Perfil del contractant

Consolidació part posterior pel Centre Polivalent d'Aiguaviva (pavimentació i control de les aigues plujanes)

  • Anunci licitació. (DATA DE PUBLICACIÓ 24.01.2018).pdf > Descarregar
  • Plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte d'obres a adjudicar per procediment obert urgent del projecte (DATA PUBLICACIÓ 24.01.2018) > Descarregar
  • PROJECTE COMPLERT signat.pdf > Descarregar
  • PROPOSTA MILLORES (COMPLERTA signada).pdf > Descarregar
  • 29012018 Anunci d'aprovació definitiva del projecte Consolidació part posterior de centre polivalent d'Aiguaviva.pdf > Descarregar
  • Annexos modificables del Plec de clàusules.docx > Descarregar
  • AVÍS obertura sobres A i B dimecres 14 de febrer a les 17.30h.pdf > Descarregar
  • Acta mesa contractació.pdf > Descarregar
  • Anunci adjudicació.pdf > Descarregar