Planejament i Gestió Urbanística en Tràmit

Modificació de Pla parcial del polígon industrial La Casanova II

Documents modificació Pla parcial Puigtorrat II

Modificació puntual de plans parcials "Residència industrial Bellsolà" i "Can Garrofa"

  • Descàrrega dels documents i plànols del pla "Residència industrial Bellsolà" > Descarregar
  • Descàrrega dels documents i plànols del pla "Can Garrofa" > Descarregar

Projecte de reforma i ampliació d'una estació de servei existent a la ctra. N II pk 708 en sòl no urbanitzable

Modificació puntual del PPI Bellsolà II

Modificació puntual del P.P. residencial industrial Bellsolà

Modificació puntual 2 de normes subsidiàries del sector industrial Norfrisa.

Projecte d'Urbanització del vial d'accés a Bellsolà

Nou Cementiri Municipal