ACTA PLE EXTRAORDINARI 1 DE MARÇ DE 2012

A Aiguaviva, a ú de març de dos mil dotze.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, amb l’assistència de tots els membres, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.

A les 19 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia:

1.- APROVACIÓ CRÈDIT EXTRAORDINARI CE 2/2012.

Vist el projecte de Construcció de la piscina municipal aprovat el 22 de juliol de 2010, amb un pressupost d’execució de 696.746,20€.

Atès que durant l’exercici 2011 es va executar part d’aquesta obra per import total de 496.818,28€.

Atès que resta pendent d’acabar l’obra que permeti la posada en funcionament de la piscina i vestidors, per import estimat de 199.927€.

Vist el finançament per a l’execució del total de l’obra concedit per part del Consell Català de l’Esport i del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya;

Per part del regidor d’hisenda es proposa al Ple que adopti l’acord següent: 

 A C O R D

 “PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de crèdit extraordinari CE 2/2012 del pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb romanent líquid de tresoreria i el detall del qual és el següent:

 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Partida

Denominació

Import

Org.

Fun.

Eco.

 

 

0

342

62200

Construcció piscina municipal

199.927,92 €

 

 

 

TOTAL

199.927,92€

SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.

TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat , resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.

 

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui pregunta si és per la segona fase i per acabar la piscina, afegint si 199.000€ és el que fa falta per acabar-la.

El sr. Alcalde li respon que és un import estimat, que pot anar a la baixa, i que s’ha fet la diferència respecte el pressupost d’execució, de 696.746,20€. Conclou que no vol dir que es gastin els 199.927,92€, ja que creu que costarà força menys.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. López Pousa, qui pregunta com quedaríem donada la situació actual.

El sr. Alcalde respon que es parteix d’un romanent de tresoreria important, que pel mes de maig, espera que hagin arribat diners que deu la Generalitat, afegint que recentment s’ha tingut una injecció de Can Garrofa, que ha incrementat la tresoreria líquida, i que al Maig rebrem IBIs i Impost de tracció mecànica.

El sr. López Pousa manifesta que el seu vot serà favorable si aquests diners no suposaran una situació d’endeutament. El sr. Alcalde respon que ell creu que no comportarà aquesta situació, que hauríem de tenir romanent de tresoreria líquid per a afrontar-ho.

S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, i els dos regidors de CiU, i el vot en contra del regidor de UPA-AM.

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i catorze, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.

 

L’Alcalde                                                      El secretari