ACTA PLE EXTRAORDINARI DE 14 DE FEBRER DE 2012 - PRESSUPOST

A Aiguaviva, a catorze de febrer de dos mil dotze.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, amb l’assistència de tots els membres, a excepció del regidor sr. Josep Pinto Molina, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les 18,30 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2012, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL

Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Ajuntament per l’exercici de 2012 i l’expedient instruït a l’efecte que s’acompanya de les preceptives Bases d’execució, i la plantilla de personal.

Atès que el pressupost figura equilibrat en els seus estats de despeses i d’ingressos.

Atès que el procés per la seva formació ha respectat la tramitació exigida pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord següent: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’ajuntament d’Aiguaviva per a l’exercici de 2012.

SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla de personal que es detalla en l’ esmentat pressupost i que compren els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.

 TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

 QUART.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions, en compliment del que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.

 CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals (Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).

 SISÈ.- Trametre un exemplar de l’expedient als òrgans competents de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

  L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui pregunta sobre el que ha explicat el sr. Garcia pel que fa a la inclusió de la partida “subvenció estudis curs 2009-2010”.

 El sr.Garcia respon que s’havia d’incloure en el pressupost i que es fa ara. Afegint que s’havia d’incloure en el 2010.

 El sr. Pinsach li pregunta si es va fer malament. El sr. Garcia li respon que s’inclou ara per fer-ho bé.

 El sr. Pinsach pregunta sobre l’increment de l’Impost de Béns Immobles, al que el sr. Garcia respon que en la última modificació d’ordenances es va incrementar del 0,64 al 0,66, i que en aplicació de les mesures de l’Estat ara és un 0,73. Per altra banda, el sr.Pinsach pregunta si no es podria haver pensat abans, a lo que el sr. Alcalde respon que el real decret llei de l’estat va ser posterior a les modificacions de les ordenances, i que un canvi de les ordenances ara no entraria en vigor fins l’exercici 2013. El sr. Alcalde afegeix que es va pujar un 0,02 en la modificació d’ordenances i que s’ha de tenir en compte que l’últim increment es va realitzar en el mandat 99-03, que és el que s’ha mantingut durant anys. Per altra banda, afirma que no s’ha revisat el valor cadastral des de fa molts anys.

 El sr. Pinsach pregunta sobre la no contractació de joves a l’estiu. El sr. Mateu li respon que és en compliment del real decret-llei de Rajoy, afegint que no es pot augmentar el número de personal, que no es pot incrementar la plantilla , i que això passa per totes les administracions.

 El sr. López Pousa fa referència a la contractació de la professora de teatre, preguntant si no afectava el que s’havia dit anteriorment, a la que el sr. Alcalde respon que la contractació va ser prèvia a la entrada en vigor del reial decret-llei.

 Per últim el sr. Pinsach pregunta sobre la inclusió d’una inversió de només 12.000€.  Se li respon que es tracta d’obres del cementiri. El sr. Mateu afegeix que els pressupostos han d’estar equilibrats; que la piscina s’ha d’acabar, i que als voltants d’aquesta s’hi podria fer alguna actuació. Per altra banda, segueix dient que aviat es tindrà el nou consultori i que es podria arreglar el triangle, sempre que hi hagi romanent o arribin subvencions.

 S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, i els vots en contra del regidor de UPA-AM i el regidor de CiU.

 

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i vint-i-set minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.

L’Alcalde                                                      El secretari