Perfil del contractant

Contractació pel subministrament d'un vehicle elèctric

  • Plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte de subministrament d'un vehicle elèctric, procediment obert, únic criteri d'adjudicació i tramitació urgent. DATA PUBLICACIÓ: 30/3/2017 > Descarregar
  • Anunci perfil del contractant Ajuntament d'Aiguaviva. DATA PUBLICACIÓ: 30/3/2017 > Descarregar