ACTA PLE ORDINARI DE 24 DE NOVEMBRE DE 2011

A les 19 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2011.

 

Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 1 de setembre de 2011.

 

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

 

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui manifesta que no aprova l’acta, sol.licitant ple cada mes.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. López Pousa, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Pinto, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Castañer, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Garcia, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora Sra. Vives, qui manifesta que aprova l’acta.

 

El sr. Alcalde proposa que en la seva intervenció del passat ple, en el punt 5.6 referent al servei d’escombraries, s’especifiqui que la diferència entre el cost del servei i el recaptat és d’un terç. No que es recapti un terç del total.

S’aprova la rectificació.

 

El sr. Alcalde manifesta que aprova l’acta.

 

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, dos regidors de CIU i  el vot en contra del regidor de UPA-AM.

 

2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 24 D’ OCTUBRE DE 2011.

 

Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 24 d’octubre de 2011, sorteig mesa electoral.

 

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

 

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui manifesta que s’absté.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. López Pousa, qui manifesta que s’absté, al no poder assistir a la sessió.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Pinto, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Castañer, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Garcia, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora Sra. Vives, qui manifesta que aprova l’acta.

 

El sr. Alcalde manifesta que aprova l’acta.

 

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, un regidor de CIU, i el vot en contra del regidor de CiU i l’abstenció del regidor de UPA-AM.

 

3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT CELEBRAT EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2011.

 

Vista l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada el 9 de novembre de 2011.

 

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

 

Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui manifesta que s’absté.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. López Pousa, qui manifesta que s’absté, al no poder assistir a la sessió.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Pinto, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Castañer, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor Sr. Garcia, qui manifesta que aprova l’acta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora Sra. Vives, qui manifesta que aprova l’acta.

 

El sr. Alcalde manifesta que aprova l’acta.

 

L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i un regidor de CIU, el vot en contra del regidor de CiU i l’abstenció del regidor de UPA-AM.

 

 

4.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL.

 

Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions:

 

Des del número 301/2011 (10 d’octubre de 2011) fins el número 340/2011 (17 de novembre de 2011).

 

Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els regidors.

 

 

5.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.8 I RECEPCIÓ DE L’OBRA “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

 

Vista la certificació d’obra número 8, corresponent al mes de setembre de 2011, de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 21.906€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

 

Vist el certificat final de la direcció facultativa de l’obra, en el que es certifica la finalització de la mateixa, que es troba en disposició per la seva recepció i utilització, i que l’ import total de les obres executades és de 449.187,63€, constituint la certificació núm.8, l’ import de liquidació de les obres realitzades.

 

Vista l’acta de recepció de l’obra, i entenent l’òrgan de contractació el competent per a la seva aprovació, i d’acord amb els articles 205.2 i 218 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

 

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

 

Vist que hi ha consignació pressupostària suficient segons document comptable previ de data 17 de novembre a la partida pressupostària 2011.0.161.60903.

 

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- Aprovar la certificació núm.8 de l’obra titulada “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”, per un import de 21.906€ (Iva 18% inclòs),

 

SEGON.- Disposar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

 

TERCER.- Aprovar la recepció de l’obra “PORTADA EN ALTA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ, S.A. A LA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA”.

 

QUART.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i als organismes interessats.

 

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui manifesta que aprova la proposta, que si han fet la feina han de cobrar.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que s’absté.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que s’absté.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.

 

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i el regidor d’UPA-AM, i l’abstenció de dos regidors de CIU.

 

 

6.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.9, APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS I RECEPCIÓ DE L’ OBRA “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”.

 

 

Vista la certificació d’obra número 9, corresponent al mes d’octubre de 2011, de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”, per un import de 45.238,81€ (Iva 18% inclòs), la qual ha estat comprovada i signada pel Tècnic director facultatiu de l’obra.

 

Vista l’acta de preus contradictoris presentada per la direcció d’obra, per valor de 45.146,08€ i que consta en l’expedient.

 

Vist el certificat final de la direcció facultativa de l’obra, en el que es certifica la finalització de la mateixa, que es troba en disposició per la seva recepció i utilització, i que l’import total de les obres executades és de 496.818,28€.

 

De conformitat amb el que disposen els articles 200 i 215 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament.

 

Vist que hi ha consignació pressupostària suficient segons document comptable previ de data 15 de novembre a la partida pressupostària 2011.0.342.62200.

 

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- Aprovar la certificació núm.9 de l’obra titulada “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA” per un import de 45.238,81€ (Iva 18% inclòs).

 

SEGON.- Aprovar els preus contradictoris d’execució material (IVA inclòs) que s’adjunten en l’expedient, en relació amb l’execució de les obres “Piscina Municipal”.

 

TERCER.- Aprovar la recepció de l’obra “PISCINA MUNICIPAL D’AIGUAVIVA”.

 

QUART.- Disposar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i als organismes interessats.

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui manifesta que aprova la proposta, que si han fet la feina han de cobrar.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que s’absté.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui manifesta que s’absté.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la proposta.

 

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.

 

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i el regidor d’UPA-AM, i l’abstenció de dos regidors de CIU.

 

7.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL 2 DE NORMES SUBSIDIÀRIES DEL SECTOR NORFRISA.

 

Atesa l’aprovació inicial acordada en el ple ordinari de 13 d’octubre de 2011.

 

Vista la instancia de data 16 de novembre de 2011 i registre entrada n.1209, en la que Joaquim Bover Busquet, en representació de l’entitat mercantil FRIGORIFICOS DEL NORDESTE, S.A. (NORFRISA), exposa que en els documents presentats en data 13 de setembre, es va produir un error “de transcripció” en l’alçada reguladora, constant “12 metres” quan havia de ser “15 metres”.

 

Entenent que aquest error que s’ha produït és substancial, i podria produir errors en la tramitació de l’expedient i la emissió d’informes que l’han d’acompanyar.

 

Atès l’informe favorable dels serveis tècnics, de data 21 de novembre de 2011, i d’acord amb les correccions i justificacions que s’hi estableixen.

 

De conformitat amb els articles 66, 78, 81, 85 i 96 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual 2 de normes subsidiàries del sector industrial Norfrisa, condicionada a l’aportació de la documentació rectificada que es requereix.

 

SEGON.-  Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini d'un mes.

 

TERCER.- Sol.licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i informe avaluació ambiental si pertoca.

 

La proposta s’aprova per unanimitat.

 

 

8.- APROVACIÓ EXPEDIENT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT TCD N.6/2011.

 

Atès que l’art. 3 del Capítol 2 de les Bases d’execució del Pressupost de 2011 permet imputar l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica.

 

Vist que les transferències proposades afecten a diferents àrees de despesa i no afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l'exercici.

 

Atès que les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.

 

No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar, que impedeixi la modificació.

 

Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, es proposa al ple el següent ACORD:

 

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de transferència de crèdit TCD 6/2011 del pressupost de despeses de la Corporació, que tot seguit es detalla:

 

PARTIDES QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR

Partida

Denominació

Import

Org.

Fun

Eco

0

920

21300

Reparació i mant. maquinaria, instal.lacions i utillatge

5000,00 €

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies