NOVA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN NOVES TECNOLOGIES ARRAN DE LA SITUACIÓ COVID-19

La Diputació de Girona, arran de la situació de la covid-19, ha aprovat una nova convocatòria de subvencions en noves tecnologies per a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, i consells comarcals.

L’import de la subvenció  es determina d’acord amb la consignació pressupostària corresponent , que es reparteix entre tots els beneficiaris. El crèdit assignat es distribueix en funció del número d’habitants del municipi.

D’acord amb això, al municipi d’Aiguaviva li correspont un import màxim de 1.250,00€, import pel qual aquest Ajuntament ha sol.licitat i justificat la subvenció.