Invitació al Ple Ordinari de dijous dia 10 de novembre

ORDRE DEL DIA:

 

1.      Aprovació de l'Acta del Ple ordinari celebrat el dia 13 d’octubre  2005.

2.     Aprovació de l'Acta del Ple extraordinària celebrat el dia 27 d’octubre de  2005.

3.     Coneixement dels decrets i resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.

4.      Aprovació de factures.

5.      Llicències d’obres.

6.      Llicències d'activitats.

7.     Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació.

8.     Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació.

9.     Subscripció del conveni amb la Diputació de Girona per assistència comptable.

10.  Adjudicació definitiva de la finca urbana “Parcel·la 19 del sector residencial Industrial Bellsola” del municipi d’Aiguaviva.

11.  Adjudicació definitiva de la finca urbana “Parcel·la 18 del sector residencial Industrial Bellsola” del municipi d’Aiguaviva.

12.  Adjudicació definitiva de la finca urbana “Parcel·la 17 del sector residencial Industrial Bellsola” del municipi d’Aiguaviva.

13.  Resolució Recurd de Reposició

14.  Sol·licitud de subvenció, Col·legi d’Estudis Infaltil i Primària.

15.  Subvenció estudis

16.  Expedient de modificació de crèdit

17.  Sol·licitud de subvenció a la generalitat de Catalunya

18.  Assumpte urgents.

19.  Informacions Alcaldia

20.  Precs i preguntes.