Invitació al Ple del proper 16 de juny de 2005

ELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA SÓN ELS SEGÜENTS:

 

1.      Aprovació de l'Acta del Ple ordinari celebrat el dia 12 de maig de  2005.

2.      Coneixement dels decrets i resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.

3.      Aprovació de factures.

4.      Llicències d’obres.

5.      Llicències d'activitats.

6.      Sol·licitud de subvenció  a la Diputació de Girona dins el marc de la convocatòria d’ajuts als ajuntaments de les comarques gironines en matèria de prevenció incendis forestals

7.      Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Cooperació Municipal.

8.      Proposta de sol·licitar a la Diputació de Girona, Àrea d'Acció Territorial.

9.      Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per instal·lació d'energia solar en el centre polivalent.

10.  Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, per l'edició  del Butlletí municipal, "el Doll".

11.  Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, per l'edició  de la revista d'interès local.

12.  Proposta de formalitzar una comunitat de municipis entre el municipi de Vilablareix i el municipi d'Aiguaviva per a la redacció de l’Agenda 21.

13.  Sol·licitud de subvenció per part de l'AMPA del CEIP Vilademany d'Aiguaviva.

14.  Adjudicació definitiva  de la finca urbana “parcel·la 10 del sector residencial Can Corretger del municipi d’Aiguaviva.

15.  Resolució recurs de Reposició

16.  Proposta de sol·licitud de instal·lació de marquesines.

17.   Adhesió al Conveni de col·laboració entre l'ajuntament, L'AMPA i el Consell Comarcal per la gestió compartida del servei del menjador escolar.

18.  Aprovació del pressupost "estudi gent gran"

19.  Aprovació definitiva del Projecte titulat "Zona verda a Can Jordi".

20.  Assumptes urgents.

21.  Informacions Alcaldia

22.   Precs i preguntes.