ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 24 D'OCTUBRE DE 2011

A les tretze hores del matí, amb l’assistència de tots els regidors, a excepció dl sr. Secundí López Pousa, que excusà la seva presència, el sr. Just Garcia Marcos i el sr. Josep Pinsach Riera, no sent necessari el quòrum de les sessions plenàries segons Acord 15/2/00 de la Junta Electoral Central, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punt que figura en l'Ordre del Dia:

 

1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL DAVANT LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS GENERALS EL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2011.

 

Amb motiu de la convocatòria d’Eleccions a corts generals publicada en el B.O.E. de data 27/09/2011, i de conformitat amb l’article 26 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, es procedeix a la designació per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d’electors de la mesa única, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de 70 anys, del president i dels vocals.

 

Una vegada efectuat el sorteig, la mesa electoral queda constituïda per les persones que s’indiquen i càrrecs que es detallen:

 

PRESIDENT:

 

Titular:        ANIOL RIBOT BESALÚ                DNI: 40.---.---       N. ELECTOR: 0441 

1r suplent:   RICARD SEDEÑO RODRÍGUEZ    DNI: 40.---.---G            N. ELECTOR: 0488

2n suplent:   GLORIA PONS BATISTA              DNI: 40.---.---Y        N. ELECTOR: 0394

 

 

 

 

 

 

 

 

1R VOCAL:

 

Titular:      NARCISO PRAT GUILLAMET          DNI: 40.---.---F         N. ELECTOR: 0401

1r suplent: ROSARIO VILAR FINA                  DNI: 40.---.---P         N.ELECTOR: 0564

2n suplent: ROSER PÉREZ SÁNCHEZ             DNI: 77.---.---B          N.ELECTOR: 0372

 

 

2N VOCAL:

 

Titular:      RAMON MARTÍNEZ PRATS              DNI: 40.---.---A       N.ELECTOR: 0278

1r suplent: IMMA CASASSAS CALDAS              DNI: 40.---.---M       N.ELECTOR: 0083

2n suplent: JUAN CARLOS PICAZO TORREALBA  DNI: 40.---.---F     N.ELECTOR: 0376

 

 

Una vegada finalitzat el sorteig, s’acorda:

 

PRIMER.- Notificar la referida designació als interessats, en el termini establert.

 

SEGON.- Fer tramesa a la Junta Electoral de Zona de Girona, de la relació dels membres que formaran part de la mesa electoral, així com dels seus DNI i adreces.

 

 

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les tretze hores i deu minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.

 

 

 

 

 

L’Alcalde                                                      El secretari