Anunci d'aprovació definitiva de le bases i la convocatòria d'un procés de selecció interna

Anunci d'aprovació definitiva de le bases i la convocatòria d'un procés de selecció interna per a cobrir definitivament una plaça de tècnic/a d'administració general-econòmica de la plantilla de personal funcionari de l'ajuntament d'Aiguaviva