Relació d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de personal de neteja (AP)

Relació d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de personal de neteja (AP), en regim de personal laboral fix, per a l'ajuntament d'Aiguaviva