Perfil del contractant

Explotació Bar-Cafeteria amb terrassa de la piscina municipal

  • Anunci de convocatòria del procediment obert per a l'adjudicació d'una concessió administrativa.pdf > Descarregar
  • Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regiran la concessió demanial consistent en l'explotació del servei de bar-cafeteria amb terrassa de la piscina municipal d'Aiguaviva.pdf > Descarregar