Edicte fitxers de nova creació per al tractament de dades de caràcter personal

El Ple de l’Ajuntament d’Aiguaviva celebrat el dia 24 de novembre de 2011 va acordar aprovar inicialment la Disposició general de creació de dos fitxers per al tractament de dades de caràcter personal. El Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 238, de 15 de desembre de 2011, publicà l’edicte pel qual se sotmetia a informació pública aquest acord, sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació al respecte, per la qual cosa la Disposició general de creació de fitxers per al tractament de dades de caràcter personal ha quedat aprovada de forma definitiva i redactada en els termes següents:

DISPOSICIÓ GENERAL DE CREACIÓ DE FITXERS PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Es creen dos fitxers amb dades de caràcter personal de titularitat d’aquest Ajuntament, les referències bàsiques dels quals s’especifiquen a l’Annex. El responsable dels fitxers serà l’Ajuntament d’Aiguaviva, el qual adoptarà les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades o interessades. Les mesures de seguretat exigides per la normativa s’aplicaran en funció del nivell de seguretat i resulten principalment de l’adopció a nivell intern de les mesures previstes en el títol VIII del Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. El detall d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta figuren en el Document de seguretat de l’Ajuntament. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació els afectats podran adreçar-se a l’Ajuntament d’Aiguaviva.

Aiguaviva, 23 de gener de 2012

Joaquim Mateu Bosch
Alcalde

Descàrrega de l'annex->