la convocatòria anterior fins la data de la convocatòria actual.

5.      Aprovació certificació núm.8 i recepció de l’obra “Portada en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià S.A. a la canonada d’abastament d’Aiguaviva”.

6.      Aprovació certificació núm. 9, aprovació preus contradictoris, i recepció de l’obra “Piscina Municipal d’Aiguaviva”.

7.      Aprovació inicial modificació puntual 2 de normes subsidiàries; Sector Norfrisa.

8.      Aprovació expedient Transferència de Crèdit TCD n. 6/2011.

9.      Aprovació reversió a favor de l’Ajuntament del nínxol n.104.

10.  Aprovació Acord moció suport restitució de la condició de municipi de Medinyà.

11.  Assignació al Consell comarcal del Gironès dels Ingressos del Fons de Cooperació Local de Catalunya.

12.  Aprovació acord designació Jutge de Pau Substitut.

13.  Aprovació creació fitxers amb dades de caràcter personal.

14.  Assumptes d’urgència.

15.  Informació d’Alcaldia.

16.  Precs i preguntes.

  

Aiguaviva, 18 de novembre de 2011

 

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde