IMPOSTOS I TAXES

   
 1.- Preu públic servei d'abastament d'aigua (trimestral)  
DRETS DE CONNEXIÓ AL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE:  385,68 €
   
ÚS DOMÈSTIC:  

Primer bloc: de 0 m3 a 15 m3 consumits mensuals
Segon bloc: de 16 m3 a 30 m3 consumits mensuals
Tercer bloc: més de 30 m3 consumits mensuals

 0'284216 €/m3
0'366799 €/m3
0'530730 €/m3
   
ÚS INDUSTRIAL:  
Per cada m3 consumit:
3. Quota del servei:
4. Conservació del comptador:
 0,649637 €/m3
8'8700 €
0'824089 €
   
2.- Béns Inmobles Quoficient a aplicar al valor cadastral  
Urbana
Rústica
 0,66 € Preus / any
0,64 € Preus / any
   
3.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
S'aplicarà un 2,5% del pressupost  
   
4.- Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica  
Turismes  
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De més de 20 cavalls fiscals
 19,54 € Preus / any
52,78 € Preus / any
111,42 € Preus / any
138,78 € Preus / any
173,46 € Preus / any
   
Autobusos  
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
129,00 € Preus / any
183,74 € Preus / any
229,68 € Preus / any
   
Camions  
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
65,48 € Preus / any
129,00 € Preus / any
183,74 € Preus / any
229,68 € Preus / any
   
Tractors  
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 fins a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
27,36 € Preus / any
43,01 € Preus / any
129,00 € Preus / any
   
Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica  
De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
27,36 € Preus / any
43,01 € Preus / any
129,00 € Preus / any
   
Altres vehicles  
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.
Motocicletes de més de 1.000 cc.
6,85 € Preus / any
6,85 € Preus / any
11,73 € Preus / any
23,47 € Preus / any
46,91 € Preus / any
93,82 € Preus / any
   
5.- Taxa reguladora de la recollida, transport, tractament i eliminació de residus sòlids urbans
HABITATGES:  
Habitatge ubicat en zona rural
Habitatge ubicat en zona urbana
16'61 € / Trimestre
33'24 € / Trimestre
   
LOCALS COMERCIALS:  
Establiments d'alimentació
Establiments restauració
Contenidors exclusius
Altres locals industrials, mercantils o de serveis
73'48 € / Trimestre
77'01 € / Trimestre
555'73 € / Trimestre
37'84 € / Trimestre