ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 14 DE FEBRER DE 2013