Calendari de festes

Calendari dies inhàbils per a l'any 2022

Els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que cada seu electrònica en la que estigui disponible un registre electrònic determinarà, atenent a l'àmbit territorial en el que exerceix les seves competències el titular d'aquesta, els dies que es consideraran inhàbils.

En compliment del que estableix aquest precepte, es detalla a continuació el calendari de dies inhàbils corresponents al 2022 per a XALOC, a efectes de còmputs de terminis.

 Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius en els calendaris oficials de festes laborals autonòmiques i locals.
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a divendres sempre i quan no siguin festius.

 Dies festius

Són festius a Catalunya els dies assenyalats en el calendari de festes oficials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Ordre del Departament d'Empresa i treball EMT/138/2021, de 25 de juny:

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 15 d'abril (Divendres Sant)
 • 18 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (Immaculada Concepció)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

 Són igualment festius, de conformitat amb l’acord del Ple adoptat en sessió ordinària el 15 de juliol de 2021, les següents festes locals:

 • 25 de juliol
 • 31 d’octubre

D'acord amb el que disposa l'acord comú en relació a la jornada efectiva de treball dels empleats públics, aprovat per Ple en sessió extraordinària el 19 de febrer de 2020, serà festiu per a tots els treballadors els dies 24 i 31 de desembre de 2020, en què les dependències de l’Ajuntament d’Aiguaviva romandran tancades.

Aquest calendari de dies inhàbils s'aplica a la presentació de documents al registre electrònic de l’Ajuntament d’Aiguaviva, en els termes previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

La declaració de dia hàbil o inhàbil a efectes del còmput de terminis no determina per si sola el funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, l'organització del temps de treball o el règim de jornada i horaris d'aquestes.