ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE DEL 28 DE FEBRER DE 2013