Ordenances

Per descarregar les ordenances muncipals de l'Ajuntament d'Aiguaviva, cal tenir instal·lat el programa gratuit Acrobat Reader, que ve instal·lat per defecte en la majoria de nous ordinadors.

Si no el teiu, feu un clic aquí

Documents adjunts

 • 001.- Ordenança fiscal IAE. > Descarregar
 • 002.- Vehícles tracció mecànica. > Descarregar
 • 003.-Ordenança Fiscal nº3 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).pdf > Descarregar
 • 4.- Ordenança Fiscal núm 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.pdf > Descarregar
 • Ordenança núm. 5.- Reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.pdf > Descarregar
 • Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus.pdf > Descarregar
 • 007.- Ordenança Fiscal nº 7 reguladora de la Taxa pel servei d'abastament d'aigua potable.pdf > Descarregar
 • 008.- Llicència d'obertura d'establiments. > Descarregar
 • 009.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general. > Descarregar
 • 010.- Contribucions especials. > Descarregar
 • 011.- Clavegueram. > Descarregar
 • 012.- Reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema de sanejament de Girona. > Descarregar
 • 013.- Reguladora de l'aplicació de fems i purins. > Descarregar
 • 014.- De policia, bon govern i circulació. > Descarregar
 • 015.- Reguladora de la gestió de runes i enderrocs. > Descarregar
 • 016.- Ordenança de protecció, control i tinença d'animals domèstics i de companyia > Descarregar
 • 017.- Ornat públic de terrenys de naturalesa urbana de propietat privada. > Descarregar
 • 018.- Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres. > Descarregar
 • 019.- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. > Descarregar
 • 020.- Reguladora del reglament per a la concessió de llicència municipal per a l'establiment, obertura i funcionament d'activitats. > Descarregar
 • Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en els cementiris municipals d'Aiguaviva.pdf > Descarregar
 • 022.- General de Gestió Inspecció i Recaptació. > Descarregar
 • 023.- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants. > Descarregar
 • 024.-Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'intal·lacions de radiocomunicació. > Descarregar
 • 026.- Ordenança menjador escolar. > Descarregar
 • 027.- Taxa per llicències urbanístiques. > Descarregar
 • 028.- Taxa per expedició de documents administratius. > Descarregar
 • 029.- Ordenança Reguladora de la taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals. > Descarregar
 • 030.- Ordenança Reguladora de l'ús i la defensa de camins i vies rurals municipals. > Descarregar
 • 031.- Reguladora del servei de taxi a Aiguaviva. > Descarregar
 • 032.- Taxa per llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer. > Descarregar
 • 033.- Instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública. > Descarregar
 • 034.- Ordenança reguladora del mercat a la via pública d'Aiguaviva. > Descarregar
 • 035.- Regulador de l'activitat de quads i vehicles de naturalesa analoga en el terme municipal d'Aiguaviva. > Descarregar
 • 036.- Taxes per a la tramitació de l'autorització ambiental. > Descarregar
 • 037.- Reguladora de sorolls i vibracions en el terme municipal d'Aiguaviva. > Descarregar
 • 038.- Ordenança reguladora dels preus públics per a la utilització dels equipaments i dels recursos materials de l'Ajuntament d'Aiguaviva.pdf > Descarregar
 • 039.- Ordenança Fiscal núm. 39 reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal.pdf > Descarregar
 • 042.- ORDENANÇA SOBRE TRANSPARÈNCIA I ADMNISTRACIÓ ELECTRÓNICA.pdf > Descarregar
 • 043.- Ordenança Fiscal núm. 43 reguladora de la Taxa de la Llar d'infants d'Aiguaviva.pdf > Descarregar
 • 045.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIO DELS SERVEIS OBERTURA FRANJA.pdf > Descarregar
 • Ordenança General de PREUS PUBLICS.pdf > Descarregar

Reglaments