ACTA PLE ORDINARI DE 29 DE MARÇ DE 2012

A Aiguaviva, a vint-i-nou de març de dos mil dotze.

A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, amb l’assistència de tots els membres, per tal de celebrar la sessió ordinària convocada.

A les 19 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia: 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 16 DE FEBRER DE 2012.

Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 16 de febrer de 2012.

Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

 Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

 L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, i dos regidors de CiU, i el vot en contra del regidor d’UPA-AM.

 2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 1 DE MARÇ DE 2012.

 Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 1 de març de 2012.

 Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels acords adoptats pel Ple;

 Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la.

 L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, i dos regidors de CiU, i el vot en contra del regidor d’UPA-AM.

 3.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL.

 Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions:

 Des del número 42/2012 (10 de febrer de 2012) fins el número 99/2012 (26 de març de 2012).

 Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els regidors.

 

 

4.- APROVACIÓ CONVENI DE CESSIÓ GRATUITA DE DESFIBRIL·LADOR ENTRE DIPSALUT I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA.

Atès que Dipsalut en el seu catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la salut Pm05 “Programa Girona, territori, cardioprotegit”.

Atès que el Pm05 preveu la implantació de desfibril.ladors automàtics fixes i mòbils arreu de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.

Atès que la sol·licitud d’un desfibril·lador inclou la cessió gratuïta del bé, la formació específica per al seu ús i la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el manteniment de la xarxa de desfibril·ladors durant quatre anys així com la reposició periòdica dels elèctrodes i la reparació/substitució immediata de l’aparell en cas d’incidència.

Atès que l’ajuntament d’Aiguaviva està adherit al catàleg de Serveis de Dipsalut.

Atès que en data 24 de gener de 2012 (registre entrada n.72), i prèvia sol.licitud, es comunicà a l’Ajuntament la cessió d’ un desfibril.lador fix.

Vist el conveni que forma part de l’expedient de referència.

Vist l’article 6 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, referent als convenis de col.laboració.

Atès el que disposen, entre d’altres, els articles 57 de la LRBRL (Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local) i l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), pel que fa a aquests convenis.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el conveni de cessió gratuïta d’un desfibril.lador fixe entre l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) i l’Ajuntament d’Aiguaviva.

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.

TERCER.- Trametre el present acord a DIPSALUT.

La proposta s’aprova per unanimitat.

5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA (REDACCIÓ DEFINITIVA).

Vist el conveni de Col.laboració en matèria de Promoció Turística proposat pel Consell Comarcal del Gironès, on es descriu que l’objecte del mateix serà la col.laboració en la promoció turística de la comarca del Gironès duent a terme les accions i activitats que anualment es compensaran entre tots els agents públics i privats implicats en el sector turístic del Gironès.

Atès que en el ple ordinari de 16 de febrer d’aquest Ajuntament va aprovar un redactat que ha estat lleugerament modificat recentment pel ple del consell comarcal.

Vista, per tant, la redacció definitiva del present conveni de col.laboració en matèria de promoció turística.

Vist l’article 6 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, referent als convenis de col.laboració.

Atès el que disposen, entre d’altres, els articles 57 de la LRBRL (Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local) i l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), pel que fa a aquests convenis.

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament d’Aiguaviva en matèria de Promoció Turística.

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.

TERCER.- Trametre el present acord al Consell Comarcal del Gironès.

La proposta s’aprova per unanimitat.

6.- APROVACIÓ CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ LLAR D’INFANTS, CURS 2012-2013:

Atès el conveni de 31 d’agost de 2009, entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament d’Aiguaviva, i d’acord amb el que estableix el Reglament regulador de la prestació del servei de la llar d’infants municipal d’Aiguaviva.

Sent necessari establir les dates del procés de preinscipció i matriculació de la llar d’infants municipal, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el següent Calendari del procés de preinscripció i matriculació: 

Del 23 al 30 d’abril.

Confirmació de plaça pels nens i nenes matriculats durant el curs 2011-2012 i que volen continuar en el centre.

Els nens i nenes matriculats actualment disposen automàticament de plaça pel curs 2012-2013. Per tant per la previsió de places vacants pel curs 2012-2013, caldrà que confirmin la seva plaça durant aquest període.

4 de maig

Es farà pública l’oferta de places vacants.

Del 7 al 18 de maig

Període de presentació de sol.licituds.

25 de maig

Publicació de la llista d’admesos, segons criteris del Reglament Regulador de la Prestació del Servei de la Llar d’Infants Municipal d’Aiguaviva.

28, 29 i 30 de maig

Període de reclamacions a la llista d’admesos.

6 de juny

Resolució de les reclamacions i publicació de la llista definitiva dels admesos.

De l’11 al 15 de juny

Formalització de la matrícula

SEGON.- Donar la publicitat oportuna del present acord.

La proposta s’aprova per unanimitat.

7.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS; 1BOR.

Atès que per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal establir si les obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de pagament corresponen a obligacions efectivament exigibles actualment.

Vist que pel Decret d’ Alcaldia de data 13 de març de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors, pendents de pagament.

Vist que el regidor d’ Hisenda formula la proposta raonada de les baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors, pendents de pagament.

Atès que el secretari interventor ha emès un informe favorable.

FONAMENTS DE DRET

.Article 25 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària.

.Ordres EHA/4041/2004, de 23 de novembre, i EHA/4040/2004, de 23 novembre per la qual s’aproven les Instruccions de comptabilitat per a l’ Administració local modalitat normal i simplificada respectivament.

.Articles 31.1 b, 58, 59 i 84 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb relació a la consideració d’interessats, notificació, audiència i anuncis en cas que s’ignori el lloc de la notificació.

.Article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, amb relació a l’òrgan competent.

Per tant, es proposa, a proposta de la Regidoria d’Hisenda es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 1339,80€. El detall individualitzat figura a l’annex.

SEGON.- Fer els assentaments comptables  que calguin per fer efectiva la baixa de les obligacions indicades.

ANNEX:

 c) Baixes d’obligacions  reconegudes en exercicis anteriors per

per error o omissió, en les anotacions comptables.

 

                           Exercici 2009

 

Operació

Aplicació

Explicació

Import

220100004197

151 22706

Fundació Privada Ramón Noguera

G17462128

Factura número 438 (erroni) de  31/03/09

Duplicat de la factura 409094 de 31/03/2009 i d’import 1339,80 que encara es reflexa als llibres de comptabilitat de l’ajuntament atès que es va comptabilitzar amb número de factura erroni 438, número que coincideix amb el de client i que també es reflexa a la factura.

1339,80€

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i dos regidors de CiU, i l’abstenció del regidor d’UPA-AM.

8.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA REMISSIÓ D’INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER.

Vist el Real Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, i que té per objectiu habilitar les condicions necessàries per permetre la cancel·lació per part de les  entitats locals de les seves obligacions pendents de pagament als seus proveïdors, derivades de la contractació d’obres, subministres o serveis.

Atès que les obligacions pendents de pagament als contractistes, a les que es refereix el Reial Decret Llei, han de reunir tots els requisits següents:

a)  Ser vençudes, líquides i exigibles.

b) Que la recepció, en el registre administratiu de la entitat local, de la corresponent factura, factura rectificativa en el seu cas, o sol·licitud de pagament equivalent hagi tingut lloc abans del 1 de gener de 2012.

c) Que es tracti de contractes d’obres, serveis o subministres inclosos en l’àmbit d’aplicació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Atès que les entitats locals havien de remetre, per via telemàtica i amb firma electrònica, a l’òrgan competent del Ministeri d’hisenda i Administracions Públiques, amb data límit del dia 15 de març de 2012, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que reuneixin els requisits de l’art. 2 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per el pagament als proveïdors de les entitats locals.

Vist que en compliment de les obligacions de subministrament d’informació per part de les entitats locals, establerta a l’art. 3 del Reial Decret-Llei 4/2012, es procedí a confeccionar una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que reuneixin els requisits establerta a l’art. 2 de l’esmentat Reial Decret-Llei, i comprensiva de la següent informació:

a)  Identificació del contractista que inclourà el codi o número d’ identificació fiscal, denominació social i el  domicilio social.

b)  Import  principal de l’obligació pendent de pagament, impost sobre el valor afegit o impost general indirecte canari inclòs si és el cas, sense inclusió dels interessos, costes judicials o qualssevol altre despesa accessòria.

c)  Data d’entrada en el registre administratiu de la factura, factura rectificativa en el seu cas, o sol·licitud de pagament equivalent anterior a l’1 de gener de 2012.

d)  Comunicació  de si se ha instat per part del contractista l’exigibilitat davant els  Tribunals de Justícia abans de l’1 de gener de 2012.

Atès que la relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament es va expedir per part de la Intervenció municipal, amb l’obligació d’informar al ple de la Corporació Local.

Vist l’expedient de referència i el certificat enviat en compliment del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.

Per tant, es proposa, a proposta de la Regidoria d’Hisenda es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- Prendre en coneixement el compliment de l’obligació del subministrament d’informació de les entitat locals establertes a l’article 3 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per el pagament als proveïdors de les entitat locals.

Tots els regidors prenen coneixement, a excepció del regidors de CiU, que s’abstenen.

9.- RATIFICACIÓ ADHESIÓ AL CONVENI AMB QUE S’ESTABLEIX EL PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL.

 Vista la comunicació del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, de data 12 de març de 2012 (rebuda per EACAT), per la que s’informa que la Diputació de Girona, juntament amb les altres tres diputacions catalanes, ha aprovat un conveni de col.laboració per al desenvolupament d’un Pla extraordinari d’Assistència financera Local pels deutes pendents de pagament als ens locals per part de la Generalitat de Catalunya. En aplicació d’aquest pla la Diputació de Girona satisfarà als ens locals que s’hi adhereixin els deutes derivats de les obligacions reconegudes per la Generalitat corresponents a Fons de Cooperació Local, el Foment de les Llars d’infants, i els Conservatoris i Escoles de música del curs 2010/2011.

 Vist el text del Conveni de Col.laboració entre la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per al desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera local.

Atès que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, es sol.licità a la Diputació de Girona un pagament per import de 34.758,33 euros, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:

Atès que les diputacions efectuaran el pagament de l’import dels crèdits cedits per cadascun dels ens locals abans del 20 d’abril de 2012.

Atès que es considera d’interès per a l’Ajuntament d’Aiguaviva l’adhesió a dit Conveni, amb l’objectiu que es facin efectiu part dels pagaments de la Generalitat a favor d’aquest Ajuntament el més ràpidament possible.

Atesa la urgència en l’adopció de l’acord, adoptat mitjançant resolució d’Alcaldia n.91/2012, de 19 de març i d’acord amb el que disposa l’article 53.1.k del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- RATIFICAR l’adhesió al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes, publicat al DOGC, amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local, i la sol.licitud del pagament per import de 34.758,33 euros, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya.

SEGON.- Comunicar el present acord als interessats.

La proposta s’aprova per unanimitat.

10.- APROVACIÓ ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’AIGUAVIVA I DE BESCANÓ:

Vist l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Bescanó i Aiguaviva, per tal de donar conformitat a les operacions de delimitació entre els termes de Vilablareix i d’Aiguaviva, estesa el dia 14 de maig de 2009.

Atès que s’ha detectat una errada en la descripció de la fita cinquena (F5) continguda en l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals d’Aiguaviva i de Bescanó de data 14 de maig de 2009, s’esmena aquesta fita, que ha de quedar descrita de la manera següent:

“Fita 5: se situa a la partida dels Campets d’en Paulí o Paratge de Mal Hivern, a uns tres metres al nord del marge nord del camí antic de Santa Coloma i a uns quaranta-cinc metres al sud-oest del marge oest la carretera de Vilobí d’Onyar a Estanyol GI-534. Es reconeix com a fita de terme una fita de pedra en forma de prisma recte de base triangular de vint-i-dos centímetres de costats a la base i cinquanta-sis centímetres d’alçària. Presenta a les cares respectives les inscripcions “AIGUAVIVA”, “BESCANÓ” I “SALITJA”. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és la recta compresa entre totes dues. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Vilobí d’Onyar. Les coordenades UTM ED50 31T són: X:479147,2 i Y: 4641794,8”

Vist allò que disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Atès que l’article 38 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, disposa que les operacions de delimitació, amb els seus documents complementaris, s’ha de sotmetre al ple de les corporacions locals afectades, per tal que s’acordi la seva aprovació amb el quòrum que fixa l’article 112.2 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya. (114.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).

Aquesta Alcaldia proposa al Ple que adopti el següents acords:

PRIMER.- Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals d’Aiguaviva i de Bescanó.

SEGON.- Comunicar el present acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Bescanó.

La proposta s’aprova per unanimitat.

11.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL 2 DE NORMES SUBSIDIÀRIES DEL SECTOR NORFRISA.

Vista la aprovació inicial de la modificació puntual 2 de normes subsidiàries del sector Norfrisa , mitjançant acord plenari en data 24 de novembre de 2011.

Atès que s’ha exposat a informació pública mitjançant edicte en el BOP de Girona, n.3 de data 4 de gener de 2012, en l’espai web de l’Ajuntament,i en el diari “El Punt” de data 12 de gener de 2012, per a que en el termini d’un mes els interessats poguessin examinar-lo i presentar les reclamacions que consideressin oportunes.

Atès que durant aquest termini no s’han produït al.legacions o reclamacions.

Atès que en l’expedient i figuren els informes dels organismes sectorials afectats.

Atès l'article 81, 85, 96 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010.

De conformitat amb l’article 52.2.c de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la “modificació puntual 2 de normes subsidiàries del sector Norfrisa”.

SEGON.-  TRAMETRE el present acord juntament amb el projecte degudament diligenciat, i l’expedient administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona per tal que procedeixi a l’aprovació definitiva, si ho estima oportú.

La proposta s’aprova per unanimitat.

12.- ACORD APROVACIÓ PERMUTA PARCEL.LA 99 AMB 92 UBICADES A CASANOVA II.

Atès que en data 25 de novembre de 2011, es presentà instància per part del sr. Antoni Carrascal Massachs, en representació de TERMOFORMADO TERMOPACK S.L., I exposant ser propietari del bé immoble Parcel.la 99, ubicada a Casanova II,  en relació amb la possible permuta de béns immobles.

Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals en el que consta la valoració tècnica tant del bé immoble de l’Ajuntament com del bé immoble propietat del particular, i que la diferència entre aquests valors és de 0,50%, en tot cas inferior al 100% del valor del bé que té el valor menor.

Considerant que l’informe d’Intervenció en el que s’analitzava la partida pressupostària corresponent, en el que es comprova que el percentatge del valor del bé és del 70,48% sobre els recursos ordinaris.

Considerant l’informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable a l’expedient de permuta.

Considerant el certificat de la inscripció del bé immoble municipal en el Registre de la Propietat núm.3 de Girona.

Considerant l’acceptació realitzada pel particular de la valoració dels béns i de la permuta, i la presentació dels documents que acrediten la seva titularitat.

Vist el document, de data 29 de desembre de 2011 (i registre d’entrada n.1351), mitjançant el que es renúncia a la compensació a favor de TERMOFORMADO TERMOPACK S.L. per valor de 3.515,81€ que es deriva de la valoració.

Considerant que s’ha emès pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, informe desfavorable en relació amb aquest expedient de permuta de béns.

Vista l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 6 d’octubre de 2011 de la modificació puntual del pla parcial “Polígon Industrial Casanova II”, en relació als béns a permutar.

Atès que s’ha dut a terme la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple que s’adopti per majoria absoluta el següent ACORD:

PRIMER.- Permutar el bé immoble de l’Ajuntament, parcel.la 92, pel bé immoble parcel.la 99, propietat de Termoformado Termopack S.L.

La parcel.la 92 es conforma de 2.136,75 m2, i es valora en 696.238,62€.

La parcel.la 99 es conforma de 2.147,54 m2, i es valora en 699.754,43€.

SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat, citant-lo per a formalitzar el document públic.

TERCER.- Formalitzar l’acord en escriptura pública, facultant a l’Alcaldia per a la signatura d’aquesta i de tots els altres documents que siguin necessaris per a la consecució del present acord.

L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui manifesta que s’absté.

L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Pinto, qui fa referència al Informe emès pel Departament de Governació, que afirma que “els dona la raó”. Comenta que, tal i com es descriu en el punt setè de l’informe, com a regla general, la permuta s’ha de percebre restrictivament. La permuta directa, diu, “no és la via normal”.

Segueix comentant, que creu que no queda acreditada la permuta, que no s’acredita l’excepcionalitat.

Conclou dient que és el Director General qui informa que la permuta no queda justificada, i que el seu grup vol saber per què es tira endavant aquesta proposta.

El sr. Alcalde li respon  que no ha entès bé l’informe. Li diu que se l’hauria de mirar en la totalitat, que ha agafat un punt que li ha interessat.

Segueix dient que en aquest informe es diu que “No obstant això, la permuta es pot fer també si la diferència de valors entre els béns no excedeix el 100% del valor més baix i si s’estableix la compensació econòmica pertinent quan la diferència és en perjudici del bé de l’ens local”. I afirma que, per una banda, no s’excedeix aquest 100%, i per altra, no hi ha compensació econòmica en el nostre cas.

Segueix dient que el més important, però, és que l’informe referit és preceptiu però no vinculant.

Per altra banda, comenta el sr. Alcalde que a tots els municipis el Departament sol respondre de la mateixa manera, que així li havia comentat el sr.Secretari, i també una treballadora del departament jurídic del departament de Joana Ortega, i la Directora dels Serveis Territorials de Governació a Girona, Núria Gómez, amb qui va coincidir, respectivament, en una trobada del Consell d’alcaldes comarcal i en altres actes.

Afirma que li van reiterar que el Departament “no vol entrar-hi” i que volen que la decisió sigui política.

Afegeix que l’informe ho diu clar, en el tercer punt, que és preceptiu i no vinculant, que va haver-hi la peritació oportuna, i que la empresa va renunciar a rebre els 3.515,81€ que en teoria havia de rebre de l’Ajuntament.

El sr. Pinto respon al sr. Alcalde dient que té raó que l’informe no és vinculant però que s’havia demanat, que els polítics fan política però que ell li importa la part jurídica. Que en aquest expedient el que vol CIU és dos parts igualades. Segueix dient que intervé un perit judicial, que no valora el coeficient de proximitat, dient que no és el mateix una casa a Aiguaviva que a Vila-roja. Per tant, afirma, entén que l’ajuntament perd diners. Conclou dient que no vol perjudicar aquesta empresa però que en una venta hi ha publicitat i concurrència, i que ho diu el director general.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que lamenta les paraules que el sr.Mateu ha dit sobre els polítics, afirmant que per ell val el que diu el senyor (director general), que té un càrrec polític. Espera, diu, que el sr. Secretari anoti com ho ha dit. Conclou dient que el director general ha fet un dictamen, que té el valor que té, que voten en contra i prendran les mesures que creguin oportunes.

El sr. Alcalde respon que ell ha explicat com eren els fets, no parlant malament de ningú, i que lamenta si creu que ha parlat malament del director general, i que emprenguin les accions que creguin oportunes.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la proposta.

L’Alcalde manifesta que aprova la proposta.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, l’abstenció del regidor d’UPA-AM, i el vot en contra dels dos regidors de CIU.

13.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA

 

13.- URGENT.- ACORD PRESA EN CONEIXEMENT D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI DE 2011.

 Atesa la necessitat de procedir a l’aprovació de la liquidació de l’exercici pressupostari de 2011 i determinar els dret pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament en data 31 de desembre de 2011, així com el resultat pressupostari i els romanents de crèdits i de tresoreria.

Vist l’informe d’intervenció de data 22 de febrer de 2012.

Vist el Decret d’alcaldia 59/2012, de data 22 de febrer de 2012, pel qual s’aprova la liquidació de l’exercici pressupostari de 2011.

D’acord amb el que disposa els articles 191 i següents del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i 89 i següents del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, per el que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:

 PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.

SEGON.- Prendre coneixement de l’aprovació de la liquidació de l’exercici pressupostari de 2011 efectuada mitjançant decret d’Alcaldia n.59/2012, de data 22 de febrer de 2012.

TERCER.- Trametre còpia de l’expedient de referència als departaments oportuns de la Generalitat de Catalunya i l’Estat.

 S’aprova la urgència i tots els regidors prenen coneixement.

 14.- INFORMACIONS ALCALDIA

 L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple:

 

 • 24 de febrer: Assisteix a la reunió en el Consell Comarcal del Gironès amb la vicepresidenta Joana Ortega, que explica PUOSC i que estan treballant en el finançament per complir el que deuen.
 • 28 de febrer: va rebre la visita del Intendent en cap dels Mossos d’Esquadra, Xavier Creus.
 • 13 de març: assisteix a la presentació de l’estudi de biomassa al Consell Comarcal. Es va fer un estudi que deia que es podria posar una caldera de bio-massa a l’escola, però no podem fer la inversió. “Ja es farà a la nova escola, si es fa”.
 • 14 de març: assisteix a la presentació a la Generalitat del Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials de la Generalitat per el període 2012-2014, elaborat pel Departament d’empresa i Ocupació.
 • 14 de març: assisteix a l’acte per l’escriptor Miquel Pariolí a la Diputació de Girona.
 • 16 de març: assisteix al Consell Comarcal, on el vicepresident de la diputació, Miquel Nogué, va explicar el Conveni amb la Generalitat per avançar deutes pendents.
 • 19 de març: Assisteix a la Conferencia del Conseller Ferran Mascarell a Tribuna de Girona.
 • 20 de març: assisteix a a Generalitat, on es varen presentar les lleis òmnibus als Alcaldes de la demarcació.
 • 20 de març: assisteix a la presentació del Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya.
 • 22 de març: assisteix a la presentació del campus e-MTA al parc científic de la UdG.
 • 26 de març: participa a la visita d’obres del Consultori, que està quasi acabat.

 L’ Alcalde fa ús de la paraula per comunicar el que es detalla seguidament:

 -         S’estan pintant ratlles grogues en algun carrer.

-         S’han canviat la ubicació dels contenidors del supermercat.

 11.- PRECS I PREGUNTES.

 

Intervencions del regidor sr. Pinsach:

* Proposa, en referència a la pintada de ratlles grogues, que s’estudiï la possibilitat, com va proposar fa un any o dos, agafant la idea de municipis del costat, que les parcel.les lliures puguin usar-se com a pàrking, si el propietari cedeix el terreny.

L’Ajuntament, en aquests casos, afegeix, els hi “retorna” les taxes. Creu que podria ser una bona proposta, i que s’evitaria pintar línies grogues.

El sr.Alcalde li respon que en referència a pintar les ratlles grogues, la gent ja no hauria d’aparcar a depèn quins llocs. I que s’ha de tenir en compte que no tenim policia municipal. Que creu que quelcom s’aconseguirà pintant les ratlles.

Respecte a les parcel·les, li comenta que si l’ajuntament en disposés (de titularitat municipal), la podria cedir com a pàrking, però si no s’ha de negociar, i també depèn de la voluntat del propietari.

El sr. Pinsach comenta que si es creu que ja hi ha prous aparcaments, llavors no hi ha res a discutir.

*Pregunta si el Consultori no el tancaran un cop estigui acabat.

El sr. Alcalde comenta que han fet una inversió important, i que el que s’ha tancat fins ara han estat CAPs de nit.

Intervencions del regidor sr.Pinto:

*Pregunta pel decret n.93/2012, que no l’ha trobat en la documentació, al que se li respon que és un decret anul·lat.

*Fa una proposta respecte el procediment negociat en la contractació. Comenta que al seu grup els hi agradaria que, tot i que és legal el procediment negociat sense publicitat, no hi intervenen els regidors. Li agradaria que els procediments de contractació fossin més transparents i de major concurrència. Ell que representa, comenta, una part del poble, voldria que hi hagués Mesa de Contractació. Que sap que es fa per urgència.

Reitera que és una petició, especialment de cara al futur, per si es tornen a fer inversions.

El sr. Alcalde li respon que per això (urgència) s’ha fet el negociat. No és una cosa tancada, i està la informació a la seva disposició quan vulgui, li comenta. Vol, afegeix, que sigui una cosa el més ràpida possible, si s’hagués fet obert, vindria gent de tota Espanya. Conclou dient que el sistema és legal i es fa a molts Ajuntaments.

El procediment negociat demana mínim 3 pressupostos i se n’han demanat 8.

 *Comenta que sent avui el dia de vaga general, com a grup, tenint en compte la situació de molts veïns i veïnes, i representant a CIU , CIU Aiguaviva està en contra de la reforma laboral.

I per altra banda, manifesta que estan dolguts pels últims aconteixements de la Diputació de Barcelona en la detenció de càrrecs per presumpta corrupció, afegint que aquests fets fan que politics de poble petit estiguin assenyalats i que esperen que la llei actuï si son culpables.

 I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i vint-i-tres minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono fe.

  

L’Alcalde                                                      El secretari