Invitació al Ple del proper 14 de juliol de 2005

ELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA SÓN ELS SEGÜENTS: Aprovació de l'Acta del Ple ordinari celebrat el dia 16 de juny de 2005.
Aprovació de l'Acta del Ple extraordinària celebrat el dia 27 de juny de 2005.
Coneixement dels decrets i resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.
Aprovació de factures.
Llicències d’obres.
Llicències d'activitats.
Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Cooperaciò Municipal.
Acceptació de la subvenció concedida pel departament de governació i administracions públiques, per l’execució de l’obra titulada "Centre Polivalent Aiguaviva "
Determinació de les dues Festes Locals per a 2006.
Sol·licitud d'exempció de l'Impost de vehícles de transacció mecánica
Condemna atemptat terrorista.
Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per instal·lació d'energia geotèrmica en el Centre Polivalent Aiguaviva.
Servei de Neteja Viària del municipi d'Aiguaviva.
Creació de l'associació de municipis AMMAT.
Subscripció de conveni amb la Diputació de Girona.
Proposta d'aprovació inicial del Consorci de la Crosa.
Adjudicació definitiva del contracte del servei de monitors de menjador per als alumnes usuaris del CEIP VILADEMANY pel curs escolar 2005- 2006.
Resolució Recurs de Reposició.
Assumpte urgents.
Informacions Alcaldia
Precs i preguntes.