Invitació al Ple del proper 13 d'octubre de 2005.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l'Acta del Ple ordinari celebrat el dia 15 de setembre de 2005.
2. Coneixement dels decrets i resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.
3. Aprovació de factures.
4. Llicències d'obres.
5. Llicències d'activitats.
6. Modificació de les ordenances.
7. Acceptació de la subvenció  atorgada per la Diputació de Girona  dins el marc d'ajuts en matèria de prevenció d'incendis forestals.
8. Acceptació de la subvenció  atorgada per la Diputació de Girona  en concepte de suport al Pla Local de Joventut de 2005.
9. Subscripció de conveni amb la Diputació.
10. Sol.licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la construcció o el condicionament d'equipament esportiu en el període 2005-2008, xarxa bàsica.
11. Sol.licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la construcció o el condicionament d'equipament esportiu en el període 2005-2008, xarxa complementària.
12. Sol·licitud de subvenció per part de l'AMPA, per fer front el reforç de la ludoteca.
13. Sol·licitud de subvenció per part de l'AMPA, per fer front  a la despesa  del Casal d'estiu.
14. Sol·licitud de subvenció per part de la Comissió de Festes, per fer front a les despeses de la Festa Major any 2005.
15. Sol·licitud de subvenció, Col·legi d'Estudis Infantil i Primària.
16. Moció d'encoratjament davant l'aprovació de l'Estatut de Catalunya
17. Assumptes urgents.
18. Informacions Alcaldia
19. Precs i preguntes.