Convocatòria Ple ordinari 4 de gener de 2012

ORDRE DEL DIA:

 

PRIMER.- CONVOCAR sessió del Ple de l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb caràcter ordinari, per al dimecres 4 de gener a les 19h, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació:

 

1.      Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 24 de novembre de 2011.

2.      Coneixement de decrets i resolucions dictats per l’Alcaldia des de la data de la convocatòria anterior fins la data de la convocatòria actual.

3.      Aprovació d’adhesió i d’estatuts de l’Associació de Municipis per a la Independència.

4.      Assumptes d’urgència.

5.      Informació d’Alcaldia.

6.      Precs i preguntes.

 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a tot els regidors que, en sessió plenària de data 11 de juny de 2011, van prendre vàlidament possessió del seu càrrec.

  

Aiguaviva, 29 de desembre de 2011

  

Joaquim Mateu i Bosch

Alcalde,