BAN en refeència al Covid-19

BAN
S’informa que atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de
l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible,
per a les següents activitats:
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
d) Tornar al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones
especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres
g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.
Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les
anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de
l’autoritat.
La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.
Sr. Josep Pinsach i Riera
Alcalde
Aiguaviva, 15 de març de 2.020