ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 13 D'OCTUBRE DE 2011.

A les 19 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2011.

 

Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 1 de setembre de 2011.

 

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

 

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui manifesta que no aprova l’acta, que no hi era.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. López Pousa, qui manifesta que no aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Pinto, qui manifesta que no aprova l’acta, sol.licitant que es modifiqui l’expressió “que no valia per res”, referent al centre polivalent, ja que ell volia dir que el centre sense activitats no tenia sentit, i que no ho va dir en el context que s’extreu de la redacció de l’acta.

 

S’aprova afegir “sense activitats” després de l’expressió “que no valia per res” en l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Castañer, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Garcia, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora Sra. Vives, qui manifesta que aprova l’acta.

 

El sr. Alcalde manifesta que aprova l’acta.

 

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i el vot en contra dels regidors de CIU i UPA-AM

 

 

2.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL.

 

Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions:

 

Des del número 254/2011 (30 d’agost de 2011) fins el número 300/2011 (6 d’octubre de 2011).

 

Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els regidors.

 

 

3.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.6, NÚM.7 I NÚM.8 OBRA “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”.

 

 

Vista la certificació d’obra número 6, corresponent al mes de juliol de 2011, de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”, per un import de 112.500,61€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

 

Vista la certificació d’obra número 7, corresponent al mes d’agost de 2011, de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”, per un import de 24.428,11€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

 

Vista la certificació d’obra número 8, corresponent al mes de setembre de 2011, de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”, per un import de 22.283,62€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

 

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

 

 

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- Aprovar la certificació núm.6 de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA” per un import de 112.500,61€ (Iva 18% inclòs).

 

SEGON.- Aprovar la certificació núm.7 de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA” per un import de 24.428,11€ (Iva 18% inclòs).

 

TERCER.- Aprovar la certificació núm.8 de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA” per un import de 22.283,62€ (Iva 18% inclòs).

 

QUART.- Disposar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i als organismes interessats.

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui manifesta que aprova la proposta, que si han fet la feina han de cobrar, afegint que com estan les obres.

 

El sr. Alcalde respon que a 15 d’octubre està acabada la primera fase, i que s’ha demanat pròrroga a Esports per la 2a fase.

 

El sr. Pinto manifesta que espera que no retirin la subvenció, ja que s’atorga per la finalització.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que s’absté.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que s’absté.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.

 

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i el regidor d’UPA-AM, i l’abstenció de dos regidors de CIU.

 

 

4.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.7 OBRA “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

 

Vista la certificació d’obra número 7, corresponent al mes d’agost de 2011, de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 63.267,06€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

 

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

 

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- Aprovar la certificació núm.7 de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 63.267,06€ (Iva 18% inclòs),

 

SEGON.- Disposar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

 

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i als organismes interessats.

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui manifesta que aprova la proposta, que si han fet la feina han de cobrar.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que s’absté.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que s’absté.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.

 

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i el regidor d’UPA-AM, i l’abstenció de dos regidors de CIU.

 

 

5.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2012:

 

5.1.- DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES I APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 01 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE).

 

Examinada l’Ordenança fiscal número 1 impost sobre activitats econòmiques, fins avui vigent, i entenent que resulta necessari la derogació del text complet per la seva millora i actualització al marc normatiu actual.

 

Atès el nou text que es proposa en la Ordenança Fiscal número 01 reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

 

Atès que s’adapten els coeficients de ponderació, en compliment del que disposa l’article 86 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

 

Vist que no s’alteren els coeficients de situació aplicables.

 

Atès els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que  estableixen el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

 

Vist que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Atès l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i serveis de les Entitats Locals.

 

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord:

 

PRIMER.- Aprovar la derogació de la Ordenança fiscal número 1 impost sobre activitats econòmiques, fins avui vigent, de la totalitat del seu text.

 

SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2012 i següents, el nou text de l’Ordenança Fiscal número 01 reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

 

TERCER.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per un termini de 30 dies hàbils (comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci en el BOP), amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-se seguidament el text íntegre de la  Ordenança o modificació aprovada per a la seva eficàcia.

 

La proposta s’aprova per unanimitat.

 

5.2.- DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM.2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA I APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 02 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

 

Examinada l’Ordenança fiscal número 2 impost sobre vehicles, fins avui vigent, i entenent que resulta necessari la derogació del text complet per la seva millora i actualització al marc normatiu actual.

 

Atès el nou text que es proposa en la Ordenança Fiscal número 02 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 

Entenent que és procedent un increment en les tarifes aplicables, justificada en el temps transcorregut des de l’últim increment.

 

Atès els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que  estableixen el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

 

Vist que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Atès l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i serveis de les Entitats Locals.

 

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord:

 

PRIMER.- Aprovar la derogació de la Ordenança fiscal número 2 impost sobre vehicles tracció mecànica, fins avui vigent, de la totalitat del seu text.

 

SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2012 i següents, el nou text per a l’Ordenança Fiscal número 02 reguladora de l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 

TERCER.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per un termini de 30 dies hàbils (comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci en el BOP), amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-se seguidament el text íntegre de la  Ordenança o modificació aprovada per a la seva eficàcia.

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui manifesta que no aprova la proposta, afegint que no estem en moment de pujar impostos. Manifesta que l’equip de govern s’ha pujat els sous i fan la compensació amb impostos. Conclou dient que no està d’acord en pujar impostos per cobrir despeses.

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que no aprova la proposta; que no és oportú. Els polítics, manifesta, han de donar exemple, ja que la economia i la venda de cotxes han baixat, i que no es va pujar en èpoques en que estàvem millor. Afegeix, que sembla fort i incoherent que la gent del poble pagui aquest increment.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que no aprova la proposta, i que son pocs els Ajuntaments que fan una pujada del 5%, i no es retallen les despeses. Els polítics, afegeix, s’haurien de baixar el sou.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la proposta, que afegeix que aquests punts afecten a coses que feia anys que no es tocaven, i que l’ increment equivaldria a un 1,25% anual.

 

El regidor sr. Lopez Pousa comenta que li sembla un abús i “una passada”, i que abans de les eleccions no es va voler pujar, i que està totalment en contra.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.

 

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i el vot en contra dels dos regidors de CIU i el regidor d’UPA-AM.

 

 

5.3.- DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM.03 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NÚM 03 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

 

Examinada l’Ordenança fiscal número 3 impost sobre béns immobles, fins avui vigent, i entenent que resulta necessari la derogació del text complet per la seva millora i actualització al marc normatiu actual.

 

Atès el nou text que es proposa en la Ordenança Fiscal número 03 reguladora de l’ impost sobre béns immobles.

 

Entenent que és procedent un increment en els tipus de gravamen aplicable i l’establiment d’un tipus de gravamen per a immobles de característiques especials.

 

Atès els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que  estableixen el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

 

Vist que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Atès l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i serveis de les Entitats Locals.

 

Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord:

 

PRIMER.- Aprovar la derogació de la Ordenança fiscal número 3 impost sobre béns immobles, fins avui vigent, de la totalitat del seu text.

 

SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2012 i següents, el nou redactat per l’Ordenança Fiscal número 03 reguladora de l’impost sobre béns immobles.

 

TERCER.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per un termini de 30 dies hàbils (comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci en el BOP), amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-se seguidament el text íntegre de la  Ordenança o modificació aprovada per a la seva eficàcia.

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui manifesta que no aprova la proposta, afegint que reitera el manifestat anteriorment.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que no aprova la proposta, que reitera el manifestat anteriorment.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que no aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la proposta.

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies