ACTA PLE EXTRAORDINARI URGENT DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2011

A les 18,30 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

 

1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:

 

 

La urgència de la convocatòria s’aprova per unanimitat.

 

 

2.- APROVACIÓ IMPORT COMPLEMENTARI SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT DE LES CORPORACIONS LOCALS QUE ATORGA EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, CURS 2010-2011.

 

 

Atès que en data 19 de juliol de 2011 el Departament d’ensenyament va atorgar una subvenció a aquest Ajuntament per al funcionament de la llar d’infants, i que l’import que es subvencionava era de 1.300€ per alumne equivalent, sent l’import de la subvenció per a l’Ajuntament d’Aiguaviva (codi 17009394), de 45.500€.

 

Atès que s’ha ampliat la subvenció fins als 1.600€ per alumne equivalent, segons comunicació de data 7 de novembre de 2011 i registre d’entrada n. 1174. La nova quantitat total resultant és de 56.000€.

 

Atès que abans del dia 15 de novembre s’han d’aportar els documents necessaris per tal que aquest increment sigui acceptat, i que entre aquests es requereix l’Acord de ple pel qual s’accepta l’ increment de la subvenció.

 

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació:

 

PRIMER.- ACCEPTAR l’import complementari de 10.500€ corresponent a la diferència entre la subvenció atorgada a l’Ajuntament d’Aiguaviva per Resolució de 19 de juliol de 2011, per la qual s’atorgaven subvencions fins a 50.000 euros a determinades corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2010-2011 i la subvenció resultant d’incrementar la subvenció a 1.600 euros per alumne equivalent.

 

SEGON.- Notificar el present acord a la Direcció general de Centres Públics, i facultar l’ Alcalde d’aquest Ajuntament per a que realitzi les actuacions necessàries i signi els documents oportuns per a formalitzar i fer efectiva la subvenció.

 

La proposta s’aprova per unanimitat.

 

 

 

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les divuit hores i trenta-dos minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.

 

 

 

 

 

 

L’Alcalde                                                      El secretari