Perfil del contractant

Consolidació part posterior pel Centre Polivalent d'Aiguaviva (pavimentació i control de les aigues plujanes)

 • Anunci licitació. (DATA DE PUBLICACIÓ 24.01.2018).pdf > Descarregar
 • Plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte d'obres a adjudicar per procediment obert urgent del projecte (DATA PUBLICACIÓ 24.01.2018) > Descarregar
 • PROJECTE COMPLERT signat.pdf > Descarregar
 • PROPOSTA MILLORES (COMPLERTA signada).pdf > Descarregar
 • 29012018 Anunci d'aprovació definitiva del projecte Consolidació part posterior de centre polivalent d'Aiguaviva.pdf > Descarregar
 • Annexos modificables del Plec de clàusules.docx > Descarregar
 • AVÍS obertura sobres A i B dimecres 14 de febrer a les 17.30h.pdf > Descarregar
 • Acta mesa contractació.pdf > Descarregar
 • Anunci adjudicació.pdf > Descarregar

Convocatòria concurs per procediment obert per a l'adjudicació del bar-cafeteria amb terrassa de la piscina municipal

 • ANUNCI.pdf > Descarregar
 • plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regiran la concessió demanial consistent en l'explotació del servei del bar-cafeteria amb terrassa de la piscina municipal d'Aiguaviva.pdf > Descarregar
 • 09042018 Anunci de convocatòria per a l'adjudicació d'una concessió administrativa d'ús privatiu.pdf > Descarregar