BORSA DE TREBALL - AVIS IMPORTANT PELS JOVES

En data d’avui s’ha disposat la formulació de convocatòria pública per a la contractació laboral temporal de joves del poble, d’entre 16 i 23 anys, durant els mesos de juliol i agost de 2010.

Les tasques a realitzar es determinaran en funció de les necessitats dels serveis municipals; entre d’altres i a títol d’exemple poden esmentar-se les següents:

 

§         neteja de vies públiques, jardins, zones verdes, zona esportiva i cementiri;

§         manteniment mobiliari públic

§         treballs de jardineria: poda d’arbres, manteniments dels sistema de rec automàtic, reposició de plantes, etc;

§         realització d’encàrrecs per a les oficines municipals: notificacions, distribució d’avisos, comunicacions,, etc. 

§         col.laboració organització actes públics

 

La durada concreta del contracte i l’horari a realitzar es determinaran en funció de les necessitats dels serveis municipals i atenent, igualment, al  nombre de candidats presentats a fi de possibilitar la participació de tots els  joves interessats.

 

Les retribucions a percebre es fixaran prenent com a base el salari mínim interprofessional (633,30€/mes), o la part proporcional corresponent, en el cas de jornada parcial

 

REQUISITS:

§     Estar empadronat al municipi d’Aiguaviva, amb anterioritat al dia 1-1-2010.

§     Tenir entre 16 i  23 anys en el moment de realitzar la sol·licitud.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

PER ESCRIT a les oficines municipals ABANS DEL DIA 25 de juny d’enguany, indicant: dades personals, estudis realitzats o que estiguin realitzant, disponibilitat horària i experiència laboral si en tenen i manifestant expressament que reuneixen els  requisits detallats  en el punt precedent.

 

 

 

 

 

L’Alcalde.

Joaquim Mateu i Bosch

Aiguaviva, juny de 2010.