Planejament i Gestió Urbanística en Tràmit

Nou Cementiri Municipal

Modificació Normes subsidiàries Sector Can Garrofa

  • CAN GARROFA Modificació 132bis Normes Subsidiàries Aiguaviva.pdf > Descarregar
  • 19052017 Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries del sector industrial Can Garrofa.pdf > Descarregar
  • Edicte aprovació PROVISIONAL modificació puntual de normes subsidiàries del sector Industrial Can Garrofa.pdf > Descarregar

Aprovació inicial modificació Pla Parcial Can Garrofa

  • OBRA HIPRA CAN GARROFA 2a versió MODIFICACIÓ PLA PARCIAL_Mai.pdf > Descarregar
  • 26052017 Anunci d'aprovació inicial de la modificació del pla parcial urbanístic Can Garrofa.pdf > Descarregar
  • Edicte d'aprovació PROVISIONALmodificació Pla Parcial CanGarrofa.pdf > Descarregar

Modificació puntual de la normativa de la Modificació Puntual 2 de les Normes Subsidiàries Sector Norfrisa

Projecte d'Urbanització Sector Can Garrofa

  • 17014_Can Garrofa_Ap Inicial_PU.pdf > Descarregar
  • 02022018 Anunci d'aprovació inicial Projecte d'urbanització Can Garrofa.pdf > Descarregar
  • 16082018 Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'Urbanització de Can Garrofa.pdf > Descarregar

Projecte de Reparcel.lació Sector Can Garrofa