Invitació al Ple Ordinari del dia 16 de desembre de 2005

ORDRE DEL DIA:

 

  1. Aprovació de l'Acta del Ple ordinari celebrat el dia 10 de novembre de 2005.
  2. Coneixement dels decrets i resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.
  3. Aprovació de factures.
  4. Llicències d’obres.
  5. Llicències d'activitats.
  6. Proposta de cessió de solar al Institut Català de la Salut per la construcció del nou edifici destinat a consultori mèdic.
  7. Assumpte urgents.
  8. Informacions Alcaldia
  9. Precs i preguntes.

 Aiguaviva, 13 de desembre de 2005

 

 

Secundí López i Pousa

Alcalde